A Csentevölgyi-czimer helyes szinjelzése.

Teljes szövegű keresés

A Csentevölgyi-czimer helyes szinjelzése.
Magáról a Csentevölgyi czimerről azok után, a miket Csoma József* és Fejérpataky László* róla elmondottak, megjegyezni valónk nincsen.
«Az első magán czimeradományozások», Turul, 1900. 4. l.
«A magyar czimeres emlékek» I. k. 12. l.
Ha ezen 1398. évi czimeres levél szövegét gondosan elolvassuk és a Csoma József által a már idézett helyen adott rajzzal összehasonlitjuk, a megfejtést mintaszerünek kell jeleznünk, a Siebmacherben látható, túlterhelt, önkényes czimerrel szemben.
Mintaszerü a kakas csőréhez hasonló füllel ellátott, nyeldeklőjén kakastaréjas nyillal átlőtt farkasfej megszerkesztése – a kissé csakugyan bonyolódott szövegezés alapján.
Annál inkább csodálkoztunk; a mikor Áldásy Antalnak csak e napokban megjelent és a magyar heraldikára nézve rendkivül becses müve* előszavában (XI. o.), azt olvastuk, «hogy a czimer képéről, szerkezetéről helyes fogalmunk nincsen, s ezért heraldikusainak legkiválóbbjai is másképen rajzolják azt meg».
«A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czimjegyzéke». II. Czimereslevelek.
Mert heraldikánknak tudós müvelője, Csoma József a czimert illetőleg csakis egyben tévedett; és ez: a pajzs kék szine. Fejérpataky* már helyesebben értelmezi a «flaveum seu lazaro (így!) colore depictum» kitételt, csak hogy a «lazaro»-t minden szükség nélkül «lazuro»-nak olvassa, a mi pedig nem lehet egy és ugyanaz. A czimernek leirása ugyanis igy kezdődik: «Unum clipeum flave seu lazaro (így!) colore depictum».*
Magyar Czimeres Emlékek, I. f. 14. o.
Fejérpataky, id. m. 13. l. az oklevél hasonmásában és Álldásy id. m. 4. l.
Ezt pedig kék-re magyarázni nem lehet és nem szabad.
Mert flaveus = flavus; a mi aranysárgát jelent; tehát a «lazaro colore» kifejezésnek, a melyben Csoma is lazuro-t sejthetett, sem szabad mást jelentenie, mint aranysárgát!
A latin lasar vagy laser pedig nem egyéb, mint az aszatkóró, melynek halványsárga virága van; továbbá gyökerének sárga mézgája, a mely mint gyógyszer «bűzaszat» (ördögsár) néven ismeretes.*
Finály, A latin nyelv szótára, és Molnár-Beer Dictionarium Latino-Grćco-Germanico-Hungaricum, 1753.
Ebből a lasar-ból hibás irás következtében lett a lazar, a mely főnevet a czimerleirás helytelenül melléknévként használ.
A «lazaro colore» tehát halványsárgát, aranysárgát jelent.
A Csoma által mintaszerüen megszerkesztett Csentevölgyi-czimer pajzsszine ennélfogva nem kék, hanem aranysárga. Ebbe a mezőbe azután jobban is illik a hamvasszinü (barna) farkasfej, fekete fül, fekete nyil, vörös taréj.
HORVÁTH SÁNDOR.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT