Zsebkönyv. Statisztikai. (8-r. V. 88 l.) Bpest, 1906. Pesti kvnyda r.-t.