Kármán Pál,

Teljes szövegű keresés

Kármán Pál,
ev. ref. lelkész és esperes, K. Pál, ujverbászi lelkésznek fia és K. József, evang. ref. lelkész testvérbátyja, szül. 1820. aug. 7. Új-Verbászon (Bácsm.); az alsó gymnasiumi osztályokat szülővárosában, a felsőket Kecskeméten és Debreczenben, hol 1838-ban vétetett fel a IV.-éves diákok közé, végezte a theologiai tanfolyammal együtt 1841-ben. Innen 1841-ben akadémikus rektornak Feketehegyre ment és 1845-ben Pesten a papi vizsgát letette. Segédlelkész volt Daróczon. Ómoraviczán, Czegléden és Kecskeméten. Rendes pappá lett 1849-ben Izsákon (Pestm.), honnét Pócsmegyerre, 1861-ben pedig Torzsára ment lelkésznek. 1869-ben az alsóbaranyai egyházmegye alesperessé, majd tanácsbiróvá s 1872-ben főesperessé választotta. A debreczeni 1881. zsinaton mint rendes tag jelen volt. 1887-ben esperesi hivataláról lemondott. Lelkészi s esperesi teendői mellett minden idejét az egyházirodalom és történelem tanulmányozására fordította.
Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (az 50-es években, melyekkel sok bajt okozott a szerkesztőnek, mivel egy czikkeért a lapot le is foglalták. L. Ballagi Mór levelét, Pest, 1860. márcz. 23., írt még a lapba később is, így 1881-ben); a magyar alkotmány visszaállításakor 1867-ben és a következő években a Pesti Naplóban Táltos álnév alatt, névtelenül és saját neve alatt több vezér- és tárczaczikket írt. Czikke a Hetilapban (1846. 43., 44. sz. Tökéletesített orgona-gépészet, összehasonlítva a közönségesen divatozó kontár gépészettel.) Levele 1849-ből a Vasárnapi Ujságban (1891. 37. sz.)
Munkája: Anyag és szellem. Bölcselet-csillagászati tanulmány. Bpest, 1895.
Kéziratban van: a diplomatia szövényei czímű munkája, melyből a M. Sajtó (1860. 257., 259–60., 263. és 266. sz.) mutatványokat közölt; A magyar nemzet jelene és jövője cz. munkát a kiadó Ráth Mór Horváth Mihálynak adta át birálat végett, ki azt kiadásra ajánlotta; ezeken kívül több egyházi és halotti beszéde maradt kéziratban.
Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székesfejérvár, 1882. 149. l.
Uj M. Athenás 202. l.
Szász János, Betüsoros tárgymutató. Bpest, 1888. 186. l.
M. Könyvészet 1894.
Fővárosi Lapok 1894. 259. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT