Stech Alajos,

Teljes szövegű keresés

Stech Alajos,
kegyes tanítórendi áldozópap, házfőnök és gymnasiumi igazgató, szül. 1813. nov. 29. Sasváron (Nyitram.); a gymnasium alsóbb osztályait Szent-Györgyön, Győrött és Komáromban, az V. és VI. osztályt pedig Pesten végezte. 1830. okt. 4. lépett a rendbe; a két ujoncz-évet Trencsénben töltötte, honnét a podolini gymnasiumba küldetett tanárnak; két évig Váczon a bölcsészeti, háromig Nyitrán és Szent-Györgyön a theologiai tanfolyamot végezte. 1838. jul. 16. misés pappá szentelték. Tanár volt 1838–39-től a váczi gymnasiumban, ugyanakkor a rendi növendékeket a lyceumban az építészeti és szabadkézi rajzolásra tanította. Váczról 1846-ban Szegedre helyezték, hol az elemi iskolában a rajzot tanította, s e mellett, mint kisegítő tanár is működött a gymnasiumokban; 1851-ben műutazást tett Velenczében, Felső-Olaszországban és Tyrolban; 1852-től tanár volt Nagy-Becskereken, 1858-tól Váczon másodízben két, Pesten egy és Nyitrán négy évig, s itt a társház vezetésével is megbízatott. 1864-ben nagyobb körutazást tett Németországban. 1865-ben a tatai gymnasiumhoz helyeztetett át, hol hét évig tanár és 1872-ig szintén hétig házfőnöki s igazgatói tisztet teljesített. A gymnasiumi osztályokban rendesen a latin és német nyelvet, továbbá a földrajzot és történelmet adta elő, de ezenkívül mindenütt tanította a rajzot, s utóbbi időben a mértani rajzot is. Szabad idejében a természet szépségeit, de főleg a népszokásokat és népviseletet tanulmányozta s azokról rendesen rajzokat is vett fel. Így a Bánátban szerzett tapasztalatait és úti emlékeit a külfölddel is megismertette. A festőművészettel is foglalkozott. Ezen czélból évenként a külföld más és más országait kereste fel. Így többször beutazta Német-, Olasz-, Franczia-, Spanyolországot és Svájczot. Legnagyobb sikert a virág- és gyümölcsfestészetben ért el; festett porczellánra is; a gyűjteményében fennmaradt képek száma 159; ezenkívül van több festménye egyes templomokban. Az 1878–79. tanév végével nyugalomba vonult. 1880-ban tett még egy hét hónapig tartó olaszországi utazást. Megh. 1887. jan. 13. Tatán.
Czikkei a Magyarország és a Nagyvilág-ban (1870. 18. sz. A mehádiai fürdő, két képpel; a Reformban is 1872. 248. sz.)
Munkája: Der Temescher Banat und seine nationalitäten. Prága, 1860. rajzokkal. (Különnyomat a Libussa Almanachból.)
Szőllősy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 1878. II. 32. l.
M. Állam 1887. (Kubányi Béla).
Kalmár Endre, Az Úrban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1888. 3. l. és gyászjelentés.

 

 

Fizessen elő kedvezményesen Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásunkra!