kiad

Teljes szövegű keresés

kiad ige
I. vmilyen szempontból kívül levőnek odaad, ill. átenged.
1. tárgyas Vmit kezével vhonnan kifelé nyújtva átad. Add ki a kulcsot! Kiadjam a sapkádat?
2. tárgyas Hatáskörébe tartozó dolgot kívül álló személynek átad. Kiadja a szerszámot a raktárból, a könyvet a könyvtárból. Az aktát betekintésre kiadta a félnek. Elfeledtem Borcsának kiadni a kamra kulcsát. (Csiky Gergely) Indult, hogy kiadja a szemetet s utána majd takarítson. (Kosztolányi Dezső) || a. (tárgy nélkül) Vmely anyagot felhasználás végett kiszolgáltat, átnyújt. Ő a raktáros, ő fog kiadni. || b. tárgyas Vmit kiad: vmely anyagból bizonyos mennyiséget kimérve, adagolva ad vkinek. A szakácsnőnek kiadják a zsírt, a lisztet. Kiadta a reggelihez való kávét és cukrot. A tanyában ott marad a béres, annak kiadják egész napra az élelmét. (Tömörkény István) [A cselédlánynak] a kamrát mutatta. – Ez zárva van. Minden reggel kiadom a lisztet, zsírt, cukrot. (Kosztolányi Dezső) || c. tárgyas (ritka, bizalmas) Ételt adagolva odaad. Az étkezdében a levesből korlátlanul lehet enni, de a tésztát, húst kiadják. || d. tárgyas (játék) <Kezében levő kártyalapot mint az ütés egyik lapját, kül. mint ütőkártyát> az asztalra tesz. Kiadta a makk ászt; minden v. utolsó ® ütőkártyáját kiadja. Miért nem adod ki az alsót? || e. (sport) Kiadja a labdát: a pálya széle felé juttatja a labdát.
3. tárgyas <Járandóságot, bért, vkit megillető részt> átnyújt, kiszolgáltat, rendelkezésére bocsát vkinek. Kiadták a bérét, fizetését, járandóságát, részét. Az aratóknak kiadták a részt. Kiadták nekik a napi adagot. Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert. (Arany János) || a. tárgyas <Díjat, jutalmat> hivatalosan odaítél és átnyújt vkinek. Mikor adják ki a jutalmakat? Az első díjat nem adták ki. || b. tárgyas <Szabadidőt> engedélyez vkinek. Ebben a hónapban nem adják ki a szabadságomat. Két nap múlva … kiadják a vakációt. (Tolnai Lajos) || c. tárgyas <Vmely elvégzendő munkát> kioszt, ill. elvégzésére hivatalos megbízást, utasítást ad. Kiadták a közmunkákat. A műveket kiadták a bírálóknak. Kiadták a vizsgatételeket. || d. tárgyas <Hivatalos iratot> vkinek a részére kiállít. Bizonyítványt, igazolványt, oklevelet ad ki vkinek. Kiadták a kedvezményes igazolványokat.
4. tárgyas <Pénzt> vmire (el)költ, fordít. Mennyit adtál ki könyvekre? Sok pénzt kiadott erre az útra. Ma csak harminc arany jött bé a kasszába, Mégis kilencven pénzt adtam ki hiába. (Csokonai Vitéz Mihály)
5. tárgyas <Bérleményt> bérbe, bérletbe ad. ® Felében v. felesbe kiad vmit. Egy szobát kiadott. Nyaralóját kiadta bérbe. Kiadta az összes földet … a kocsmárosnak. (Móricz Zsigmond) Szeptemberig kiadta a házat bérbe, pesti nyaralónak. (Nagy Lajos) || a. tárgyas Kamatra elhelyez vkinél, kölcsönad vkinek. A felek pénzeit kiadta nagy kamatokra. (Tolnai Lajos)
6. tárgyas <Írásművet szerzője> nyomtatásban megjelentet. Kiadta új regényét. || a. tárgyas <Kiadó vmely írott művet> kinyomat, megjelentet. Folyóiratot, könyvet, lapot ad ki. A művet az Akadémia adja ki. Elolvasta cikkemet, s visszadobta, hogy nem fogja kiadni. (Petőfi Sándor)
7. tárgyas <Pénzt, bélyeget> kibocsát, forgalomba hoz. A Nemzeti Bank új tízforintosokat adott ki. Új bélyegeket ad ki a posta.
8. tárgyas <Hivatal, párt, személy vmely tudnivalót> szóban, írásban, nyomtatásban az érdekeltekkel v. a nagy nyilvánossággal közöl. Kiadja a jelszót; nyilatkozatot, parancsot, rendeletet, utasítást ad ki; parancsba(n) kiad vmit: megparancsolja. A kormány rendeletet adott ki a takarékosságról. Hazatér bosszúsan, adja ki parancsba: Hogy térdig a kobzost verjék neki vasba. (Arany János) || a. (hivatalos) Vmit kiad: <hivatali vezető> vmely előterjesztett rendelet tervezetének szövegét jóváhagyja, aláírásával megerősíti, és közzétételét elrendeli. Az ügyiratot maga a miniszter adta ki. || b. tárgyas (népies) Elrendel, megparancsol; parancsba ad vmit. Ki van adva, hogy … Aszerint cselekedtem, amint ki volt adva. (Petőfi Sándor)
9. tárgyas Hatalma, fennhatósága, felügyelete alól kienged, kibocsát vkit, vmit. Kiadja a hadifoglyokat, kezeseket, túszokat; kiadták a ® munkakönyvét; kiad vmit a kezéből: vmely hatalmat, előnyt, (főleg nyerési) lehetőséget másnak átenged. || a. tárgyas (népies, régies) Szülő v. helyettese lányos háznál végbement kérés után igenlő választ ad a vőlegénynek. Anikó meg vissza-alakulván nőnek, Most látja a kobzos, kit szeretett ő meg … | Meg is kérte rögtön s Toldiné kiadta. (Arany János) || b. tárgyas <Hatalma, felügyelete alatt levő személyt az illetékes hatóságnak, más országnak> büntetés v. további eljárás végett átenged, kiszolgáltat. Kiadták a háborús bűnösöket annak az országnak, ahol gaztetteiket elkövették. A körözött gonosztevőt kiadták a magyar hatóságnak. || c. tárgyas <Hatalma, felügyelete alatt levő személyt vkinek, vmely szervnek, hatóságnak, intézménynek> ideiglenesen vmely célra átenged. Az első világháború alatt a hadvezetőség a hadifoglyokat kiadta mezei munkára a földbirtokosoknak. || d. tárgyas (ritka) Vkit elárul, kiszolgáltat vkinek. Megvetette … a fiút, ki ily mamlaszul viselkedett, kiadta őt, az első veszedelmes helyzetben. (Kosztolányi Dezső)
II. tárgyas Magából kibocsát, kienged, kisugároz.
1. (választékos) <Lenyelt ételt, italt> kihány. Amint megette, mindjárt ki is adta. Mindent kiadott magából. Jónás mindent kiadva, elcsigázva, | betámolygott a fedélközi házba. (Babits Mihály)
2. <Hangot, szót> hallat, kimond. Egy hangot sem tudott kiadni. Hat darabba vágatná előbb magát, mint egy szót kiadjon! (Móricz Zsigmond)
3. <Vmely benne rejlő erőt> kifejt, felhasznál, <energiát, hatást> környezetére kiáraszt, kisugároz. Minden erejét kiadja. A kályha kiadta a meleget. || a. Vmijét kiadja: vmely heves szenvedélyének, indulatának szabad folyást enged, s így levezeti, megszabadul tőle. Kiadja a bosszúját; kiadja a haragját, a mérgét: a) kidühöngi magát; b) (átvitt értelemben) vmely hatás kifejtésének legerőteljesebb szakaszába ér, hogy azután alábbhagyjon. Hiszen kiadhatta már a tél a mérgét … (Jókai Mór) Az átfűlt kocsik … most adták ki mérgüket, füstölögtek a melegtől, a portól. (Kosztolányi Dezső) || b. <Csak állandósult szókapcsolatokban:> kilehel. Kiadja a ® lelkét; kiadja a ® páráját.
III.
1. tárgyas (kissé bizalmas) Kiad vmit, vmennyit: bizonyos rendeltetésnek megfelel; bizonyos mennyiséget kitesz; kitelik belőle vmi v. vmennyi; elér, kielégít vmely követelményt. Ez a szövet nem ad ki két ruhát. Egy öl fa kiad tíz mázsát. A búza keresztje az idén kiad egy mázsát is. A … sor tisztán és szabályosan kiadja a jambust. (Arany János) Valamennyi királyi város követeinek a szavazata „egy” szavazatot adott ki. (Jókai Mór)
2. tárgyatlan (bizalmas) Kiad vkin: elutasít, ill. beszédével, magatartásával eltávolít vkit, aki terhére van, kellemetlen neki. Jól kiadtál ezen a tolakodó fráteren. Kiadok minden kérőn, várok a tíz esztendő leteltéig. (Jókai Mór)
3.* Kiadja magát vkinek, vminek: igazi kilétét eltitkolva, másnak mondja, tünteti fel magát, hogy ezzel vkit megtévesszen. A szélhámos orvosnak adta ki magát. Nőtlennek adta ki magát. [Ki igazolja], hogy az vagy, akinek magadat kiadod? (Mikszáth Kálmán)
Kerülendő szó vagy kifejezés.
Szólás(ok): ld. út.
kiadható.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT