1 Kir. 14

Teljes szövegű keresés

1 Kir. 14
1 Kir. 14.1
Ebben az időben megbetegedék Abija, a Jeroboám fia.
1 Kir. 14.2
És monda Jeroboám az ő feleségének: Kelj fel most, és változtasd meg öltözetedet, hogy meg ne ismerjék, hogy te vagy Jeroboám felesége, és menj el Silóba: Ímé ott van Ahija * próféta, a ki nékem megmondotta volt, hogy királylyá leszek e népen.
1 Kir. 14.3
És végy magadhoz tíz kenyeret és pogácsát, és egy edényben mézet, és menj el hozzá; ő majd megmondja néked, mi történik a gyermekkel.
1 Kir. 14.4
És e képen cselekedék a Jeroboám felesége; és felkészülvén, elméne Silóba, és beméne az Ahija házába. Ahija azonban már nem látott; mert meghomályosodtak az ő szemei a vénség miatt.
1 Kir. 14.5
És az Úr monda Ahijának: Ímé a Jeroboám felesége * jött hozzád, hogy valamit kérdjen tőled az ő fia felől, mert beteg; te azért így s így szólj néki. És mikor bement, másnak tetteté magát.
1 Kir. 14.6
De mikor meghallotta Ahija az ő lábainak zörejét, a mint az ajtóhoz közelgete, monda: Jőjj be Jeroboám felesége; miért tetteted magadat másnak? Én te hozzád kemény követséggel küldettem.
1 Kir. 14.7
Menj el, mondd meg Jeroboámnak: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Mivelhogy én téged e nép közül felmagasztaltalak, és téged fejedelemmé * tettelek az én népemen, az Izráelen;
1 Kir. 14.8
És elszakasztottam * az országot a Dávid házától, és azt néked adtam; te azonban nem voltál olyan, mint az én szolgám, Dávid, a ki megőrizte az én parancsolatimat, és a ki engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, a mi kedves az én szemeim előtt;
1 Kir. 14.9
Hanem gonoszabbul * cselekedtél mindazoknál, a kik te előtted voltak; mert elmentél és idegen isteneket csináltál magadnak, és öntött bálványokat, hogy engem haragra ingerelj, és engem hátad + mögé vetettél:
1 Kir. 14.10
Azért ímé én veszedelmet hozok a Jeroboám házára, és kiirtom Jeroboámnak még * az ebét is, és mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izráelben, és kihányom a + Jeroboám háza maradékait, miképen a ganéjt kihányják, mígnem vége lesz.
1 Kir. 14.11
A ki meghal a Jeroboám maradékai közül a városban, azt az * ebek eszik meg; a ki pedig a mezőn hal meg, az égi madarak eszik meg; mert az Úr szólott.
1 Kir. 14.12
Te pedig kelj fel, és menj haza, mert a mint belépsz a városba, meghal a gyermek;
1 Kir. 14.13
És az egész Izráel siratja őt, és eltemeti őt, mert a Jeroboám magvából csak egyedül ő temettetik el sírba, mivel a Jeroboám háznépe közül az Úr iránt, Izráel Istene iránt csak ő benne találtatott valami jó.
1 Kir. 14.14
És támaszt az Úr magának királyt Izráelben, a ki kigyomlálja a Jeroboám házát * egy napon. De mit mondok? Már is támasztott!
1 Kir. 14.15
És megveri az Úr az Izráelt, mint a hogy a nád a vízben ide s tova hányattatik, és elszakasztja az Izráelt erről a * jó földről, a melyet adott az ő atyáiknak, és szétszórja őket a folyóvizen túl, mivelhogy Aserákat csináltak magoknak, hogy az Urat ingereljék.
1 Kir. 14.16
És kézbe adja az Izráelt a Jeroboám bűneiért, a ki maga is vétkezett és az Izráelt is bűnbe * ejtette.
1 Kir. 14.17
És felkészült a Jeroboám felesége, elment és juta Thirsába. És mikor a ház küszöbén belépett, * meghalt a gyermek.
1 Kir. 14.18
És eltemeték őt, és siratá őt az egész Izráel, az Úrnak beszéde szerint, a melyet szólott az ő szolgája, Ahija próféta által.
1 Kir. 14.19
Jeroboámnak pedig egyéb cselekedetei, mimódon * hadakozott és uralkodott, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.
1 Kir. 14.20
És az idő, a melyben uralkodott Jeroboám, huszonkét esztendő, és elaluvék az ő atyáival, és uralkodék Nádáb, az ő fia, ő helyette.
1 Kir. 14.21
Roboám pedig, a Salamon fia Júdában uralkodék: Negyvenegy esztendős volt Roboám, mikor uralkodni kezdett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, a melyet az Úr választott volt magának az Izráelnek minden nemzetségei közül, hogy ott helyheztesse * az ő nevét; és az ő anyjának Naama volt a neve, a ki az + Ammon nemzetségéből való volt.
1 Kir. 14.22
Júda is gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, és sokkal nagyobb haragra indíták őt az ő vétkeikkel, a melyekkel vétkeztek, mint atyáik azokkal, a melyeket ők cselekedtek volt.
1 Kir. 14.23
Mert ők is építének magoknak magaslatokat, * és faragott képeket és Aserákat minden magas halmon, és minden zöldellő fa alatt.
1 Kir. 14.24
És valának férfi * paráznák is az országban, és cselekedének a pogányok minden útálatos vétkei + szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai előtt.
1 Kir. 14.25
És lőn Roboám király ötödik esztendejében, feljött * Sisák, az Égyiptombeli király Jeruzsálem ellen.
1 Kir. 14.26
És elvivé az Úr házának kincseit, és a király házának kincseit, és mindent, a mi csak elvihető volt; elvitte mind az arany paizsokat is, a melyeket Salamon * csináltatott,
1 Kir. 14.27
A melyek helyett Roboám király azután rézpaizsokat csináltatott, és adá azokat a testőrök fejedelmeinek kezébe, a kik a király házának kapunállói valának.
1 Kir. 14.28
És valahányszor a király bement az Úr házába, bevitték azokat a testőrök, és ismét visszahozták a testőrök házába.
1 Kir. 14.29
Roboámnak pedig * több dolgai és minden cselekedetei, nemde nem meg vannak-é írva a Júda királyainak krónika-könyvében?
1 Kir. 14.30
És folyton hadakozás volt Roboám és Jeroboám * között.
1 Kir. 14.31
És elaluvék Roboám az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival a Dávid városában; * és az ő anyjának Naama volt a neve, az Ammoniták nemzetségéből való; és Abija, az ő fia, lett a király ő helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT