Nedeczky család. (Nedeczei.)

Teljes szövegű keresés

Nedeczky család. (Nedeczei.)
Trencsin vármegye legrégiebb adományos családainak egyike, és azon megyében fekvő Nedecze helységbeli ősi birtokának ma is birtokában van. Törzse Domokos, ki 1223-ban nyerte Nedeczét.* Domokosnak két, három ízen utódait nem ismerve, csak az 1335. tájban élt Nedeczei Jánostól terjed több ágon le máig a családfa. Jánosnak fiai László, Péter és János 1384-ben uj kir. adományt nyertek Nedeczére; de közűlök csak Péter ága terjeszté le jelenkorig a családfát. Idővel, főleg a XVII. század végével, és a XVIII. elején a család Komárom, Tolna, Zemplin stb. megyékbe is elterjedt, és birtokot szerze.
Lehoczky Stemm. II. 253. lap szerint Domokosnak László, Péter és János nevü fiai 1304-ben Mária királynő adománya szerint iktattattak be Nedeczén, Trencséni Máté ellen Zolna védelmében szerzett érdemeikért; – itt bizonyosan hiba van az évszámban, mind Tr. Mátéra, mind Mária királynéra nézve.
Czímerük a paizs kék udvarában hátulsó lábain álló medve, nyakán nyillal átlőve; ugyan ily alak emelkedik ki a paizsfölötti sisak koronájából is. A paizst szokásos foszladék veszi körül.
A családfa következő:*
Wagner Geneal. tab. XL.; item Mss. tomo LXX. – Szontagh D. közl. stb.
I. tábla.
Domokos 1223.; N. N.; N.N.; N. N.; János 1355.; László 1384. 1412. okl.; Péter. 1384.; János 1384. 1412.; András; Márton vulgo Spanik 1458.; Gáspár 1458. 75.; Péter 1490. Nedecze felét osztályba 1497.; Balás; Miklós 1492. Nedecze felét osztályba kapja.; Miklós 1497–1526. Nagy; Sandrin Zolnai kapit. 1475. 1497.; Zsófia (Litteraty Péter); Miklós; János. 1458. okl.; György.; Anna (Sztankó Mátyás); Klára (Kobilicz Pál); Bálint (Simonyi Krisztina) eladja Nedeczét 1526.; Dora (Mitsicz György); János.; Erazmus 1505. osztoz. Folyt. II. táblán.; József (Majthényi Anna); Tóbiás 1505. Folyt. IV. táblán.; György 1505.; László 1505. 1566. (Zamaróczy Margit); János 1505. 1574. (Liska Margit); Folyt. V. táblán. Lenárd 1505.; Bereczk 1505.; Anna (Zennovich János); Kata 1566.; Sára Strázsán.; Gáspár.; Márton öntőmester a sztrecseni várban.; Orsolya.; Kata.; István 1589.; Miklós; Kristóf 1602.; Gáspár; Zsuzsa (Pongrácz Miklós); Miklós; Erzse 1626. (Pongrácz Mihály); Miklós †; Judit (1. Hliniczky Gábor 2. Ordódy Pál).
II. tábla.
Erazmus, ki az I. táblán. 1505. osztoz.; Ráfael 1580. 1600. (1. Stansith Horváth Anna. 2. Okolicsányi Ilona); András 1609. Drietomát cseréli.; Dániel 1625.; Mihály (sz.-mihály-péterházi Ormándy Erzse); Gábor 1625. osztoz; Bora. †; György 1651.; István 1665. (Bozon Ilona); Gáspár.; Imre 1651. (Borsiczky A. Mária) Folyt. III. táblán. Sándor Komárom v. alisp. † 1719. aug. 9. (Huszár Ilona); Ferencz esztergami kanonok 1702. † 1720.; Mihály Komárom v. alisp. 1732. 44. (Huszár Zsuzsa); Kata (Elevenkúty Ferencz); Éva. †; István; Magdolna.; Kata.; Ilona; István Komárom v. sz. biró Virthen; Imre szül. 1748. oszt. kanonok; Ferencz lak. Karván; János.; József n.-szombati kanonok.; Bora (Nedeczky Fer.); Anna.; Anna.; Zsófia; Ignácz.; Lajos; Emilia (Buócz); Ignácz (Nedeczky Póli); Alojzia (Hanitz); Apollonia.; István.; N N.; Ferencz Komár. v. alisp. kir. tábl. ülnök 1727. 1757.; András kancell. referend. 1770.; Kristóf (Fejérváry Kata); Pál. †; Ferencz lak. Virthen (Pyber Zsófia); Kata (Tersztyánszky János); Anna (Majer József); Erzsi (Nedeczky Ferencz Görbőn); Ferencz szül. 1773. dec. 10. (1. Nedeczky Bora 2. Tomanek Anna); 1-től Imre; József.; Miklós,.; Ida.; Jolán.; Pál.; N.; 2-tól János; N. N.; Ferencz; N N.; Eleonora (Palkovics K.); Gáspár Komárom v. főjegyző 1819.–1823. (Reinprecht Jozefa); Benedek Komárom v. esk. és insurg. hadn. 1810.; Zsigmond Esztergom v. esk. insurg. kapit. 1810.; Kálmán Komárom v. főjegyző 1844–1848. (Fülöp Ágnes); Flóris ügyvéd v. honvéd százados. 1849.; Károly primatialis ügyész (Pyber Janka); Sándor törv. széki ülnök Győrben 1860.; Gáspár plebános Dömösön.; Matild. †; Tiborcz.; Ödön.; Ágnes.; Vincze.; Izora.
III. tábla.
Imre, ki a II. táblán.1651. osztoz. (Borsiczky A.-Mária); Pál Pozsony várm. esk. 1692.; Ferencz; László; Zsuzsa (Murányi Tamás); János 1665. (Ordódy Zsuzsa); Gáspár jesuita.; István; Lajos. †; Sándor.; Éva.; László.; Ferencz.; György Podhorszky Krisztina); Mária (Klobuczky Zsigmond); Ilona (Reviczky Sándor); Krisztina (Gáfor István); Erzse.; Julia (Revizcky András); János (Turánszky Zsófia); Tamás. †; György Pécsett; Rozália (Nozdroviczky Elek 1745.); József.; Rozália (1. Marsóvszky Zsigmond. 2. Plankenstein Antal); Károly katona.; Ferencz (Bacho Alexandra); Anna (Akay Ferencz); Zsigmond 1677. osztozik (Fekete Ilona); Gáspár.; András; Mihály; József Komárom v. alispán 1771–1781. †; Gábor kapitány †; Julia. 1752. †; László gr. Pálffyak levéltárnoka; Antal; Mihály kapitány; Lajos Budán 1825.; Sándor. †; Pál katona.; Mária (Kubinyi Sándor); Imre 1714. személynöki itélő mester 1730. (Hrabovszky Eszter); László jesuita. †; Károly (Lengyel Krisztina); József septemvir (Gömrey Bora); Mária (vajkai Vass Mikl.); Tamás lak. Tomajon (Ambró Franciska); Adalbert (b. Ujváry Anna) utóbb kanon.; Ignácz. †; Erzse (Jaklin József); Apollonia (Tahy Imre); Teréz (Nedeczky József); Julianna (Majthényi József); Károly veszprémi prépost 1826.; Rudolf.; Ferencz szolgabiró; Lajos; N.; Károly m. kir. testőr.
IV. tábla.
Tóbiás. 1505. ki az I. táblán.; Tóbiás 1584. 1619.; Dávid; Dániel; Jeremiás.; Zsigmond; Miklós; János 1678.; Dániel.; Márton.; Pál; Gábor; János; András.; János kovács.; Gáspár. †; Péter jesuita.; Ferencz. †; Antal; János nep.; Elek.; László Kostyánban 1715.; Sándor 1709. Rákóczy alatt kurucz kapitány (Henkl Róza); István.; Zsigmond; Ferencz.; János.; Mihály Tolna m. Görbőn (Csefalvay Mária); János; Mihály.; Ferencz szül. 1767. febr. 2. volt Tolna v. követ (Nedeczky Erzse); Ferencz.; Erzse.; Mária.; György 1665.; István kitagadt testvér Szepes várm. Krompachon; Lajos (Závodszky Ilona); János 1694. jun. 3.; András 1707. jul. 14.; Mihály 1705.; András 1719.; Krisztina.; János.; János 1752.; Márton 1769.; Pál.†; Dániel.; Janka.†; András 1755.; János 1758.; Mihály.; Tóbiás (Reviczky Ilona); Julia (Ujlaky); György.; Zsuzsa (Eördögh László); Kristóf Palásthon.; Zsuzsa (Petykó Ádám); János (Jaszenovszky Anna); Klára (Turánszky Sánd.); Lajos (Szinaszky Teréz); Teréz (Zahoreczky Kristóf); Rudolf. †; Károly. †; Lajos Trencsin várm. főjegyző 1861.; N. N.; Zsigmond ügyvéd (Dinga N.); Erzse (Karcsevszky).
V. tábla.
János, ki az I. táblán. 1505. 1574. (Liska Margit); Péter (Stupiczky Charitas); Pál 1607. osztoz. (Tatay Zsófia); Rafael 1590. 1607. osztoz.; Tamás 1607.; Pál; János 1661.; Gábor 1625. 1633.; Erazmus 1660. 1708. (Balogh Zsuzsa); Illés (Nedeczky Judit, ki utóbb Rácsay Miklósné); János; Pál; Zsuzsa (Liborszky András); Gábor (Leszenyei Nagy Klára); István esztergami kanonok, érseki vicár † 1754.; Ferencz. †; János; Gábor. †; Miklós. †; Imre. †; István; János (Vissni N.); Éva (Malostinszky); Klára (Nozdroviczky Jakab); Károly (Megyey N.); Anna (Borsiczky Antal); József †; Ádám pozsoni, 1757. esztergami kanon. † 1761. oct. 4.; András kapit. 1724.; Erzse (Doskovszky); Mária; Péter 1660. 1672. (Zamaróczy Margit); Ráfael (Fekete Zsófia); Ádám Rutkay N.); Mihály 1708. 1726. (1. Kossúth Anna) 2. Zathureczky Mária); Mária 1740. (Jeszenszky Mihály); József (Lehoczky Eszter); Imre. †; Sándor (Sigler Teréz); József (Zamaróczy Judit); Mária (Sándor János); András (Kossela Mária); Károly (Bjelik N.); Apollonia (Révayné); Anna.; Éva (Nedeczky Pál); Pál sz. 1797. †; Ignácz †; Ádám sz. 1798.; Péter sz. 1800. †; János sz. 1802. †; Mihály sz. 1803.; Antal.
Mint a családfákról látjuk, – a család az 1458–1492-ki időközben élt és Spanik-nak is nevezett Mártontól szakad le mostanáig. Ezzel egy időben Sandrinus (vagyis Sándor) zolnai kapitány volt.
Nevezett Mártonnak fia Miklós, ki osztályban a nedeczei birtok felét kapta osztályrészben, számos gyermek atyja lőn, ezek közül Erasmus (Rázmány) (II. III. tábla), Tóbiás (IV. tábla) és János (V. tábla) három fővonal alapítói lőnek.
Erasmusnak fia volt Rafael, kinek első neje Stansith Horváth Anna, a második Okolicsányi Ilona. Ettől gyermekei: András, ki 1609-ben a drietomai birtokot cseréli; Dániel, Mihály (kinek – némely táblázatok szerint – szentmihályi-Péterházi Ormándy Erzsébettől fiaúl iratik azon Imre, ki itt testvérének Gábornak fiaúl van téve) s végre Gábor, ki testvéreivel 1625-ben osztozott. Ezen utóbb nevezett Gábornak négy fia volt: György, István, Gáspár és Imre, kik közűl kettő magtalanúl halván meg, István és Imre által az Erazmusi ág is két ágra oszlott.
István Komárom vármegyében telepedett, és ott részint ő, részint fiai a XVIII. század elején a virthi, radványi, piszkei, lábatlani, bikali, és Esztergam megyében a karvai jószágokat, és azokra adományt szerzettek. Istvánnak Bozon Ilonától született gyermekei: Sándor, Ferencz, Mihály, Kata és Éva, kik 1689-ben osztoztak meg. Ezek közűl Sándor, ki már Duna-nedeczei és Lábatlani praedikatummal élt, 1713. febr. 6-án Komárom vármegye alispánja lett. Végrendeletet tett 1718-ban, melyben örököseiül Mihálynak gyermekeit Ferenczet, és Ilonát Ujlaky Ferencznét nevezte. Meghalt mag nélkül 1719-ki aug. 9-én.* Halála után az örökösödő testvérek Sándornak özvegye Huszár Ilona ellen itélet letiltó kir. parancsot eszközöltek a radványi, lábatlani stb. jószágot illetőleg.*
Fényes, Komárom várm. 59.
Fényes, Komárom várm. 129. 182.
Ferencz Pest városi plebános, 1702-ben esztergami kanonok, meghalt 1720-ban.*
Memoria Basilicae Strigon. 164.
Mihály 1719. mart. 16. Komárom vármegye főjegyzője, 1732. mart. 16-án másod-alispánja 1744-ig. Huszár Zsuzsannától három leánya és két fia István és Ferencz maradt. Ezek közűl Istvánnak egyik fia István szolgabiró volt, kinek unokái és kisunokái élnek; másik fia Imre szül. Virthen 1748. nov. 28-án. 1775–1796-ig bátorkeszi, majd esztergami, végre mocsi plébános és alesperes, 1796-ban pozsonyi, 1801-től esztergami kanonok, komáromi főesperes, káptalani követ az országgyülésre. Meghalt 1808. sept. 18-án Pozsonyban. Több ajtatos alapitványok közűl rokonai gyermekei növelésére is alapitványt tett.*
Memoria Basilicae Strigon. 178.
Ferencz, kit 1727-ben a radványi és lábatlani jószág végett uj osztályra idéznek Huszár Julia és Kata.* 1753-ban Komárom vármegye alispánja, 1757. aug. 11-én pedig kir. táblai ülnök lett.* Négy fia maradt: András, Kristóf, Pál és Ferencz.
Fényes, Komárom várm. 129. 182.
Fényes, Komárom várm. 60.
András Komárom vármegyének 1757-ben főjegyzője, 1762. sept. 13-án másod-alispánja, 1764-ben kir. táblai ülnök,* utóbb (1770. előtt) kanczelláriai referendárius tanácsos lett. Meghalt mag nélkül.
Fényes, Komárom várm. 60.
Kristófnak csak leányai maradtak; Pál magtalanul múlt ki.
Ferencz Virthen lakott. Pyber Zsófiától Ferencz, Gáspár, Benedek és Zsigmond fiai maradtak; a két utóbbi Komárom és Esztergom megyei esküdtséget viselt, és az 1809-ki nemesi fölkelésben vett részt.
Ferencz szül. Ácson 1773. dec. 10-én. Táblabiró volt. Gyermekeit és unokáit a táblázat mutatja.
Gáspár Komárom megyének 1819. aug. 2-től – 1823. aug. 10-ig főjegyzője,* azután 1839-ig a váczi püspöki uradalom igazgatója volt. Gyermekei közűl Kálmán (szül. Keszegfalván 1810. jul. 21-én) 1844-től 1848-ig Komárom vármegye főjegyzője. Flóris volt honvédszázados. Károly primatialis ügyész Kemenczén. Sándor cs. k. törv. széki ülnök Győrött. Gáspár dömösi plébános.
Fényes, Komárom várm. 60.
Következik Imrének Borsiczky A.-Máriától származott ága a III. táblán. Ez ágon Imrének unokája Imre 1730-ban személynöki itélő mester volt. Ennek fia József a hétszemélyes tábla ülnöke.
Imre testvérének Mihálynak fia József 1771. május 20-án Komárom vármegye másod-, 1772. aug. 27-én első-alispánja, 1775. octob. 2-án ismét első alispán 1781-ig.
Ez ág két jesuitát is mutat föl, ugymint Gáspárt és Lászlót, és két veszprémi kanonokot Adalbertet és Károlyt. Azonban Adalbertnek némely genealogiákon feleségeül találjuk báró Ujváry Annát, és igy talán csak megözvegyülése után lett pappá.
A IV. tábla Tóbiás ágazatát mutatja. Ezen áll Sándor, ki Rákóczy híve és seregében kapitány volt 1709-ben. Fia Mihály Görbőre Tolna megyébe származott, hol Csefalvay Máriától született 1767. febr. 2-án fia Ferencz, ki Tolna vármegyének országgyülési követe volt.
Ugyan ez ágon Györgynek egy fia István mint kitagadott testvér Szepes megyei Krompachon székelt. Tán ennek utódai közűl való N. Elek 1803-ban podolki plébános. S tán szintén ez ágból való azon János is, ki Gölniczbányán szül. 1819. mart. 24-én, és M.-Óvár városa főjegyzője volt.
Györgynek másik fiától származó ágon Lajos 1861-ben Trencsin vármegye főjegyzője lett. Ugyan e Györgytől származott Kristóf a Palásthon (Hont vármegyében) lakozó, kiknek valószinűleg utódai a most is Palásthon lakó Nedeczkyek.
Az V. tábla Jánostól szakadt le. Ez ágon István és Ádám esztergami kanonokok voltak.
A Nedeczky család e század elején Zemplin vármegyében is a főbirtokos családok közé iratik. Igy birtokos e század elején Zemplinben Szürnyegh, Egres, Kis-Domása, Kis-Ráska, Gyapalócz helységekben. Ugyan csak Zemplin vármegyében találjuk már 1711-ben bort mint Tolcsván plébánost, Jánost, ki Mihályinak felét birta, 1766-ban Zemplin várm. főjegyzője, 1777-ben alipánja volt, neje Beöthy Franciska. Azonban ezek melyik ágból származtak, ki nem jelölhetem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT