Ján. 4

Teljes szövegű keresés

Ján. 4
Ján. 4.1
Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és * keresztel, mint János,
Ján. 4.2
(Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,)
Ján. 4.3
Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába.
Ján. 4.4
Samárián * kell vala pedig általmennie.
Ján. 4.5
Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a * teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek.
Ján. 4.6
Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.
Ján. 4.7
Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!
Ján. 4.8
Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek.
Ján. 4.9
Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem * barátkoznak a samáriaiakkal.
Ján. 4.10
Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked * élő vizet.
Ján. 4.11
Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet?
Ján. 4.12
Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is?
Ján. 4.13
Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik:
Ján. 4.14
Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem * szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek + kútfeje lesz ő benne.
Ján. 4.15
Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni!
Ján. 4.16
Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide!
Ján. 4.17
Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;
Ján. 4.18
Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.
Ján. 4.19
Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta * vagy.
Ján. 4.20
A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, * a hol imádkozni kell.
Ján. 4.21
Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
Ján. 4.22
Ti azt imádjátok, a mit nem * ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség + a zsidók közül támadt.
Ján. 4.23
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
Ján. 4.24
Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Ján. 4.25
Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent.
Ján. 4.26
Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki * veled beszélek.
Ján. 4.27
Eközben megjövének az ő tanítványai; és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? vagy: Mit beszélsz vele?
Ján. 4.28
Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embereknek:
Ján. 4.29
Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?
Ján. 4.30
Kimenének azért a városból, és hozzá menének.
Ján. 4.31
Aközben pedig kérék őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél!
Ján. 4.32
Ő pedig monda nékik: Van nékem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok.
Ján. 4.33
Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-é néki valaki enni?
Ján. 4.34
Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát * elvégezzem.
Ján. 4.35
Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az * aratásra.
Ján. 4.36
És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
Ján. 4.37
Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató.
Ján. 4.38
Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.
Ján. 4.39
Abból a városból pedig sokan hivének benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, a ki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott * nékem, a mit cselekedtem.
Ján. 4.40
A mint azért oda mentek hozzá a Samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk; és ott marada két napig.
Ján. 4.41
És sokkal többen hivének a maga beszédéért,
Ján. 4.42
És azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.
Ján. 4.43
Két nap mulva pedig kiméne onnét, és elméne Galileába.
Ján. 4.44
Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga * hazájában.
Ján. 4.45
Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivelhogy látták vala mindazt, a mit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen; mert ők is elmentek vala az ünnepre.
Ján. 4.46
Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, a hol a vizet * borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, a kinek a fia beteg vala.
Ján. 4.47
Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala.
Ján. 4.48
Monda azért néki Jézus: Ha jeleket * és csodákat nem láttok, nem hisztek.
Ján. 4.49
Monda néki a királyi ember: Uram, jőjj, mielőtt a gyermekem meghal.
Ján. 4.50
Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, a mit Jézus mondott néki, és elment.
Ján. 4.51
A mint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él.
Ján. 4.52
Megtudakozá azért tőlük az órát, a melyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el őt a láz;
Ján. 4.53
Megérté azért az atya, hogy abban az órában, a melyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
Ján. 4.54
Ezt ismét második jel gyanánt tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT