TÁRCZA.

Teljes szövegű keresés

TÁRCZA.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság igazgató-választmánya 1904 szeptember 29-ikén ülést tartott, melyen Fejérpataky László másodelnök elnöklete alatt Barabás Samu, Boncz Ödön, Karácsonyi János, Pettkó Béla, ifj. Reiszig Ede, id. Szinnyei József, Varjú Elemér, ig.-vál. tagok, Schönherr Gyula titkár, Áldásy Antal jegyző és Tóth Árpád pénztárnok vettek részt.
Napirend előtt az elnök meleg szavakkal emlékezett meg amaz ünneplésről, a melyben a társadalom id. Bánó Józsefet, a társaság másodelnökét, 80-dik születésnapja alkalmából részesítette; indítványára az igazgató-választmány elhatározta, hogy a társaság részéről is csatlakozik az ünneplőkhöz és érdemekben megőszült másodelnöke irányában üdvözlő iratban ad kifejezést jókivánatainak.
Ugyancsak napirend előtt üdvözölte továbbá az elnök Karácsonyi János ig. vál. tagot, a ki mióta a budapesti egyetemen tanári állását elfoglalta, először vett részt az igazgató-választmány ülésében.
Szentkatolnai Bakk Endre ig. vál. tagnak Vizakna város czimeréről szóló értekezését Varjú Elemér ig. vál. tag olvasta fel, bemutatva annak kapcsán a város pecsétje és czímere ügyében a városi közönség kérelme alapján az igazgató-választmány megbizásából kidolgozott véleményét.
Ugy a dolgozat, mint a vélemény a Turul hasábjain fog közzététetni; az utóbbit azonkivül az igazgató-választmány magáévá téve, elrendelte annak Vizakna város közönségével leendő közlését.
Schönherr Gyula titkár bemutatta a Magyar Nemzeti Múzeum legujabb kiadványát, a múzeumban őrzött czímereslevelek jegyzékét, mely Áldásy Antal nemzeti múzeumi őr szerkesztésében jelent meg. Az igazgató-választmány örömmel vett tudomást ez értékes kiadvány megjelenéséről, mely tartalmánál fogva a társaság minden tagja részéről a legteljesebb érdeklődésre tarthat számot.
Új tagokul megválasztattak, valamennyien az évdijas rendes tagok sorába: Kakaslomniczi és Berzeviczei Berzeviczy Béla szolgabiró Szobon, Hont várm. (aj. ifj. Reiszig Ede), Veskóczi Budaházy Béla telekkönyvi tisztviselő Nyiregyházán, (aj. Benkó Imre) és Csanády Béla városi főjegyző Krasznán, (aj. Karakas Imre).
A nagygyűlés napjául deczember 15-ike tüzetett ki a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó, 2. felolvasás, 3. titkári jelentés, 4. pénztárnoki jelentés, 5. esetleges indítványok, utasíttatván a titkár, hogy a felolvasás tárgyában a novemberi űlésen terjessze elő javaslatát.
A titkár jelentést tévén a felől, hogy az igazgató-választmány kebelében egy hely vár betöltésre, az igazgató-választmány tagjai felkérettek, hogy ajánlataikat a november 24-iki ülést megelőző napig küldjék be az elnökséghez.
A pénztárnok jelentése szerint az ülés napjáig a társaság pénztárába befolyt 3499.61 kor., kiadatott 3082.15 kor.), maradvány 417.46 kor. Vagyonállás: 1. alapítványi tőke a) értékpapirokban 21,800 kor., 150b) kötelezvényekkel biztosított alapítványok 4400 kor., c) kötelezvény nélküli alapítványok 800 kor., együtt 27,000 kor.; 2. alapítványi jelleggel nem biró tőkésítés 3400 kor.; 3. A Nemzetségi Zsebkönyv alapján takarékpénztárban elhelyezve 100 kor., 4. pénztári készlet 417.46 kor. Összesen 30,917.46 kor.
Ifj. Reiszig Ede ig.-vál. tag a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv szerkesztősége részéről részletes jelentésben tájékoztatta az igazgató-választmányt a szerkesztési munkálatok eddigi eredményei felől, s bejelentve, hogy a II. kötet kéziratából mintegy 18 ív anyag már ki van szedve és hogy 22 család jelentkezett késznek a családi czímerének szines vagy fekete nyomásban való közlésével járó költségek fedezésére, határozatot kér a mellékletek ügyében, a kötet ívszámát 40-ben kérte megállapítani és intézkedést kért az előfizetési felhivások mielőbbi szétküldése tárgyában. Az igazgató-választmány a jelentést tudomásul véve kimondta, hogy a czímerrajzok közül csupán a szinesek adandók külön mellékletül, a kötet ivszámát, tekintettel a mellékletek számára, a névmutató betudásával 38 ivben állapitotta meg, s az előfizetési felhivásoknak szöveg- és képmutatványnyal kapcsolatban való szétküldése idejéül október hó elejét tűzte ki, felhatalmazva az elnökséget, hogy azt megszövegezze és a szétküldés iránt a szerkesztőség utján intézkedjék.
A jegyzőkönyv hitelesitésére Barabás Samu és Karácsonyi János ig.-vál. tagok kéretvén fel, az űlés véget ért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT