Kakujay Károly,

Teljes szövegű keresés

Kakujay Károly,
kir. tanfelügyelő, előbbinek testvérbátyja, szül. 1840. aug. 13. Brukenauban (Temesm.); 1857-ben végezte a verseczi reáliskolát, 1859-ben a budapesti képzőintézetet. Ugyanez évben az oraviczai főelemi iskolához neveztetett ki rendes tanítónak, hol 1872-ig működött; ekkor a Temesvár- belvárosi községi iskolánál mint rendes tanító 1876. nov. végeig működött, a midőn a Temesvár-gyárvárosi községi fi- és leányiskolák igazgatójának választatott meg. 1879. jan. 15. temesmegyei magyar kir. másod tanfelügyelőül neveztetett ki. 1884. nov. 4. a temesmegyei tanítók, tanítói működésének 25. évfordulója alkalmával ezüst babérkoszorúval tisztelték meg; 1890. júl. 14. csongrádmegyei, okt. 30. fogarasmegyei tanfelügyelővé neveztetett kli; 1893. jún. 22. Brassómegyében helyeztetett át, hol most is működik. 1895. szept. 25. a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét nyerte.
Paedagogiai czikkei s könyvismertetései a Néptanítók Lapjában (1868. Olvasókönyveink); az Ungarischer Schulboteban (1868–72.) és az Ungarische Schulzeitungban (1873. Auf welche Weise kann die ungarische Sprache in Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache erfolgreich gelehrt werden, koszorúzott pályamunka, 1874–75.); a Temesi Lapokban (1872–73.); a temesvári községi iskolák Értesítőjében (1874. a bécsi világkiállításban tett paedagogiai-didaktikai tapasztalatait írta le); a Józsa Mihály által szerkesztett Brassóvármegye népoktatási tanintézeteinek monographiájában (Brassó, 1896. A brassómegyei tanító-egyesület fejlődéséről és feladatáról) sat.
Munkái:
Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv Magyarország nem magyar ajkú népiskolái számára. I., II. évfolyama. Bpest, 1873., (2. kiadás 1875. I. évf. 11. k. 1888., II. 9. k. 1888., 10. bőv. k. 1889.), III., IV. évf. U. ott, 1875. (IV. 4. átdolg. k. 1888.), V., VI. évf. 1880. (Az I. évfolyamból eddig 10 kiadás, II. 8. k., III. 6 kiadás jelent meg u. ott, összesen 500,000 példányban. Az I. és II. rész németül u. ott, 1873., 3. kiadása 1876. u. ott; megjelent még bolgár kiadása u. ott, rumén átdolgozásban Temesvárt, 1883., 2. kiadása Aradon, 1889., szerbül Ujvidéken.)
Deutsches Sprach und Lesebuch für ungarische Volksschulen, I. und II. Jahrgang. Bpest, 1876. (2. kiadás. U. ott, 1886).
A német nyelvoktatás magyar népiskolák számára. Segédkönyv a tanítók számára. U. ott, 1876.
A temesmegyei népoktatás ügye. Temesvár, 1884. (Különny. a m. orvosok és természetvizsgálók XXIII. nagygyűlésének Munkálataiból.)
A természetrajzi oktatás vezér- és kézi könyve. Bpest, 1885. (Németül: U. ott, 1885.)
Helyrajzi emlékmű a magyar orvosok és természetvizsgálók 1886. évi aug. 22-től 26-ig Buziás-Temesvárott XXIII. vándorgyűlésére. Temesvár, 1886. (Különnyomat Brauer Armin, A temesmegyei tankerület népoktatásügye cz. munkájából).
Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 319., 321., 322. l.
Petrik Könyvészete
M. Könyvészet 1886–89., 1891.
Kiszlingstein Könyvészete.
Vaday, Tanférfiak Albuma. Nagyvárad, 1896. fényny. arczk. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT