1 Kir. 15

Teljes szövegű keresés

1 Kir. 15
1 Kir. 15.1
Jeroboám királynak, * a Nébát fiának tizennyolczadik esztendejében Abija lett a király Júdában.
1 Kir. 15.2
És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Maaka, az Abisálom leánya.
1 Kir. 15.3
És járt az ő atyjának * minden bűneiben, a melyeket ő előtte cselekedett, és nem volt az ő szíve olyan tökéletes az ő Urához Istenéhez, mint Dávidnak, az ő atyjának szíve.
1 Kir. 15.4
De mindazáltal Dávidért adott néki az Úr az ő Istene szövétneket * Jeruzsálemben: felmagasztalván az ő fiát ő utána és Jeruzsálemet megerősítvén;
1 Kir. 15.5
Mert Dávid azt cselekedte, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, és el nem távozott azoktól, a melyeket parancsolt néki az ő életének minden idejében, kivéve a Hitteus Uriás * dolgát.
1 Kir. 15.6
És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között mind éltig.
1 Kir. 15.7
Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei * pedig vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között.
1 Kir. 15.8
És elaluvék Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék helyette Asa, * az ő fia.
1 Kir. 15.9
Jeroboámnak az Izráel királyának a huszadik esztendejében Asa lett a király Júdában,
1 Kir. 15.10
És uralkodék negyvenegy esztendeig Jeruzsálemben; és az ő anyjának Maaka vala neve, az Abisálom leánya.
1 Kir. 15.11
És Asa azt cselekedé, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, * mint Dávid, az ő atyja.
1 Kir. 15.12
Mert kiveszté * a férfiú paráznákat az + országból; és lerontá mind a bálványokat, a melyeket csináltak volt az ő atyái.
1 Kir. 15.13
És * Maakát az ő anyját is megfosztá a királynéságtól, mivelhogy egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben; és elrontá Asa az ő bálványát, és megégeté + azt a Kidron pataknál.
1 Kir. 15.14
De ha a magaslatokat nem * rontották is le, mégis Asának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban.
1 Kir. 15.15
És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat, és az edényeket, a melyeket az ő atyja és ő maga arra szenteltek volt.
1 Kir. 15.16
És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.
1 Kir. 15.17
Mert feljöve Baása, * az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy senkit ki és be ne bocsásson Asához a Júda királyához.
1 Kir. 15.18
És vévén Asa mind az ezüstöt és aranyat, a mely megmaradott volt mind az Úr, mind a király házának kincseiből; adá azt az ő szolgáinak kezébe, és elküldé azt Asa király Benhadádnak, Tabrimmon fiának, a ki Héczion fia volt, Siria királyának, a ki Damaskusban lakott, ezt izenvén néki:
1 Kir. 15.19
Szövetség van köztem és te közötted, az én atyám és a te atyád között. Ímé ajándékot küldök néked, ezüstöt és aranyat, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőlem.
1 Kir. 15.20
És Benhadád engedelmeskedett Asa királynak és elküldé az ő seregeinek vezéreit az Izráel városai ellen; és bevevé Hijont * és Dánt, és Abel Beth-Maakát, és az egész Kinneróthot a Nafthali egész földével.
1 Kir. 15.21
Mikor pedig Baása ezt meghallotta, abbahagyta Ráma építését, és lakék Thirsában.
1 Kir. 15.22
Akkor Asa király egybegyűjté az egész Júdát, senkit ki nem hagyván, és elhordák Rámának mind köveit, mind fáját, a melyekkel Baása épített volt, és építé azokból Asa király Gébát, a Benjámin nemzetségében és Mispát.
1 Kir. 15.23
Asának minden egyéb dolgai pedig és egész uralkodása * és valamit cselekedett, és a városok, a melyeket épített, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? kivéve azt, hogy vénségében megbetegedett a lábaira.
1 Kir. 15.24
És elaluvék Asa az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival Dávidnak, az ő atyjának * városában. És Jósafát, az ő fia, uralkodék helyette.
1 Kir. 15.25
Izráelben pedig Nádáb, a Jeroboám fia lett a király, Asának, a Júdabeli királynak második esztendejében; és két esztendeig uralkodék Izráelen;
1 Kir. 15.26
És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt és jára az ő atyjának útján és annak vétkében, * a melylyel bűnbe ejtette volt az Izráelt.
1 Kir. 15.27
De Baása, az Ahija fia, az Issakhár nemzetségéből, pártot ütött ellene, és megveré őt Baása Gibbethonnál a Filiszteusok városánál; mert Nádáb és az egész Izráel * Gibbethonnál táboroztak.
1 Kir. 15.28
És megölé őt * Baása, Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében, és uralkodék helyette.
1 Kir. 15.29
És lőn, mikor uralkodni kezdett, levágá * Jeroboámnak egész háznépét; egy lelket sem hagyott Jeroboám háznépéből, mígnem mind elveszté őket az Úrnak beszéde szerint, a melyet megmondott volt az ő szolgája, a Silóbeli Ahija által,
1 Kir. 15.30
A Jeroboám vétkeiért, a melyekkel vétkezék és az Izráelt is vétekbe ejté; és a bosszantásért, a melylyel felbosszantotta az Urat, Izráel Istenét.
1 Kir. 15.31
Nádáb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében?
1 Kir. 15.32
És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.
1 Kir. 15.33
Asának, a Júdabeli királynak harmadik esztendejében lett Baása, az Ahija fia királylyá az egész Izráelen Thirsában, huszonnégy esztendeig.
1 Kir. 15.34
És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára a Jeroboám útján, és az ő * vétkében, a melylyel bűnbe ejtette az Izráelt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT