Καρδ ουχοι

Teljes szövegű keresés

Καρδ ουχοι, medus származású, igen vitéz rabló nép Armenia déli vidékén a Tigris bal parjtán, más nevök Cyrtii (Κυρτιοι), Cordayei, Cordueni, Cardynes, Gordyeni, Gordyaei stb.; m. a kurdok. Hegyi hazájok e szerint Goryaea v. Gordyene (Corduene) nevét is viseli. Hol az örmény hol a parthus birodalom határ-tartománya volt, de saját törzsfőnökei alatt állott, a kik gyakran maguk éltek a királyi czímmel. Xen. an. 3, 5, 15. 4, 1, 2 skk. s gyakr. Plut. Luc. 26. Strab. 11, 522. 16, 746 sk. Ptol. 6, 2, 5. Diod. Sic. 14, 27. Plin. 6. 15, 17. Spiegel, Erân. Alterthumskunde 2, 453 sk. 3, 93. 97. 261. 285. 295. Kiepert, Lehrbuch der alten Geogr. 80, l. P. K.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT