1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Zsedényi Aladár. Tanoptikum. (8-r. 26 l.) Bpest, 1904. Athenaeum r.-t. kvny. Zsedényi Aladár. Kapacitások. Tanügyi szatírák IV. Különny. (8-r. 83–105 l.) Bpest, 1904. Pátria ny. Zsedényi Aladár. Ott túl a rácson. A garnizonok titkai. Sz. Sz. R. eredeti rajzaival. (8-r. 159 l.) Szeged, 1906. Schullhof Károl… Zsedényi Aladár. A hadsereg és a honvédség. Ld.: „Uránia” felolv. 33. Zsedényi Aladár. Szabadsághacunk 1848/49-ben. Ld.: „Uránia” felolv. 51. Zselénszki Róbert gróf. Az adóreformról. Három reformról. (8-r. 52 l.) Bpest, 1902. Stephaneum r.-t. kvny. Zselénszki Róbert gróf. Agrárpolitikai észrevételek. Néhány megjegyzés a képviselőház 1907. február 28-án tartott ülésére a vámké… Zselénszki Róbert gróf. Tizenkét évi küzdelem a tőzsdéken űzött fedezetlen határidőüzleti szerencsejáték ellen. (8-r. 300 l.) Bpe… Zseltvay Bogdán. Egy honvédtiszt, kit a muszkák ünnepeltek 1849-ben. Zseltvay Bogdán. Ld.: Zemplén vármegye. Adalékok VIII. Zseltvay Bogdán. Sötét világ, az 1831. évi varannai parasztlázadásból. U. o. VIII. Zsélyi Aladár. A lendítőkerék nélküli explóziósmótor szerkesztési elvei és alkalmazása a gyakorlatban. (n. 8-r. 15 l., 1 mellékle… Zsélyi Aladár. A repülőgéptechnika alapelvei. 5 táblával és 39 szövegábrával. 2. kiad. Bpest, 1909. Ifj. Nagel Ottó. 3.– Zsélyi Aladár. Priznipien d. Flugtechnik. (8-r. 80 l., 39 rajz. 5 tábla.) Rostock, 1910. Volckmann M. 2.25. Zsembery Gyula. Magános bolyongás a Magas-Tátrában. 6 képpel. I. Az Oszterva és a Menguszfalvi völgy. – II. A Zöldtó és a Fehérta… Zsembery Gyula. Képek a „Cserhátból. 7 képpel. Különny. a „Turisták Lapja” XIII. évf.-ból. (n. 8-r. 17–25 l.) Bpest, (é. n. és ny… Zsemley Oszkár. A tiszolcai kincstári vasmű és fiskalitás monografiája. 1611–1903. (8-r. 79 l.) Rimaszombat, 1904. naray J. A. kv… Zsemlyei Pál. Tizenöt év küzdelmei és babérjai. Az Erzsébetfalvi Polgári Dalkör története 1891-től 1906-ig. (8-r. 18. 1 l.) Erzsé… Zsengeri Manó. Könyvvitel és mérleg, tekintettel a fönnálló és létesítendő jogszabályokra. Gyakorlati kézikönyv kereskedők, gyáro… Zsengeri Manó. A nemzetközi csekk- és giroforgalomról. Különny. a „Közgazdasági Szemlé”-ből. (n. 8-r. 22 l.) Bpest, 1909. Deutsch… Zsengeri Manó. Ld.: Könyvviteli Folyóirat. Zsengeri Samu dr. és Gabel Jakab. Bibliai történet, hit és erkölcstan elemi- és középiskolai zsidó tanulók számára. 3., javított … Zseni József. Nemzeti zászlónk Amerikában. Zs. J. beszámolója az Országos Nemzeti Szövetség megbízásából az amerikai magyarok kör… Zseni József. Üdvözlet amerikai magyar véreinkhez. (8-r. 5 l.) Bpest, 1904. Bpesti Hirlap kvny. Zseni József. Ld.: Nemzeti Szövetség VI. Zsibói casino. A –. könyvtár-jegyzéke. (8-r. 40 l.) Zilah, 1908. Seres Samu kvny. Zsidó hódoltság Magyarországon. (8-r. 46 l.) Sz-Fehérvár, 1905. Egyházmegyei könyvnyomda. – .50 Zsidó nép. A – története a birodalom kettészakadásától a babyloniai fogságig. (8-r. 28 l.) Szfehérvár, (é. n.) Singer Ede. Zsidó vagyok-e én? Párbeszéd egy névleges és egy tényleges zsidó között. Irta S. Á. Németből szabadon fordította F. Gy. (8-r. 20 … Zsidók. A –. története közép-, polgári-, és felsőbb leányiskolák számára. 2 rész. (8-r.) Bpest, 1908. Lampel R. I. rész. Schön Dá… Zsigmond Antal. A magyar szent korona. Ld.: Iskolai értsítő. Abony. Zsigmond (Bubics) kassai püspök a kassai egyházmegye minden híveinek. 1904. jan. 1. (2-r. 7 l.) Bpest, 1904. Athenaeum. Zsigmond Ferenc. Lévay József élete és költészete. (8-r. 162 l.) Bpest, 1906. Grill-féle kkv. 3.– Zsigmond János. Angliai emlékek. (8-r. 103 l.) Beszprém, 1909. Egyházmegyei kvny. Zsigmond János. Asszonyparancs. Vígjáték. Ld.: Legénykegyes. Színműtára 10. Zsigmond János. A magyar kereszténység 9 százados évfordulója. Ld.: Iskolai értesítő. Veszprém. Zsigmond János. Hollandia. (8-r.) Veszprém, 1910. Egyházmegyei kvny. Zsigmond János. Afrika partjairól. (8-r. 102 l.) Veszprém, 1904. U. o. Zsigmond János. Az Alpesek között. (8-r. 135 l.) Veszprém, 1910. Ny. u. o. Zsigmond János. Görög földön. (8-r. 101 l.) Veszprém, 1905. Pósa Endre. Zsigmond Sándor. Egyházi törvények a magyarországi ev. ref. egyházban. (4-r. 126 l.) Debrecen, 1903. Csokonai ny. Zsigmondy Árpád. A düsseldorffi bányászati-, kohászati alkalmazottak mechanikai és gyakorlati geologiai kongresszusa –-tól. és Sz… Zsigmondy Árpád. Svédországi vasércbányászat. (8-r. 22 l.) Bpest, 1903. Athaneum r.-t. ny. Kl. a „Bányászati és Kohászati Lapok”-… Zsigmondy Árpád. A társládareformról. (4-r. 4 l., 3 táblázat.) Bpest, (é. n.) Ny. U. o. Zsigmondy Árpád. Reflexiók a közelmulti bányakatasztrófák alkalmából. (8-r.) Bpest, 1909. Zsigmondy Béla. A budapesti Erzsébet-híd építésének befejező munkálatai. Fényképfelvételek. (42 számozatlan l.) Bpest, (é. n.) Di… Zsigmondy Emil. Die Gefahren der Alpen. Von –. Völlig neu bearbeit. u ergäntz. v. W. Paulcke. 5. Aufl. (8-r. XXV. 368 l.) Brünn, … Zsigmondy Jenő dr. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház egyetemes közgyűlése által alkotott szabályrendeleteknek, e… Zsigmondy Otto. Die Kieferbau-Grundlagen der anomalen Arcus dentium mit Rücksicht auf die Odontorthopädie. Ld.: Congrčs de médici… Zsigmondy Richard. Zur Erkenntnis der Kolloide. (8-r. VI. 185 l., 4 tábla.) Jena, 1905. Fischer. M. 4.– Zsigmondy Richard. Über Kolloid-Chemie. Vortrage. (8-r. 46 l., 2 tábla.) Leipzig, 1907. J. a. Barth. M. 2.- Zsilinszky Lajos dr. Öt bűneset. Kriminalisztikus elbeszélések. (16-r. 112 l.) Szilágysomlyó, 1903. Heimlich K. kvny. Zsilinszky Lajos. Nemzeti politikánk és a közigazgatás államosítása. (8-r. 15 l.) Bpest, 1910. Orsz. Közp. Községi nyda. Zsilinszky Michael dr. Eröffnungsrede, gehalten bei Gelegenheit der Jahreversammlung der evang. A. B. Kirchenkonventes in Montan … Zsilinszky Mihály. Csongrád vármegye története. III. rész. (n. 8-r. IV. 2. 510 l.) Bpest, 1900. Lampel Róbert biz. Zsilinszky Mihály. Keresztyén hit- és erkölcstan főgymnasiumi és főreáliskolai protestáns ifjúság számára. 3. kiadás. A 3. kiadás… Zsilinszky Mihály. A magyarhoni protestáns egyház története a művelt közönség számára. Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly Józ… Zsilinszky Mihály. Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk története. Képes kiadás. (n. 8-r. IV. 82 l.) Bpest, 1908. Luther-Társaság e… Zsilinszky Mihály. Elnöki megnyitó-beszéd. A bányai... ev. egyházkerület közgyűlésén elmondotta –. (8-r. 13 l.) Bpest, 1908. Ifj.… Zsilinszky Mihály. Papi kongrua és a jogegyenlőség. Különny. a „Protest. Szemlé”-ből. (8-r. IV. 45 l.) Bpest, 1908. Ny. u. o. Zsilinszky Mihály. Miről van szó? Válaszok némely támadásokra. (8-r. 86 l.) Bpest, 1908. Ny. u. o. Zsilinszky Mihály. A hazafiság és nemzetiség kérdéséhez. Történelmi tanulmány. Különny. a Beöthy-albumból. (n. 8-r. 20 l.) Bpest,… Zsilinszky Mihály. Hazafiság, nemzetiség. Ld.: Emlékkönyv. Beöthy Zsolt. Zsilinszky Mihály. elnöki megnyitó beszéde a bányai ág. hitv. ev. egyházkerületnek 1909. szept. 8–11. napjain Bpesten tartott – é… Zsilinszky Mihály. Az 1610-ik évi zsolnai evangelikus zsinat háromszázados ünnepén. Egyháztört. tanulmány. (8-r. 47 l.) Selmecbán… Zsilinszky Mihály. A Szent-István-korabeli keresztyénség. A besztercebányai ev. egyesület 1909. évi dec. 12-iki protestáns estély… Zsilinszky Mihály. Mátyás legrégibb történetírói: Bonfinius, Heltai Gáspár. Ld.: Mátyás király emlékkönyv. Zsilinszky Mihály. Emlékbeszéd br. Radványzky Béla fölött. Ld.: Emlékbeszédek XIII. 5. Zsilinszky Mihály. Walleszky Pál ev. lelkész élete. 1742–1824. Ld.: Egyházunk nagyjai 11. Zsilinszky Mihály. B. Radvánszky Béla élete. Ld.: Egyházunk nagyjai 7. Zsilinszky Mihály. Dr. Székács József evang. püspök élete. Ld.: Egyházunk nagyjai 9. Zsilinszky Tibor. Ld.: Egyetemi zsebkönyv. Zsinagóga. Magyar –. Ld.: Magyar Zsinagóga. Zsinagóga. A szegedi – új. – (4-r. 40 l., számos képpel.) Szeged, 1903. Traub B. és Társa. Zsinat. A második budapesti ev. ref. országos – egyházalkotmányi szakbizottságának a zsinat 197. 205. és 175. jegyzőkönyvi számú … Zsinati adóügyi albizottság. A –. előmunkálata a zsinati törvényjavaslat adózási részéhez. (8-r. 235 l.) Bpest, 1904. Athenaeum n… Zsinati irományok. Ld.: Ref. egyház. Zsinati jegyzőkönyvek. Első ülésszak. 1904. nov. 10–22. Kiadta Sass Béla. (8-r. 416 l.) Debrecen, 1904. Városi ny. – Harmadik ülé… Zsinati napló. Az evangélium szerint reformált magyarországi keresztyén egyház országos zsinatának naplója. I– VII. kötet. Bpest,… Zsindely István. Természettan népiskolák számára. Ld.: Népiskolai kvtár. Zsiray Károly. A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. törvénycikkhez kézikönyv. A törvény s ennek végrehajtási… Zsiray Károly. Kongrua-kézikönyv. Útmutató a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. törvénycikk alkalmazásához. … Zsirkay János. Leventa. Regény. (8-r. 282 l.) Bpest, 1906. Rákosi Jenő. 3.– Zsirkay János. Ld.: Szövetségünk. Zsirkó János. Báthory István lengyel király külpolitikája. (Diss.) Nyitra, k. n. 1909. 50 1. (8-r. 58 l.) Nyitra, 1909. Ny. u. o. Zsíros István. Fátum. Színmű 3 felvonásban. (16-r. 146 l.) Bpest, 1908. Franklin-Társulat. Zsitvay János. Beszélgetés a festőművészetről. Ld.: Iskolai értesítő. Selmecbánya. Zsitvay János. A szín. Kézikönyv a színharmóniához. (8-r. 92. 2 l.) Selmecbánya, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. Bpest. – .80 Zsitvay Leó. Hatásköri kérdések a B.T.K. 262. §-a alapján. Különny. a „Büntető Jog Tárá”-ból. (8-r. 31 l.) Bpest, 1901. Pesti Llo… Zsitvay Leó. Büntető törvénykönyv novellája. Ld.: Jogászegyl. értek. 248. Zsitvay Leó. A sajtótörvény reformjának főbb kérdései. Ld.: U. új folyam 2. Zsitvay Tibor. Zsitvateői –. Fehér szegfű. – versei. Tasnádi Nagy András rajzáaival. (8-r. 78 2. l., 2 kép.) Bpest, 1904. Révai é… Zsitvay Tibor. A Diákotthon. Felhívás a magyar nemzethez. Különny. az „Egyetemi Lapok”-ból. (8-r. 14 l.) Bpest, 1905. Wodiáner F.… Zsivkovits Dusán. Útmutatás a „Tornászati Utasítás”-ban foglalt határozmányok gyakorlati és rendszeres megvalósítására az újonc-,… Zsivny Viktor. Magánérctelepek és magánércek technikai fölhasználása. Különny. a „Bányászati és Kohászati Lapok”-ból. (4-r. 34 l.… Zsoldos Benő. Lalla Radha és egyéb műfordítások. Régi és modern angol költők verseiből. (8-r. 86 l.) Bpest, 1909. Franklin-Társul… Zsoldos Benő. High life. Nők a kultúrában. (8-r. 164 l.) Bpest, 1910. Légrády Testvérek kvny. Zsoldos Benő. Bács-Bodrogvármegye törvénykezési viszonyai. Különny. a „Magyarország vármegyéi”-ből. (4-r. 2. 28 l.) Bpest, (é. n.… Zsoldos Benő. Ld.: Történeli Társ. Bács-bodrogh-vm. XXIII– XXV. Zsoldos László. Egy kosár szamóca és más elbeszélések. (8-r. 219 l.) Bpest, 1904. Rákosi Jenő. 3.–

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT