Szaplonczay (szaploncai).

Teljes szövegű keresés

Szaplonczay (szaploncai).
A családra vonatkozó első okmányunk I. Lajos király idejéből (1360.) való, mely szerint Gerhes (Gerhardus) Szaploncára uj adományt nyer fiaival Ananias (Nán), István (Sztan) és Ladomérral együtt. Ez az adománylevél már csak azért is érdekes, mert Máramarosmegyében az adományok csak kenézségre szóltak s egyik-másik család még Mátyás király idejében is kenézi jogon ült birtokaiban. Szilágyi szerint Máramarosm.-ben az is a ritkaságok közé tartozott, hogy valaki birtoka után vegye fel családnevét, mert ott a fiuk az apáról neveztettek s a nevesebb apák neveit tartották meg családnévül. A család valószinüleg Somogym.-ből származott Máramarosm.-be 1313-ban mint szaplonczai birtokosok említtetnek a Tibold nembeli Pál és Miklós, akik éveken át rettegésben tartották rablókalandjaikkal a vármegyét. Pál addig garázdálkodott, míg szomszédai Dobrakuchai Péter vezetése alatt valóságos hadjáratot indítottak ellene. Miklós, 1332. behódolván a királynak, kegyelmet kapott. – Szaplonca vára, melynek Pál és Miklós birtokosai voltak, Pozsegam.-ben Daruvártól északra állt. romjait Szupcanica-nak hivják. Előbb a Tibold nemzetség birta, de 1316. körül hűtlenség miatt elvesztette. 1359–1409. a Poháros családé, majd Cillei Borbála, 1424–83. a Garay, végül a lindvai Bánffy család bírta. Az adatok egybevetéséből valószinünek látszik, hogy a fennebb említett Gerhest a Tibold-nembeli szaploncai Miklós leszármazottjának lehet tekinteni. – Gerhes fiai közül Ananiás és Fülöp utódait nem ismerjük. István maradékai a legutóbbi időkig Szaplonczai Sztán néven birtokosok voltak Szaploncán. Egyik fia, Bánk, 1835. Máramarosm. alispánja volt; tőle származik a szaploncai Bank család, mely – tudtunkkal – korán kihalt. Iván és Sándor utódai felvették ősüknek, Gerhesnek keresztnevét s szarvaszói Gerhes néven a legutóbbi időkig birták Szarvaszót. A szaploncai Szaplonczay család Ladomértől származik le, aki 1388. Máramarosm. alispánja volt. Nevét egy, 1373. okt. 30. s egy, 1383. okt. 7. kelt, Hosszúmező és Szaplonca közötti határok megállapítására vonatkozó okmány is említik, egy 1390. jun. 24. kelt okmány szerint pedig szarvaszói és szaploncai részén kívűl birta egész Alsórónát. Fiai közül Péter vezeti tovább a családot; 1407. Zsigmond királytól uj adományt szerez; 1444. szolgabiró. Atyja után rendszerint Szaplonczay Ladomér Péternek neveztetett. Fia volt Tivadar, kit fiaival és rokonaival 1482. iktatnak be Alsóróna birtokába. Az ő fia György, ezé János, ezé Illés, akinek István nevü fia 1649. szolgabiró. Három feleségétől 15 gyermeke született, kik közül azonban csak Jónás, Illés és Péter vezetik le családjukat a legutóbbi időkig, illetőleg napjainkig. Illés 1695. a szigeti járás szolgabirája, ágazata azonban a XIX. század elején kihalt. Péter fia György, fiai 4 ágon folytatják tovább a családot. Kristóf a nagyváradi kamarai uradalom inspektora és Biharmegye táblabirája volt. László fia Miklós (1764–1837.) 1812-ben Szatmárm. helyettes alispánja. Ezen az ágon Emánuel (1856–1916.) kir. tanácsos, somogym. tiszti főorvosa volt. Fia László (szül. 1885.) honvédhuszárezredes, Fia, Gábor (szül. 1909.) a vitézi rend tagja. – Pál (György fia) 1761. Máramarosm. aljegyzője, 1767. főjegyző, 1779. másodalispán.
Címer: kék mezőben hármas zöld halmon jobbról oroszlán, balról griff egymással szemben állanak s mellső lábukban görbe kardot tartanak; sisakdisz: könyöklő páncélos kar görbe kardot tart; takaró: kék-arany. – László (1687–1715.) azonban nyilvesszőt tartó oroszlánnal pecsétel (1695.), László táblabiró pedig 1785. cimeréül a pajzsban álló vadkecskét, sisakdiszül pedig kardot tartó kart használt.
A család leszármazását Istvánnál vesszük fel, gyermekei közül azonban az alábbi táblázatba csak azokat a fiait iktattuk be, kik tovább vezették a család leszármazásának fonalát.
I. tábla.
István 1649. szolgabiró 1. Darvay Anasztázia 2. szaploncai Gerhes Tityana 3. Somody Anna; 2. Jónás budfalvi Pap Mária; Illés 1695. szolgabiró budfalvi Pap Mária; 3. Péter † 1721. e. szaploncai Gerhes Mária l. II. tábla; Péter 1695–1738. Birtók Anna; Mária szaploncai Nán János; Ilona Petrovay György; Axenia Román László; László 1754; Mária Csandary N.; László † 1804. szolgabiró Szaplonczay Cecilia; Gergely; Cecilia Dunka Ján.; Péter 1807.; Mihály 1814.; Róza Dunka Tódor Birtók Péter; Julia sajópolyáni Szász György 1842.; Lupa 1. Simon László 2. Drashovits János; Jónás † 1775. e.; István 1761. esküdt Petrovay Ivanna; György; László †; László 1784. szolgabiró; Eudochia Kindris N.; Mária 1818. Drágos József; Gábor Máris N.; István Dunka N.; Dóka Leordinay István; Simon; Irén Máris Tódor; István; Gábor; Zsuzsa Bállya István; Mária Molnár N.; Dóka Kudrics N.; Antal Kindris Mária; László; Gergely; János 1864.; István; Mária; Anasztázia; Mária Mihálka Gábor; József Dunka Juan; Juliska; Gábor 1864.; Gyula N. Róza †;
II. tábla (az I. tábla folytatása)
Péter 1687. szaploncai Gerhes Mária l. I. tábla; Jónás Ugocsába telepszik át; György † 1765. e. borosjenői Rácz Ilona; Katalin 1754. Zsidoveczky N.; István 1754.; Ferenc; László; Mária; Kristóf kamarai uradalmi inspektor Jasztrabszky Juliánna; Illés (Ujvidék); János Csernovits N.; László 1777. l. III. tábla; Pál 1761. l. IV. tábla; József † 1811. alispán a Szent István-rend kiskeresztese 1. Csotka Teréz 2. Darvay Zsuzsa; Sándor 1824.; 1. József 1814. esküdt Majos Franciska; Éva 1827. técsői Móricz István; 2. Pál sz. 1771. † 1816. szolgabiró Zékán Anna; Jozefa 1846. Pogány Lajos; Károly 1839.; Gábor esküdt 1848. Stecker Borb.; László városi irnok 1901.; Nina Szerémi György Fekete Sándor; Borbála Ferenczy Ede Majoros Mihály; László; Juliska; Gyula; istván; Ödön; Sándor; Antal † 1832. (Porcsalma) buji Jékey anna; Anna 1782. Thomas Nándor m. főorvos; Éva 1769. Megyery László kir. tan.; István1765. †; Julia Marsovszky Sámuel; Péter 1765. †; Demeter †; Károly † 1830. VI/8. főhadnagy Marsovszky Erzsébet; Antal † 1880. Szatmárm. táblabirája csikszentmártoni Gergelyffy Borbála; Anna Hagara László; Juliska Rozgonyi István; János † 1879. lekcsei Sulyok Lujza († 1881.); Mária † 1888. Szerdahelyi Sándor; András sz. 1858. V/9. jegyző; Sándor gyógyszerész Kovács Ilona; Anna Gergelyffy Ferenc 1901.; Ferenc MÁV. állomásfőnök 1901.; Boriska sz. 1867. Hegedüs Sándor 1901.; György bankhivatalnok; Máris sz. 1874., † 1901. I/25. szilágysomlyói Halmágyi Tibor;
III. tábla (a II. tábla folytatása)
László 1777. l. II. tábla; Miklós sz. 1764., † 1837. VI/24. szatmárm. h. alispánja 1812. reszegei Jasztrabszky Róza (1764–1835.); Mihály sz. 1790. † 1845. XII/7. (Szakácsi) Szarka Zsófia († 1855. XI/1.); Pál 17996–1839. Kiss Klára; László 1823–1880. nemzetőr főhadnagy 1851. VI/10: bölsei Buday Rozália; Emánuel sz. 1856. X/11., † 1916. IX/3. kir. tan., főorvos 1. Gyurmann Irma 2. szoboszlói Halmágyi Lilla; Erzsébet sz. 1858. XII/24., † 1917. IV. Stecz Sándor; István sz. 1861. I/2., † 1894. Hampek Hermin; Rozália Sárkány Ferenc (Székesfehérvár); Anna Morgenthaler Mátyás; 1: Mária sz. 1883. VII/8.; 2: László sz. 1885. I/20. honvédhuszárezredes péchujfalusi Péchy Márta; Oszkár sz. 1887. X/17.; Erzsébet sz. 1891. VII/1. Sabek Kálmán; Irén sz. 1896. I/19. herési és oláhsági Piatsek Gyula; Gábor sz. 1909. IX/11.;
IV. tábla (a II. tábla folytatása):
Pál 1761. l. II. tábla másodalispán vasmegyeri Megyery Mária; Cecilia 1788–1810. 1. Szaplonczay László 2. budfalvi Pap Demeter, 1810.; Rozina 1. bölsei Buday Imre 2. Dobry N.; József szolgabiró Rednik Erzse; Pál † 1832. első alispán 1812–1832. Szentgály Jozéfa († 1863. XI/22.) l. V. tábla; Zsuzsánna 1831. br. Perényi Menyhért; János szolgabiró 1836–1845. Petrovay Jusztina; Mária br. Perényi Menyhért; Pál 1827–1860. br. Perényi Mária; Zsuzsanna 1. Hatfaludy Pál 2. Papp József kir. tan.; Emilia † 1923. Vincz Gyula († 1898.) főispán; Vilma Rednik Mihály; Elek románfalvi Fejérváry Berta; Kálmán csikjenőfalvi Gyenge Róza; Mária dr. Szupkay Sándor; Pál 1. Jura Irma 2. Paulay Anna; Mathildi 1. Morandni Mihály 2. Gönczy Pál; Pál sz. 1871. † 1913. honvédhuszár százados 1. kisjáci Szeles Margit 2. Maróthy Juliska; János szolgabiró 1918. Dienes Margit; Blanka sz. 1902.; Edith sz. 1912.; Pál †; József sz. 1901. VI/7. pénzügyi fogalm. mezőmadarasi Madarassy Melánia (sz. 1906. II/28.);
V. tábla (a IV. tábla folyattása):
Pál † 1832. Szentgály Jozéfa l. IV. tábla; Erzsébet 1830. Kovásy Mih.; Zsigmond † 1861. másodalisp. 1848/49. Boronkay Zsófia; Imre † 1884. I/6. törvényszéki ülnök 1851., 1861. Tóth Krisztina (1800–1875.); József sz. 1813., † 1879. II/22. első alispán 1860. képviselő Boronkay Krisztina; Sándor szolgabiró 1851., 1867. Hulimon Berta; Teréz 1844. 1. Asztalos Pál 2. Szeredinszky Adolf; Gyula † 1869.; Antónia 1901. váncsfalvi Jura János; Miklós sz. 1842., † … alispán képviselő 1901. Kormoss Zsuzsa; Zoltán sz. 1869. Kricsfalussy Margit 1897.; Margit Kotenszky Béla; István sz. 1898. III/11. törvényszéki biró; Magda Müller Károly; István 1848–1924. helyettes polgármester 1894–1915. pelládi Nagy Ida (sz. 1885.); Lajos sz. 1853. főszolgabiró 1919. Hátfaludy Ilona; Ilona 1. Darvay Gábor 2. Budaházy József; Zsófia csehi Pogány Ödön; Borbála dr. Pethe Zsigmond; Juliska sz. 1879. IX/12. Szabó Elemér; Endre sz. 1881. † 1920. X. gazd. felügyelő 1. Ujlaky Lenke 2. Gajzágó Melanie; Pál földbirtokos kölcsei Kende Borbála; Ilona sz. 1896. VIII.; Zsófia; Lajos; Zsigmond sz. 1880. IX/15. kincst. jogügyi tanácsos Tomcsányi Margit († 1920.); Erzse sz. 1892. II/2. Florea László; Tibor sz. 1896. VIII/5.; Endre sz. 1909.; Mária sz. 1910.; Zsigmond sz. 1908. VIII/28.; Miklós sz. 1909. X/23.; Judit sz. 1911. XII/16.;
Vö. NI. X/485–6., rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT