1886–1900

Teljes szövegű keresés

1886–1900
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1886–1900
Volumen
I.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1886–1900
AZ 1886–1900. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS SZAK- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.
SZÉKELY DÁVID KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
PETRIK GÉZA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE
ELSŐ KÖTET
A KÖNYVEK BETŰSOROS JEGYZÉKE. TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK.
A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA.
BUDAPEST.
MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE.
1908.
 
 
EDITOR’S PREFACE
The preceding cycle of Magyar Könyvészet” (Bibliographia Hungarica) closed with the year 1885. After Sándor Kiszlingstein, it was Géza Petrik excellent Hungarian bibliographer, formerly bookseller, who was commissioned again to compile the cumulative bibliography of the following 15 years period, 1886–1900. This bulky, two-volume compilation was published also by Magyar Könyvkereskedők Egyesülete (Society of Hungarian Booksellers), the covering page, however, indicated that the edition was sponsored by Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences). In the compilation of this period’s national bibliography Dávid Székely, bookshop assistant took also an active part.
The first volume of the cumulation was made complete in 1908 and it contained in alphabetical order the entries of Hungarian books, maps and books of maps published in the period of 1886–1900, on 985 pages. This means the publication of an estimated amount of 30-34.000 entries. The use of the volume was greatly facilitated by the inclusion of the alphabetical authors’ list and that of translators and editors.
The year 1913 is indicated in the imprint of the second volume; this contains a subject index V. of 18 groups used up to that time was abandoned, and it was substituted by the modern, serviceable and useful subject-word system.
The bibliography published in the first volume bears, of course according to the modern mind, certain deficiencies: the foreign language material published in Hungary and the documents in Hungarian language or of Hungarian concern (so called Hungarica material) published abroad are not included in this cumulation either and it must be added that they could not at all be taken into consideration, as one single author could not undertake the registration and publication of a material of such an immense quantity. At that time the excellent compiler could not reckon upon the assistance of the official and state institutions in the registration of the publications.
Pál Gulyás, internationally known Hungarian bibliographer of the 20th century, slightly rebuked Géza Petrik for having enumerated the periodicals of this cycle only accordings to titles and for having ommitted their repertory according to contents. It is quite true that the contents analysis of the periodicals would have been much more useful for the scientific research work, but, in our view, Pál Gulyás was not right in this question: Géza Petrik with his only collaborator (Dávid Székely) was not able to meet the requirements of an analytical process set before them by the ever growing masses of book – and periodical production. It must not be considered as a mistake, yet it is regrettable that, contrary to Sándor Kiszlingstein’s 1876–1885 compilation, Géza Petrik could not choose but ommitting the bibliographical registration of the Hungarian dailies and weeklies.
The reasons for these apparent deficiencies are evident for everybody: one single bibliographer, even if so excellent and talented as Géza Petrik, could not comprehend the whole and all the small details of the modern national bibliography about the turn of the century.
It is much more the good qualities of this great work that should be appraised: on behalf of the present editor we quote a statement valid even today from Petrik’s own introduction:
For people who deal with bibliography even in a slight extent, it is superfluous to prove repeatedly the inevitable necessity of the publication of this work. In want of such a comprehensive list answering to all our questions, we cannot but only try to understand the literary production of the modern world. In the present days Hungarian literature cannot be surveyed solely on the basis of memory, uncomplete book-lists compiled for certain institutions and branches of learning. In order to get and offer a clear picture of it, we need a bibliographical mirror” extending to all details, favourizing but at the same time depriciating nothing.”
In our days, at the end of the sixties of our century, nothing more should be added to the above quotation.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
A „Magyar Könyvészet (Bibliographia Hungarica)” megelőző ciklusa az 1885. évvel zárult. Az 1886–1900 évek közé eső újabb 15 éves összefoglalás szerkesztésére – Kiszlingstein Sándor után – ismét Petrik Géza, a könyvkereskedőként indult kiváló magyar bibliográfus kapott megbízást. Ez a nagy kétkötetes összefoglalás is a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének kiadásában látott napvilágot, de a címlap már feltüntette, hogy ezúttal már a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg a magyar nemzeti bibliográfia eme újabb összefoglalása, aminek munkálataiban közreműködött Székely Dávid könyvkereskedő-segéd is.
Az összefoglalás első kötete 1908-ban vált teljessé s tartalmilag – természetesen ismét betűrendben az 18861900 közötti években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok címanyagát tartalmazta 985 lap terjedelemben. Ez hozzávetőleges számítás szerint már 30–34 000 tétel publikálását jelentette. A kötet használatát jelentősen megkönnyítette a szerzők, fordítók és szerkesztők betűsoros névmutatója.
A második kötet impresszumában az 1913. év szerepel, s ez a kötet igen tekintélyes terjedelemben, 465 lapon tárgymutatót bocsátott az olvasók és a kutatók használatára. Ez lényeges újítás volt: felhagyott az eddigi, 18 főcsoportos szakmutatóval, s korszerűbb, mozgékonyabb, a használat szempontjából kényelmesebb tárgyszavas rendszert hozott létre.
Ami magát az első kötetként megjelent bibliográfiát illeti, mai szemléletünk szerint természetesen vannak bizonyos hiányosságai. Nem lephet meg bennünket, ha ezeket felsoroljuk: a hazai nem magyar nyelvű kiadványokat, továbbá a külföldi magyar vagy magyar vonatkozású (ún. hungarica”) dokumentumokat ez a kumuláció sem veszi – de tegyük hozzá – nem is vehette figyelembe, hiszen egyetlen szerző ilyen hatalmas anyag nyilvántartására és publikálására nem vállalkozhatott. A kiadványok begyűjtésére, hivatali és állami szervezetek segítségére a kitűnő szerző akkoriban még nem támaszkodhatott.
Gulyás Pál, a magyarországi bibliográfia XX. századi, nemzetközileg ismert művelője némileg megrótta Petrik Gézát, hogy e ciklus folyóiratait csak címük szerint sorolta fel, s tartalmuk repertorizálását mellőzte. Igaz, jobb lett volna a periodikumok tartalmi analízisét is elvégezni, ez hasznára lett volna a tudományos kutatómunkának. De szerintünk az érdemes magyar bibliográfusnak, Gulyás Pálnak ebben a kérdésben nem volt igaza: Petrik Géza egyetlen kisegítő munkatárssal (Székely Dáviddal) az egyre növekvő könyv- és folyóiratkiadás áradatában állva nem tehetett eleget ennek az analitikus feltárásnak. Nem szabad hibául felrónunk, de azt mégis sajnáljuk, hogy Kiszlingstein Sándor 1876–1885. évi ciklikus összefoglalásától eltérően Petrik ezúttal kénytelen volt mellőzni a magyar heti- és napilapok bibliográfiai nyilvántartását.
E látszólagos hiányosságok természetes magyarázata ma mindnyájunk előtt világos: egyetlen bibliográfus – legyen annyira kitűnő és munkabíró is, mint Petrik Géza – a századforduló táján már nem foghatta át a modern nemzeti bibliográfia egészét, annak minden részletét.
Sokkal inkább értékeljük és becsüljük ma e hatalmas mű pozitívumait, s a jelenlegi kiadó részéről idézzük Petrik e nagy műve bevezetőjének egy ma is érvényes megállapítását: „Bibliográfiával csak valamicskét foglalkozó ember előtt fölösleges bizonygatni azt, hogy milyen halaszthatatlan szükség diktálta ennek a munkának a kiadását. Egy ilyen minden tekintetben kimerítő, minden kérdésre megfelelő jegyzék nélkül tisztára a sötétben tapogatózunk a legújabb idők irodalmi termelésének dolgában. A magyar irodalom ma már csak úgy a memóriára, vagy hiányos, egyes … és szakok érdekében szerkesztett könyvjegyzékekre támaszkodva – nem tekinthető át. Hogy tiszta képet kapjunk és adjunk róla, ahhoz minden részletre kiterjeszkedő, semmit se favorizáló, de viszont semmit se kicsinylő bibliográfiai tükörre van szükségünk.”
A kiadó részéről ma, századunk hatvanas éveinek végén ehhez a megállapításhoz többet már nem kell hozzáfűznünk.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
»Irodalom bibliografia nélkül olyan, mint könyvtár lajstrom nélkül«, régi, de igaz mondás.
A magyar könyvkereskedők egylete tehát nagyon hasznos dolgot művelt, amikor elhatározta az 1860 óta megjelent magyar könyvek leltározását.
Ennek a munkálkodásnak immár harmadik kötetét nyujtjuk ezennel a magyar irodalommal foglalkozóknak, a magyar tudományos világnak, a magyar könyvkereskedőknek és mindazoknak, akik alkalomadtán tájékozódni akarnak az irodalom egyes ágaiban, egyes szerzők megjelent dolgozatait illetőleg, vagy akár csak egyes művek megjelenésének ideje, terjedelmük és áruk iránt.
Aki a három kötetet összehasonlítja, annak legott szembe tünik egyfelől irodalmunk fokozatos fejlődése, erősbödése, másfelől magának e bibliografiának kötetről kötetre való tökéletesedése.
Ha való is, hogy az egylet elsősorban a magyar könyvkereskedők számára adta ki és adja ki továbbra is a magyar irodalom bibliografiáját, kétségtelen, hogy ezzel nem megvetendő szolgálatot tett a nemzeti kulturának is. Ezt elismerte a Magyar Tudományos Akadémia is, amikor e vállalatot hathatós támogatásban részesítette.
A III. kötet második része az 1866–1900-ig megjelent irodalom szakszerű bibliografiája lesz, amennyiben ez időszak irodalmát egyfelől tudomány-szakok szerint csoportosítva, másfelől jelszavak (Schlagwort) szerint rendezve fogja közölni, teljesen hozzáférhetővé akarván így tenni egész irodalmunkat.
Itt van helyén megemlíteni, hogy a magyar könyvkereskedők egylete még egy más irányú bibliografia kiadását is tervezi. A magyar zeneművek jegyzékét 1850-től máig. Ha sikerül ezt a szándékát megvalósítani, bizonyára nem kevésbbé hasznos szolgálatot fog tehetni a magyar nemzeti kulturának.
 

 

Albert János. Búcsú. Egyházi beszéd. Irta és elmondotta Tordán, 1897. október 31-én. (k. 8-r. 15 l.) Kolozsvár, 1898. Ajtai K. Al… Albrecht János. Német nyelvtana. Közép- és polgári iskolák, kereskedelmi középiskolák, akadémiák és tanitóképezdék használatára. … Albrecht János. Második javitott, lényegében változatlan kiadás. (8-r. 116 l.) Pozsony, 1896. U. o. 1.20 Albrecht János. Német olvasókönyv középiskolák használatára, gyakorlatokkal és nyelvtannal. I. kötet. A gymnasiumok III. oszt. sz… Albrecht János. Német olvasókönyv az olvasmányok alapján készült forditási gyakorlatokkal. Gymnasiumok V. osztálya számára. (8-r.… Albrecht János. Kis német nyelvtan. Ld.: Tudományos zsebkönyvtár. 25. Albrecht J. F., dr. A nemi betegségek alapos gyógyitása. A kankó, bujafekély vagy bujakór áltla való ragályos, e betegségek felis… Albrecht J. F., dr. Az ember és neme. Physikai szerelem, a természeti rendeltetés, a nemi élet szabályozása, a fogamzás, a terhes… Albrecht J. F., dr. Az ember és neme. Orvosi tanácsok a nemi szerelemről, a nemi élvezet vezetéséről, egészséges gyermekek nemzés… Albrecht, dr. A nemi közlekedéstől való tartózkodás következményei. Ld.: A fogamzás. Álbu József. Méhészeti kalauz. Az erdélyrészi méhész-egylet által elösmerésre méltatott, röviden összefoglalt, népszerü utasitás … Album. Gróf Zichy Géza 25 éves irói és müvészi jubileuma alkalmára szerkesztette Karczag Vilmos. (4-r. 59, 4 l.) Debrecen, 1891. … Album. Dunántuli –. Első 1896. évfolyam. (4-r. 36 l.) Győr, (é. n.) A »Győri Hirlap« kiadóhivatala. Album. Függetlenségi –. Képviselők, politikai irók és vidéki vezérférfiak arcképcsarnoka. Szerkesztette dr. Székely Béla. A »Függ… Album. A Szombathelyen felállitandó Berzsenyi szobor javára szerk. Kompné Pálfy Fánny. (2-r. 66 l.) Szombathely, 1893. Bertalanff… Album. Szűz Mária rózsafüzér albuma az 1900-ik jubileumi évre. Kiadja a »Legsz. rózsafüzér királynéja« szerkesztősége. Az egyházm… Albusz Lajos. A szarvasmarha általános tenyésztésének néhány kérdése. A mezőturi gazdasági egyesület által rendezett téli gazdasá… Alcott. A kis Rózsa hat nagynénje és hét unokaöcscse. Átdolgozták Stahl és Lermont. Franciából forditotta De Gerando Antonina. De… Áldásy Antal, dr. A diplomatikai rendszerekről. A budapesti k. m. t. egyetem által jutalmazott pályamunka. (8-r. 66 l.) Bpest, 18… Áldásy Antal, dr. Szent Bernát élete és működése. A budapesti magy. kir. tudományegyetem hittudományi kara által 1891-ben jutalma… Áldásy Antal, dr. Olaszországi történeti kutatások. Különlenyomat a »Magyar könyvszemle« uj folyamának I. kötetéből. (8-r. 2 és 3… Áldásy Antal, dr. Anabaptisták a XVI. és XVII. században Magyarországon. Külön lenyomat a »Katholikus Szemle« VII. kötetéből. (8-… Áldásy Antal, dr. Regesták a vatikáni levéltárból (8-r. 77 l.) Bpest, 1895. Az Athenaeum r.-t. könyvny. Áldásy Antal, dr. Telekessy István egri püspök elmozditása és a római curia. Külön lenyomat a »Történelmi Tár« 1896. évi füzetébő… Áldásy Antal, dr. Az 1409. évi cividalei zsinat története. Ld.: Felolvasások és a Szt.-István társ. osztályüléseiből. 18. sz. Áldásy Antal, dr. A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig. 1378–1389. (n. 8-r. XXV és 566 l.) Bpest, 1896. Pfe… Áldásy Antal, dr. Az 1707. évi ónodi országgyülés története. A m. t. Akadémia által Vitéz-dijjal jutalmazott pályamunka. (n. 8-r.… Áldásy Antal, dr. A követek területenkivülisége. (8-r. 118 l.) Bpest, 1896. Pfeifer Ferd. 1.60 Áldásy Antal, dr. IV. Kelemen pápa egy regesta kötete a magyar nemzeti muzeumban. (8-r. 24 l.) Bpest, 1897. Az Athenaeum r.-társ.… Áldásy Antal, dr. Pázmány Péter élete. Ld.: Magyar könyvtár 63. Áldor Adolf, dr., és Sternberg Géza dr. A pellagráról. Különlenyomat az »Orvosi Hetilap tudományos közleményei.« XLII. évfolyamáb… Áldor Imre. Deák Ferenc élete. Emlékkönyv képekkel. 2. kiadás. (8-r. 253 l.) Bpest, (é. n.) Franklin-társ. 1.20 Áldor Imre. Mit jelent március 15-ike a Székelyföldön? Alkalmi beszéd, tartotta a »székelyudvarhelyi dalegylet« által rendezett é… Áldor Imre. Kossuth Lajos élete és pályája. Teljesen átdolgozott 2. kiadás. (8-r. 220 l.) Bpest, 1892. Franklin-Társulat. Kötve 1… Áldor Imre. Arany furulya. A forradalom költészete az 1848/49-iki szabadságharc idejéből. Ld.: Kis nemzeti muzeum. 9. 10. Áldor Imre. Dósa György és a parasztlázadás. Ld.: Történelmi könyvtár. 85. Áldor Lajos, dr. Vizsgálatok a vastagbél emésztő- és felszivóképességéről. (8-r. 17 l.) Bpest, 1898. Dobrowsky és Franke. –.60 Áldor Lajos, dr. Az albumosenak a vizeletben való kimutatásáról és az enterogen albumosuriáról. Közlemény a berlini Pathologiai i… Áldor Lajos, dr. A gyomornedv-elválasztás mesterséges befolyásolhatóságáról. Közlemény a budapesti Szt. István-kórháznak belgyógy… Áldor Lajos, dr. A kerek gyomorfekély gyógykezelésének mai állása. Különlenyomat az Orv. Hetilap XLIV. évf.-ból. (8-r. 11 l.) Bpe… Áldor Lajos, dr. A kerek gyomorfekély gyógyítása. Különlenyomat az »Orvosi Hetiszemle« XXVII. évfoly.-ból. (8-r. 12 l.) Bpest, 19… Áldori Bertalan. A ritualis vérvád. (8-r. 18 l.) Dunaszerdahely, 1900. Adler N. –.50 Áldozat-lángok az uj ezredév alapján. Ld.: Benedek Elek. Alekto. Dr. Faust orvosnak földön viselt dolgai, tettei, csinyjei, szerelme és szörnyü halála. (8-r. 32 l.) Bpest, Bálint Lajos k… Alembert. Mechanikai példatár. A legjelesebb forrásmunkák alapján összeállitotta – 170 ábrával. (n. 8-r. 191 l.) Bpest, 1896. Roz… Alembert. Hydromechanika. Számos gyakorlati példával, különös tekintettel a magántermelésre. Tartalom: I. Hydrostatika. II. Hydro… Alembert. Elméleti mechanika, különös tekintettel a magántanitásra. Tartalom: I. Kinematika. II. Statika. III. Dynamika. IV. Hydr… Alexander, Mrs. Az ő ellensége. Angol regény. 2 kötet. (8-r. 150, 145 l.) Bpest, 1895. Sachs és Pollák. Alexander, Mrs. Sibilla. Ld.: Egyetemes regénytár. X. 5–7. Alexander, Mrs. Komorna és grófné. Ld.: Athenaeum olvasótára. IX. 16-18. Alexander, Mrs. Egy házasság története. Ld.: Egyetemes regénytár XIV. 8. 9. Alexander Bernát, dr. Nemzeti szellem a philosophiában. (8-r. 98 l.) Bpest, 1893. Franklin-Társulat. 2.– Alexander Bernát, dr. Platon és Aristoteles. Szemelvények a görögből forditva, magyarázatokkal Dr. Péterfy Jenő és dr. Gyomlay Gy… Alexander Bernát, dr. Művészet. A Kisfaludy-társaság Somogyi-dijával jutalmazott párbeszéd. (k. 8-r. 93 l.) Bpest, 1898. Singer é… Alexander Bernát, dr. Diderot-tanulmányok. Ld.: Filozófiai irók tára. XV. Alexander Bernát, dr. Bevezetés a filozofiába. A. B. előadásai után jegyezte az 1899/1900. évi I. fejében Moskovitz József. (8-r.… Alexander Bernát, dr. Az ujkori filozofia története. A. B. előadásai után jegyezte az 1899/1900. tanévben Moskovitz József. (8-r.… Alexi György, dr. Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Különlenyomat a Budapesti Szemléből. (n. 8-r. 16 l.) Bpest, 1888. Frankli… Alexi György, dr. Magyar elemek az oláh nyelvben. Irta Alexics György. Külön lenyomat a »Magyar Nyelvőr«-ből. A m. t. Akadémiától… Alexi György, dr. Román nyelvtan. (8-r. 175 l.) Bpest, 1892. Lampel Róbert. 2.– Alexi György, dr. Vadrózsapör. Ld.: Néprajzi füzetek. 4. Alexics György. L: Alexi György. Alexy Kornél. A lakóhely és Szatmár vármegye ismertetése, kapcsolatban a térképolvasás és földrajz alapfogalmaival. Az elemi népi… Alfonz. Katholikusok szervezkedése. (k. 8-r. 16 l.) Kassa, 1899. Vitéz A. bizománya. –.20 Alföldi. A Habsburgok jövője: Budapest. (8-r. 31 l.) Bpest, 1891. Gerő és Kostyál. –.60 Alföldi. A Széll-kormány és a katholikus sérelmek. Német eredetiből forditva. (8-r. 15 l.) Bpest, 1899. ifj. Nagel Ottó. –.60 Alföldy Dénes, dr. A meteorologiai műszerek és elemek. Átvizsgálta Hegyfoky Kabos. 28 ábrával és 9 tábával. (n. 8-r. XIV és 194 l… Alföldy Ede. A községi jegyző tennivalói az igazságszolgáltatás körül. (8-r. 145 l.) Nagy-Becskerek, 1898. Pleitz Fer. Pál. (Bpes… Alföldy Ede. Igazságügyi igazgatás. Biróságok és ügyészségek főnökei és felügyeleti hatóságaik számára. (8-r. XVIII és 780 l.) Na… Alföldi Flatt Károly. Ld.: Flatt Károly. Alföldy Károly. Quadrille francaise (francia négyes) közkedveltségü társastánc. Rajzzal és magyarázattal. (8-r. 12 l.) Debrecen, … Algyógy fürdő ismertetése. Kiadja a fürdőkezelőség. Magyarul és németül. (8-r. 12 l.) Szászváros, (é. n.) Schäser A. könyvny. Alizon Abbé. Mária, a szomoruak vigasztalója. Elmélkedések és elbeszélések május havára, válogatott imagyüjteménynyel. (32-r. 480… Alkotmány, A magyar –, hibája (8-r. 14 l.) Bpest, 1892. Az Országgyülési Értesitő kő- és könyvnyomdája. Alkotmány árulása. Irta egy volt függetlenségi publicista. (k. 8-r. 21 l.) Bpest, 1899. Deutsch Zsigmond és Társa. –.40 Alkotmánya, A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház –. Ld.: Egyház. Állam nélkül. Az idealisztikus anarkisták közlönye. Szerk. és kiadótulajdonos dr. Schmidt Jenő. I–III. évfoly. Budapest, 1896–98.… Államok, A nevezetesebb európai –, fontosabb egyenesadó-törvényei. Kiadja a m. k. pénzügyministerium. (4-r. 201 l.) Bpest, 1895. … Államszámviteltan compendiuma. Ld.: Jogi compendiumok. XVII. Államvasutak, Magyar királyi –, hivatalos lapja. Kiadja a m. kir. államvasutak igazgatósága. I–XIII. évfoly. Megjelenik havonként… Államvasutak, A magyar királyi –, utiképekben. Szerkesztették és kiadták: Ocskay Gusztáv és Somogyi Henrik. (32-r. 120 l.) Bpest,… Államvasuttársaság. A szabadalm. osztrák-magyar –, magyarországi szabadalmának leirása. (4-r. 42 l. és 15 grafikai tábla.) Bpest,… Állapota, A magyar sz. korona országainak közgazdasági –. Ld.: A magyar sz. korona. Állapotok, Honti –. Korrajz. 1887. májusától 1888. évi áprilisig. (8-r. 47 l.) Bpest, 1888. Nyom. Wodianer F. és fiai. U. a. 1888… Állapotok, Régibb és ujabb honti –, magyarázó indoklásával az országos és honti nemzeti pártoknak a szabadelvü országos pártba va… Állat- és gyermekképek, Szép –. Nagy, elpusztithatatlan album 24 szinnyomatu képpel. (k. 4-r.) Nagyszombat, 1893. Horovitz Adolf.… Állat-Barát. A budapesti állatvédő egyesület közlönye. Szerk. Szallenbach Imre. I–III. évfolyam. Megjelent havonként. Bpest, 1886… Állategészség. Folyóirat állategészségügyi és állattenyésztési ismeretek terjesztésére. Szerkeszti dr. Rátz István. Kiadja Hazsli… Állategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi VII. t.-cikk. Ld.: Törvények külön kiadásai. Állat képeskönyv. Érdekes elbeszélésekkel, gyönyörü versekkel és 24 remek, szines nyomásu képpel. (8-r.) Bécs, 1891. Deubler Józs… Állatkert. Leporello-Album. Kemény papiron. (4-r.) Pozsony, (é. n.) Stampfel Károly. 5.– Állatkiállitások, 1896. – Részletes programm és általános szabályzat az élőállatok időleges kiállitására az összes tudnivalókkal … Állatkomédiások. (Képes könyv kemény papiron.) (n. 8-r.) Bpest, 1890. Eggenberger. Kötve 2.40 Állatok, Házi –. Képeskönyv. (4-r. 5 l. és 5 kép.) Bpest, (1886.) Lampel Róbert. Kötve 2.– Állatok, Házi –. Képeskönyv szöveggel. (4-r. 16 l.) Bpest, 1888. Légrády testvérek. Állatok, Házi -, és szárnyasok. Képeskönyv. (4-r. 16 l.) Bpest, 1888. Légrády testvérek. 1.60 Állatok, Kedvenc –, és szárnyasok. Képeskönyv szöveggel. (4-r. 16 l.) Bpest, 1888. Légrády Testvérek. 1.– Állatok, Az –, szép képekben. Képeskönyv kemény papiron. (k. 4-r.) Nagyszombat, 1891. Horovitz Adolf. Kötve 2.40 Állatok, A világ minden részéből. Képeskönyv. (k. 4-r.) Bpest, 1890. Lauffer Vilmos. Kötve –.80 Állatok őre, Az –. Szerkeszti dr. Szalay Gyula. Kiadja az országos állatvédő-egyesület. I–VIII. évfolyam. Megjelen negyedévenkint…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT