Gazdasági leírások.

Teljes szövegű keresés

Gazdasági leírások.
A következőkben közöljük a vármegye nagyobb birtokainak egy részét, azok üzemének feltüntetésével, hogy az egyes vidékek gazdasági viszonyait, gazdálkodási módját és rendszerét illusztráljuk.
Andocs. A veszprémi püspökség birtoka, bérlő Hencz Ferencz. Összterület 2300 hold. Ebből kert és beltelek 30, szántó 1242, kaszáló 433, legelő 78, erdő 400, szőlő 10 és adó alá nem eső terület 108 hold. A gazdasági és üzemrendszer 4-es, 5-ös és 6-os forgó. Különleges termelési ágai 120 hold czukorrépa, 4 hold mák és 60 hold czukorborsó. Lóállománya: igás 16 nyugati nehéz faj, urasági ló 4 angol, a ménes 65 nyugati és angol, 10 angol fajú anyakancza, 55 ugyanilyen csikó és egy ardenni tenyészmén. Marhaállomány 92 magyar fajú jármos ökör, 12 nyugati tehén, 30 u. o. tinó, 6 üsző és egy nyugati fajú tenyészbika. Hízlalás alatt áll 80. Juhállomány 1300 merino-precosz, 20 tenyészkossal. Sertésállomány 425 göndör zsirsertés, 70 anyakoczával és 10 kannal. Borszőlőfajai: mézesfehér, ezerjó és rizling. Van egy 6 és egy 8 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt helyben és Trencsén vármegyéből szerzi. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona holdanként.
Ádánd. Satzger Géza 4800 m. holdas uradalma, melyből kert és beltelek 400 m. hold, szántóföld 4000 és kaszáló 400 m. hold. Az uradalom szabad gazdálkodást űz, kereskedelmi magként bükkönyt 100 magyar holdon termel; különleges termelési ágai: czukorrépa 200 k. holdon és kísérletképpen 10 k. holdon czikória. Lóállománya 60, melyből 15 vegyes fajú, 13 urasági és tiszti kocsiló, 10 anyakancza, 20 csikó, 1 tenyészmén, arabs-lipiczai faj, mely utóbbi a gróf Jankovich Tivadar szőlősgyöröki méneséből való; nevezetesebb anyakanczák Lola és Babám lipiczaiak, Óbaján, Hamdam, Lewi, Jussuf I., Favory, Szilvia pedig arabsok. Szarvasmarhaállománya 150 fehér és tarka jármos ökör s bonyhád-szimmentháli keresztezésű 80 tehén, 120 tinó, 35 üsző és 8 ugyancsak bonyhád-szimmenthali tenyészbika. Sertésállomány: yorkshirei fajtájú 196, 27 anyakoczával és 2 kannal. A tejgazdaság napi termelése 350–500 liter, melyet a nyári 2 hónapon Siófokon, 10 hónapig Budapesten értékesítenek. Van két 10 HP gőzcséplőkészlete és egy Fowler-féle, 20 HP gőzekegarnitúrája. A munkaerőt helyből és a vidékről szerzi be, férfiaknál 120-tól 300, nőknél 100-tól 200 filléres napszámárak mellett. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 32 korona holdanként.
Bárdibükk. Goszthonyi Mihály birtoka. Bárdibükk, Felső-Zsippó, Alsó-Zsippó, Gyóta, Szend, Lázok- és Magányos-pusztáival Bárdudvarnok nagyközség határában fekszik, Mihály-pusztai tógazdasága Kapos-Szent-Benedek határához tartozik. Mintegy 2300 hold összterületéből kert és beltelek 40, szántóföld 1400, kaszáló 100, legelő 130, erdő 400, szőlő 40, adó alá nem eső terület 10 hold, továbbá 180 hold halastó. Hatos és hetes vetőforgó gazdasági és üzemrendszert űz. Különleges termelése a czukorrépa 40, mák 10 és lóbab 40 holdon. Lóállománya: igás 28 kis Percheron, urasági és tiszti kocsiló 12 lipiczai, továbbá csikó 12 és egy tenyészmén, kis Percheron-fajú. Marhaállománya: jármos ökör 36 magyar, 40 tehén, 56 tinó és 30 üsző, bonyhádi fajták, továbbá gulyabeli 25 magyar és két szimmentháli tenyészbika. Hízlalás alatt áll 40 tarka. Sertésállománya 35 anyakocza és szaporulata, mangalicza-fajú, 3 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését Kaposváron értékesíti. Halászatában, 180 holdon, 23 tóban, etetéssel forszírozott, rendszeres, intenzív haltenyésztést űz; főbb halfajai a ponty, süllő, sügér, pisztráng, folyami- és törpeharcsa, melyeket élő szállítmányként Berlin, Wien, Budapest és Kaposváron értékesít. Erdészetében a tölgy, fenyő és akácz, fiatal erdősítések dominálnak. Van 200 holdas terjedelmű vadaskertje is, főként dámvadakkal. 40 hold borászatában az olasz-rizling, leányka, kövidinka és nagyburgundi a fő borszőlők; szakszerű pinczekezelése, palaczkozása stb. van. Konyhakertészetében zöldségfélét saját szükségletre termel. A gazdaságnak, magánhasználatra, 7 állomással telefonberendezése és egy 8 K. W-os egyenáramú generátorral felszerelt villanytelepe, 145 Ampčre-óra capacitással, mely úgy a kastélyt, mint a gazdasági épületeket világítja. Gazdasági gépei vannak, és pedig egy 10 HP gőzcséplőkészlete, egy Kőszegi-féle motoros talajmívelő-gépe, egy 12 HP benzinmotora, mely a szivattyúzás, takarmánykamra és villanytelep üzemerejét szolgáltatja. A munkaerőt túlnyomólag helyből, a kisebb részét Mezőkövesdről szerzi be; a férfiaknak 140–240, nőknek 100–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona.
Balatonlelle. Gróf Jankovich László birtoka. Bérlője Hónig Izidor. A 2400 m. hold összterületű birtok Lelle, Látrány és Túr községek határaiban terül el, melyből kert és beltelek 10, szántóföld 1200, kaszáló 500 és erdő 250 m. hold. A Berek-lecsapolás munkálata alatt 600 m. hold áll. A bérlő szabad gazdálkodást űz. Magtermelése a bükköny 100, baltazzim 50–60, lóhere 40–50 m. hold. Lóállománya 16 igás Percheron-faj, 6 urasági és tiszti félvér kocsiló. Marhaállomány 64 fehér jármos ökör, tehén 80, tinó, üsző és gulyabeli 120, mindannyian bonyhádi keresztezések. A három tenyészbikából kettő bonyhádi keresztezésű, egy pedig szimmentháli. Sertésállomány 60 anyakocza és szaporulata, mangalicza-faj, 5 kannal. A tejgazdaság 325napi termelése 400–500 liter, melyet nyáron a fürdőtelepen és télen Budapesten értékesítenek. Az erdészetben a bükkfanemek dominálnak. Az egyes erdők tüzifakihasználásra rendszeres üzemterv mellett, 50 éves fordában kezeltetnek. 5 holdon kertészet és körülbelül 300 új telepítésű gyümölcsfa is van. Két 8 HP gőzcséplőkészlete van. A munkaerőt helyből és a vidékről szerzi, férfiaknál 200-tól 300, nőknél 160-tól 200 filléres a napszámár. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona holdanként.
Balatonboglár. Gaal Gaszton 2377 holdas földbirtoka, melyből kert és beltelek 31, szántóföld 440, kaszáló 108, legelő 368, erdő 21, szőlő 16, Balaton-tó 1372, adó alá nem eső terület 19 m. hold; ezenkívül a zalavármegyei Kővágóőrs és Rendes községekben is birtokos. Szabad gazdálkodást űz. Lóállománya 11 ardenni és muraközi keresztezésű igás, urasági és tiszti kocsiló 6 félvér angol és egy ardenni tenyészmén. Marhaállománya 150, melyből 28 magyar jármos ökör és 80 tehén, 40 üsző, 2 tenyészbika, szimmenthál-bonyhádi keresztezésű. Sertésállománya 200 mangalicza, 40 anyakoczával és két kannal. A tejgazdaság kb. 300 liter napi termését részint helyben, részint Budapesten értékesíti. A Balaton-tón halászata bérbe van adva. Erdészetében az akácz és feketefenyő dominál, 10 éves új ültetés. Borszőlője az ezerjó-faj. Gazdasági iparága a tőzegtermelés. Egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája van. Helybeli munkásokkal dolgozik, férfiaknál 130–240, nőknél 100–200 fillér a napszámbér. A föld átlagos haszonbére 36–80 korona holdanként.
Bálványos. Satzger Pál uradalma. Bálványos és Kereki határában terül el. 4331 k. hold területéből kert 6, szántóföld 2362, rét 187, szőlő 9, legelő 496, erdő 1182, adó alá nem eső rész 86 hold. Szabad gazdálkodást űz, de azért a hatos és hetes forgót is betartják. Kereskedelmi magvat termel, lóherét 40, luczernát 30 és baltazzimt 40 magyar holdon. Lóállománya 38 (öreg) és 4 (növendék) ló. Marhaállománya 187 jármos ökör és bivaly, 116 tehén, 145 növendéküsző és tinó. Juhállománya 960 merino. Sertésállománya 86 anyakocza, 447 növendékkel. Tejgazdasága 400 liter napi termését Budapesten értékesíti. Erdészetében gyertyán- és cserfák dominálnak, nagyrészt fiatal erdő. Borászatában a rizling és burgundi a borszőlőfajok, a chasselas, mézes és ezerjó a csemegeszőlők. Gyümölcsöse 6000–7000 fa, leginkább dió-, alma- és szilvafa, kb. 2000 koronát jövedelmez. Egy 10 HP és egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrával és két marokrakó-géppel gazdálkodik. Helybeli munkaerőt dolgoztat, férfiaknál 100–300, nőknél 80–200 filléres napszámért. E vidéken a föld haszonbére holdanként nagyban 12, kicsiben 16–20 korona.
Balatonszemes. Gróf Hunyady József dr. uradalma. Szárszón és Szóládon szintén birtokos. A 7259 m. hold összterületből kert és beltelek 12, szántóföld 1100, legelő 212, erdő 456, szőlő 17 1/2, adó alá nem eső terület 235, Balaton- és ártér 4864 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere 5-ös vetőforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt 20–25 holdon termel. Különleges termelése czukorrépa 50 holdon. Lóállománya: igás 16 vegyesfajú, urasági és tiszti kocsiló 20 amerikai fajta. Marhaállománya: fehér és tarka jármosökör 48, és 80 tehén, 30 üsző, 4 tenyészbika, mindannyian berniek. Juhállománya újabban precoszszal keresztezett 317 electoral negreti és 3 tenyészkos. Tejgazdasága naponta 400 liter tejet értékesít helyben és Budapesten. Balatoni halászata bérbeadva. Erdészete rendszeres üzemtervvel tüzelő- és szerszámfa-termékeket hasznosít. Borászatában fő borszőlőfaj az olasz-rizling, csemegeszőlője a chasselas. 7 hold kertészetén, helyben értékesítve, kb. 1200 korona érőt termel. Van malma is, szivó gázmotorral, 3 hengerrel és két kőjárattal. Egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrával, egy Kőszeghy-féle 60 HP talajmívelő motorekével és egy marokrakóval gazdálkodik. Helybeli és felvidéki munkaerővel dolgoztat, férfiaknál 160–600, nőknél 160–400 filléres napszámot fizet. Az átlagos földhaszonbér 40 korona magyar holdanként.
Babócsa. Gróf Somssich Béla birtoka. Birtokos Horvátországban is. A babócsai 2000 katasztrális hold területből kert és beltelek 25, szántóföld 1400, kaszáló 100, legelő 200, erdő 100, szőlő 9 k. hold, a többi nádas és adó alá nem eső terület. Gazdasági és üzemrendszere 8-as és 10-es vetőforgó. Kereskedelmi magként 1 holdon répát, 30 k. holdon lóherét termel. Különleges termelési ága a czukorrépa, 75 k. holdon. Lóállománya 20 igás belga-ardenni, 12 urasági és tiszti kocsiló, angol félvér, ménesben 70 félvér és ardenni anyakancza és csikó, továbbá egy angol telivér és 2 ardenni tenyészmén. Marhaállománya: 104 magyar jármos ökör, 40 szimmentháli és bonyhádi keresztezésű tehén, 110 vegyes gulyabeli marha, 2 szimmentháli tenyészbika. Hízlalás alatt áll 40. Bikákat eladásra nevelnek. Juhállománya 500 merino. Sertésállomány 110 anyakocza és szaporulata, mangalicza-faj, 6 kannal. A tejgazdaságból kevés tej kerül piaczra, a borjútenyésztésre használják fel. Erdészetében a fűz és nyár dominálnak, 20 éves fordában tüzifatermelésre, kosárfonásra, rőzsegát-készítésre használják ki. Borászatában az olasz-rizling a fő borszőlőfaj. Vizimalma két köves és két hengeres, van téglaégető-kemenczéje is. Van két 8 HP cséplője és négy kévekötője. Helyből és vidékről szerzi be a munkaerőt, férfiaknak 160–300, nőknek 120–200 filléres napszámárat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 65, nagyban 24 korona k. holdanként.
Bárdudvarnok. Darnay Béla birtoka. Lakás a Bánya-pusztán. A 632 m. hold összterületből kert és beltelek 24, kaszáló 93, legelő 20, erdő 110, szőlő 2, halastó 34 m. hold, a többi pedig szántóföld. Gazdasága és üzemrendszere 3-as forgó. Kereskedelmi magvakként lóherét 38, bükkönyt 48 holdon termel. Különleges termelési ágai a czukorrépa 22, mák 2 m. holdon. Lóállománya 10 igás, vegyesfajú. Marhaállománya 36 magyar és tarka jármos ökör, 37 tarka tehén, 70 gulyabeli vegyes, két tarka tenyészbika, két bivaly. Hízlalóban 18 marha. Sertésállománya 40 anyakocza és szaporulata, mangalicza-fajta, két kannal. Tejgazdasága naponta átlag 100 litert értékesít Kaposvárott. Méhészete 40 Zirzon-kaptár, mézét Kaposvárott értékesíti. Halászata 3 tóból, leginkább ponty, czompó, tavi pisztráng és törpe harcsa, melyet külföldre és Kaposvárott ad el. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája, 2 kévekötője. Helyi munkaerővel dolgoztat, férfiaknál 100–300, nőknél 100–200 filléres napszámárak mellett. E vidéken a föld átlagos haszonbére holdanként kicsiben 40 korona, nagyban 30 korona.
Bárdudvarnok. Gróf Somssich Géza birtoka. Lakás Vóta-puszta (Kopaszhegy). Birtokok Bárdudvarnok, Gige és Kadarkút határában. A 2000 m. hold összterületből: kert és beltelek 32620, szántóföld 1200, kaszáló és legelő 200, szőlő 5 magyar hold, a többi erdő. A gazdasági és üzemrendszer 5-ös forgó. Répamagot 5, czukorborsót 10, lóherét, biborherét s luczernát 50 holdon termel, kereskedelmi magként. Lóállománya 8 igás vegyesfajú, 10 urasági és tiszti kocsiló, arabs. Marhaállománya 68 magyar jármos ökör, 8 bonyhádi fajtehén, 80 növendék vegyes, 20 a hízlalóban és egy tenyészbika, bonyhádi fajta. Juhállománya 800 merino, 30 tenyészkossal. Sertésállománya 40 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Erdészetében vegyes lombfák dominálnak, tüzifa- és szerszámfának hasznosítják. Borászata 5 hold új telepítésű szőlő. Van egy 6 HP gőzcséplőgarnitúrája, egy benzinmotora, egy kévekötője. Helyi munkaerővel dolgoztat, férfiaknál 100–300, nőknél 100–200 filléres napszámár mellett. Az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 30, nagyban 20 korona.
Berzencze. Herczeg Festetich Tasziló uradalma, Berzencze, Csurgó, Alsok, Sarkad, Porrog-Szent-Király, Szenta, Udvarhely, Tarány, Vizvár, Bélavár, Háromfa, Bolhás, Balaton-Szentgyörgy községek határain terül el. Birtokos még Zalában is. A somogyi uradalmak összterülete 48,986 k. hold és 343  öl, melyből saját kezelésben van 25.000 k. hold, a többi bérbe van adva. A saját kezelésű területből kert és beltelek 35, szántóföld 1500, kaszáló 600, legelő 400, szőlő 31 k. hold, a többi erdőség. A gazdasági és üzemrendszer 4-es vetőforgó. Lóállománya 24 igás angol félvér, 8 urasági és tiszti kocsiló angol félvér, a ménesben 33 angol félvér és egy telivér tenyészmén. Marhaállománya 72 magyar jármos ökör, 100 szimmentháli tehén, ugyanilyen fajú 190 tinó, üsző és gulyabeli, 4 szimmentháli tenyészbika és hízlalás alatt 50 vegyes marha. Tejgazdasága kb. 500 liter napi termelést értékesít az alsoki tejszövetkezetben. Erdészetében, mely hírneves vadászterület, a tölgy dominál. 80 éves fordában, rendszeres üzemtervvel tüzifát és műfát hasznosítanak belőle. Borászatában a fő borszőlő az olasz-rizling, csemegeszőlője a chasselas. Gazdasági iparvállalkozásai (Udvarhelyen): bérbeadva egy szeszgyár 1450 hl. kontingenssel, 2 vízimalom, 3–3 kőre, Berzenczén. Van egy 10 HP gőzcséplőgarnitúrája. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknál 160–320, nőknél 80–200 filléres napszámár mellett. Az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 30, nagyban 24 korona.
Böhönye. Gróf Festetics Pál uradalma. Bérlői: Margalit Alfréd és Ödön a böhönyei Dávod-pusztán laknak. A 3600 m. hold összterületből kert és beltelek 50, szántóföld 1500, kaszáló 170, legelő 80 hold, a többi erdőség. A gazdasági- és üzemrendszer 6-os vetőforgó. Kereskedelmi magvakat kivételesen termelnek. Mint különleges termelési ággal, a czukorrépával 12 k. holdon kísérleteznek. A lóállománya: igás 16 hidegvérű, urasági és tiszti kocsiló 6 félvér angol, ménesbeli 20 hidegvérű és egy ardenni tenyészmén. A marhaállomány 80 fehér és tarka jármos ökör, 70 vöröstarka gulyabeli, egy bonyhádi fajú tenyészbika. Hízlalás alatt áll 35–40 marha. Juhállománya 1500 fésűs, gyapjas merino, 35 tenyészkossal. Sertésállománya 70 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 9 kannal. Két darab 8 HP gőzcséplőgarntúrája van. Helyi és vidéki munkaerővel dolgoztat, férfiaknál 140–300, nőknél 90–140 filléres napszámárak mellett. Az átlagos földhaszonbér nagyban 20 korona holdanként.
Böhönye. Gróf Festetics Pál uradalmai. Bérlőknek van kiadva. A 38.000 m. hold Böhönye, Nagybajom, Kutas, Beleg, Kónyi, Gálosfa, Bőszénfa és Vése községek határain terül el. Még Veszprém vármegyében is birtokol 20.000 holdat. Erdészetében a tölgyfa dominál, 80–100 éves fordában, rendszeres üzemterv mellett kezelik. A szállítási viszonyok kedvezőek. Mű és tüzi fát hasznosítanak. Vadállománya gazdag, szarvas, dám, őz, nyúl, fácán, fogoly és kártékony vadak fordulnak elő benne.
Csákány. Özv. Hertelendy Andorné birtoka. 1140 m. hold összterületéből kert 2, szántó 502, kaszáló 165, legelő és erdő 471 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetőforgó. Lóherét 80 m. holdon takarmány- és magként termel. Lóállománya: igásló 6 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 6 angol félvér, csikó 5–6 félnehéz. Marhaállománya 28 fehér jármos ökör, 40 fehér és tarka tehén, gulyabeli 60 fehér és tarka, továbbá egy szilaj és egy tarka tenyészbika. Juhállománya 1200, 25 tenyészkossal. A tejgazdaságot kicsiben űzi. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, két marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből szerzi, férfiaknál 60–240, nőknél 60–120 filléres napszámárak mellett. A föld átlagos haszonbérlete nagyban 20, kicsiben 30 korona m. holdanként.
Edde. Inkey László uradalma. Alsó-Bogáton lakik. A körülbelül 4000 m. holdas összterületből, mely bérbe van kiadva, kert és beltelek 40, szántóföld kb. 2500, kaszáló és legelő kb. 600, erdő kb. 800, szőlő 10 hold. Halászata egy 30 holdas hízlaló-tó, melyben főleg pontyot s ezenkívül süllőt, czompót, törpe harcsát tenyésztenek A haltermést budapesti kereskedőknél értékesítik. Selyemhernyó-tenyésztés czéljaira a szomszéd községeknek meg van engedve az epresek levelezése. Erdészetében a tölgy- és cserfák dominálnak. 60 éves fordában, rendszeres üzemtervvel kezelik. Borászatában a rizling és oportó a fő borszőlőfajok.
Erdőcsokonya. Gróf Széchenyi Géza uradalma. E birtok Visonta és Rinyaujlak határaira is kiterjed. Még Barcson is van közös birtoka. Az erdőcsokonyai 9759 k. hold uradalomból, melyből 6500 k. hold bérbe van adva, kert és beltelek 10, szántóföld 1500, kaszáló 170, legelő 410, szőlő 22, tógazdaság saját kezelésben 104 k. hold, a többi erdőség. A gazdasági és üzemrendszere 4-es, 5-ös vetőforgó. Lóherét 45, nyulszapukát 45 k. holdon termel, kereskedelmi magként. Különleges termelési ága a nagybani burgonyatermelés 250–300 k. holdon. Lóállománya: igás 44 ardenni, urasági és tiszti kocsiló 8 angol félvér. Jó hírnevű ménese 120 angol félvérből áll. Van két ardenni tenyészménje is. Marhaállománya 70 fehér jármos ökör, gulyabeli 120 fehér és hízlalóban 110. Juhállománya feloszlóban, 1100 merinóból áll. Sertésállománya 70 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 7 tenyészkannal. Halászata 9 tóban pontyot tenyészt, Bécsben, Budapesten, Németországban értékesíti. Erdészetében a tölgy, fenyő, akáczfák dominálnak. 60, 50 és 20 éves fordában, rendszeres üzemtervvel kezelik. Tüzifát és műfát hasznosítanak. Nagy gonddal berendezett szép fáczántenyésztéséről is nevezetes. Borászatában a rizling a fő borszőlő, csemegeszőlője a chasselas. Gazdasági ipart is űz, van szeszgyára 1400 hl. kontingenssel, egy vízimalma két kővel és két hengerrel. Két 8 HP gőzcséplőkészlettel, egy 60 HP benzinmotoros traktorral, 5 kévekötőgéppel gazdálkodik. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknál 120–260, nőknél 100–180 filléres napszámárak mellett. E vidéken földet kicsiben nem adnak haszonbérbe, nagyban az átlagos haszonbér 25-től 40 korona k. holdanként.
327Felsőmocsolád. Kacskovics Zoltán birtoka. Kiterjed még Ecseny, Szentgáloskér, Örs-puszta, Gamás- és Túrkölesdi-Bükk-puszta határrészekre. A 2800 k. hold összterületből kert és beltelek 15, szántóföld 1950, kaszáló 210, nagyrészt rétes legelő 200, erdő 400, szőlő 10, adó alá nem eső terület 15 hold. Váltógazdálkodást űz. Kereskedelmi magként lóherét és luczernát termel. Lóállománya: igás 30, urasági és tiszti kocsiló 12, ménesbeli 30 és 4 tenyészmén. Nevezetesebb ménei a Princ August, Princ Regent, Verneul. Marhaállománya teljesen vöröstarka fajú és pedig jármos ökör 160, tehén 40, tinó 180, üsző 10, tenyészbika 6, hízlalóban 40. Juhállománya 1200 husmerino. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 16 kannal. Méhészete csupán háziszükségletre termel. Halászatában pontyot tenyészt, háziszükségletre. Erdészetében a tölgy és akácz dominálnak, tüzi-, szerszám- és épületfát hasznosítanak. Borászatában fő borszőlőfajok a rizling és burgundi, csemegeszőlője a chasselas. Gazdasági iparához két-köves vízimalom, két-köves olajütő, téglaégető-kemencze tartozik. Van 3 gőzcséplőgarnitúrája is. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknál 200–300, nőknél 100–200 filléres napszámárak mellett. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 30, kicsiben 40 korona holdanként.
Felsősegesd. Gróf Széchenyi Bertalan hitbizományi uradalma, kiterjed még Alsó-Segesd határára is, 11.000 m. hold összterületű. Birtokol még Zemplénben is 4000 m. holdat. A felsősegesdi uradalomból kert 165, szántóföld 4800, kaszáló 400, legelő 450, erdő 5000, halastó 100 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es és 5-ös vetőforgó. Kereskedelmi magként retket 10, lóherét 100, bükkönyt 140 m. holdon termel. Különleges termelési ágai a czukorrépa 400, dohány 40 m. holdon. Lóállománya: igás 52 hidegvérű, urasági és tiszti kocsiló 18 angol félvér, ménesbeli 50 hidegvérű és két hidegvérű tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 256 magyar és tarka, tehén 45 berni és angol, 85 tinó és 62 üsző vegyesek, 7 berni és angol tenyészbika, továbbá 45 bivalygulya és 200 hízlalás alatt. Juhállomány 1600, merino és merino-prekosz, 47 tenyészkossal. Sertésállománya 250 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 35 kannal. Tejgazdasága naponta 300–400 litert termel részben eladásra, részben borjúnevelésre és részben vajkészítésre. Halászatában, 7 tóval, pontyot, süllőt, dunai harcsát, czompót, sügért, pisztrángot tenyészt, Budapesten és Bécsben értékesíti. Erdészetében a tölgy dominál, 80 éves fordában, rendszeres üzemtervvel tüzi- és műfát hasznosítanak belőle. Gazdasági iparul téglaégetőt tart fenn, saját szükségletre. Négy 10 HP gőzcséplőkészlettel, egy gőzekegarnitúrával, 10 kévekötő- és 6 marokrakógéppel gazdálkodik. A munkaerőt helyből és a vidékről szerzi be, férfiaknak 160–500, nőknek 80–240 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 38, nagyban 30–32 korona.
Felsőzsitfa. Véssey Lajos hitbizományi uradalma. Kiterjed Vése határára is. Összterülete 6712 m. hold, melyből Vésén 2000 m. hold bérbe van adva. Felsőzsitfán a szőcsénypusztai 4712 m. holdból kert 61, szántó 1785, kaszáló 282, legelő 284, erdő 2080, szőlő 4, egyéb terület 170 hold. Gazdasági és üzemrendszere 7-es vetőforgó. Lóállománya: igás 16 nehézfajú, urasági és tiszti kocsiló 8 könnyű faj. Igáslovak után átlag 6 csikót nevel. Marhaállománya: jármos ökör 100 szilaj, tinó 90 tarka, hízlalóban 50 tarka, van még két ugyanilyen tenyészbikája is. Juhállománya 4000 merino, 70 tenyészkossal. Baromfitenyésztése plymouthtyúkokat nevel az állam részére is, főként tenyésztési czélokra. Erdészetét rendszeres üzemtervvel műveli; elsőrendű, gyönyörű, jól gondozott mintaerdők, a gyertyán, tölgy, bükk, fenyő, csak szálalóvágásra, dominálnak benne. Értékesítik, mint tüzi- és szerszámfát, de csak saját használatra. Irtás nincsen. Nagy vadállománya: dámvadban, őzben, szarvasban és apróvadban gazdag. Négyholdas gyümölcsös is be van állítva. Gazdasági ipart tégla- és cserépégetővel és két 3 köves, 2 hengeres vizimalmon űz, a „czifra-malom” motorral is be van rendezve s az egyik malom bérbe van adva. Két 8 HP gőzcséplőkészlettel, két kévekötő- és 3 marokrakó aratógéppel gazdálkodik. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi be, férfiaknak 100–300, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet. E határban nincs bérlet. Az uradalom egyike a vármegye leggondozottabb gazdaságának, építkezései mintaszerűek.
Gölle: Pa Hetény. A kegyes tanítórend birtoka. Kiterjed Attala határára is. 2600 k. hold összterületéből kert és beltelek 30, szántóföld 1550, kaszáló és legelő 800 k. hold, a többi erdőség. Gazdasági és üzemrendszere a talajviszonyokhoz képest változik. Lóherét 35–40 holdon termel kereskedelmi magként. Különleges termelési ága a czukorrépa 70 k. holdon. Lóállománya: igás 16 vegyes, tiszti kocsiló 4 könnyű, átlagosan 5–6 csikót is nevel: Marhaállománya: jármos ökör 112 magyar és nyugati, gulyabeli 160 nyugati, két bonyhádi tenyészbika, hizlalás alatt áll 80–100. Juhállománya 2500 merino-negretti. Sertésállománya 75 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú. Van méhészete is, 100 anya és szaporulata, különféle kaptárakban. Halászata két holdas tóval pontyot tenyészt, Újdombováron értékesíti. Erdészetében cser, kőris, tölgy dominálnak. 60 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, hasznosítanak belőle szerszám- és tüzifát. Egy 10 HP, egy 8 HP gőzcséplőkészlettel, egy 24 HP gőzekegarnitúrával, két marokrakó- és négy kaszálógéppel gazdálkodnak. A munkaerőt a környékből és idegen vidékekről szerzi be, férfiaknak 160–300, nőknek 100–180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdanként kicsiben 30–36, nagyban 24–25 korona.
Gyugy. Kacskovics Kálmán dr. birtoka. Kutas, Nagybajom határaira is kiterjed. A 2000 m. hold összterületből az úgyszólván botanikuskert jellegű park 14, szántóföld 1000, kaszáló 100, szőlő 10 hold, a többi terület legelő és erdőség. Gazdasági és üzemrendszere 4-es, 6-os vetőforgó. Lóherét 40–60, répát 4–5 holdon termel kereskedelmi magként. Lóállománya: igás 10 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 4 vegyes. Marhaállománya: jármos ökör 40 magyar, tehén 20 magyar és tarka, továbbá ugyanilyen fajú 40 tinó és üsző és még két szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 2000 merino, 60 tenyészkossal. Erdészete 400 m. hold akáczos, 10 éves fordában szőlőkaró-üzemre hasznosítják. Borászatában a rizling és bakator a fő borszőlőfajok, csemegeszőlője a chasselas. Kertészetében 6-féle fajú 1200 almafa most fejlődött termővé. Két 8 HP gőzcséplőkészlettel gazdálkodik. A munkaerőt helyből szerzi be. Részesekkel dolgoztat. A szántóföldeket részben az angol farmrendszer szerint adta ki, mindkét részre igen jó gazdasági eredménynyel. Az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 24, nagyban 20 korona.
328Gyugy. Kacskovics Mihály dr. birtoka. Gyugy község határában fekszik, összterülete 800 hold, melyből kert és beltelek 10, szántóföld 600, kaszáló 40, legelő 20, erdő 100, szőlő 10 és adó alá nem eső terület 20 hold. Gazdasági és üzemrendszere a 6-os vetőforgó. Kereskedelmi magként csillagfürtöt, lóherét és luczernát termel. Lóállománya: igás 8 belga, urasági és tiszti kocsiló 4 félvér, anyakancza 3 félvér és csikó 12, vegyes fajúak. Szarvasmarhaállománya: jármos ökör 28 fehér, tehén 6 bonyhádi, továbbá ugyanilyen fajta 20 tinó, 8 üsző és 1 tenyészbika; hízlalás alatt áll 18 darab. Juhállománya 45 Merino-prekosz fajú, 7 tenyészkossal. Borászatában a nemeskadarka és rizling a fő borszőlők. Gyümölcsöskertjében 1400 fa van. Van egy 18 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt a környékből szerzi be. A férfiaknak 140–300, nőknek 90–140 fillér napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 1200 öles holdanként 30 korona.
Gyugy. Gróf Niczky László birtoka. Birtokos még Sopronban is kb. 3000 m. holdon. A gyugyi birtok 1914 k. hold összterületéből kert és beltelek 4, szántóföld 920, kaszáló 114, legelő 244, szőlő 15 k. hold, a többi erdőség. A szabad gazdálkodást űzi; lóherét 40 k. holdon termel kereskedelmi magként. Lóállománya: igás 22 Percheron-keresztezés, anyakancza 11 és csikó 18, angol félvérek, továbbá egy angol telivér és két eredeti belga tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 48 fehér, tehén 42 tarka, gulyabeli 68 tarka, hízlalóban 30, továbbá két berni, illetőleg pinzgaui tenyészbika. Juhállománya 850 merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya 53 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. A tejgazdaság napi termelése kb. 200 liter, nyáron a balatoni fürdőkben, télen Budapesten értékesítik. Erdészetében a tölgy, cser, erdei fenyő, akácz dominálnak. Az erdőt 80–100 és 20 éves fordában kezelik, rendszeres üzemterv szerint; kihasználási termékek a tüzifa, szőlőkaró és szerszámfa. Borászatában a rizling, kövidinka, szlankamenka a fő borszőlőfajok, csemegeszőlője a chasselas. Kertészete 4–5 holdon hagymát termel, gyümölcsfaiskolája kb. 20.000 darab. Gazdasági iparul téglaégetőt tart fenn, évi 250.000 tégla-termeléssel. Egy 8 HP gőzcséplőkészlettel gazdálkodik. A munkaerőt helyből szerzi be, részes munkát végeztet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 80 korona.
Hetes. Gróf Somssich Imre hitbizományi uradalma A birtok Hetes, Várda, Kaposújlak, Bolhás, Besenyő határában fekszik. Összterülete 7798 k. hold, melyből a kaposújlaki 900 k. hold és besenyői 1200 k. hold külön kezelés alatt van, a bolhási 3165, k. hold pedig bérbe van adva. A fennmaradó 2543 k. holdból kert 50 1/2, szántó 1907, rét s legelő 274 1/2, szőlő és gyümölcsös 7, erdő 247, nem adóztatott terület 56 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere százalékos vetésforgó, az állatállományhoz viszonyítva. Lóherét és luczernát kb. 100, borsót és bükkönyt 50 k. holdon termel, kereskedelmi magként. Lóállománya: igás 18 félnehéz Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 félvér lipiczai és angol, ménesbeli 35–40 vegyesfajú. Marhaállománya: jármos ökör 100 fehér és tarka, tehén 100, tinó s üsző 350, növendékbika 25–30 és három tenyészbika, mindannyian szimmentháliak, továbbá még 60–80 hízómarha is. Juhállománya 2000 fésűs-gyapjas, 20 tenyészkossal. A tejgazdaság napi termelése 400–450 liter, Kaposvárott értékesítik. Az erdőből tüzifát hasznosítanak. Van két 8 HP gőzcséplőkészlete és egy 60 HP traktora. A munkaerőt Kaposvárott és vidéken (Zseliczség) szerzi be, férfiaknak 70–240, nőknek 60–160 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér k. holdanként kicsiben 70, nagyban 28 korona.
Inkey-Antalfa. Báró Inkey József birtoka. Bérlője Klein Jenő. A 2016 k. hold összterületből kert és beltelek 68, szántóföld 1289, kaszáló 270, legelő 298, szőlő 28, nem adóztatott terület 61 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetőforgó. Lóállománya: igás 24 félvér, urasági és tiszti kocsiló 7, félvér, ménesbeli 47 félvér és egy tenyészmén, Fenész eredetű, Feneán nevű telivér. Marhaállománya: jármos ökör 77 erdélyi, tehén 85, melyből 6 hollandi, a többi pedig bonyhádi és szimmentháli, továbbá tinó 30, üsző 23, gulyabeli 64, tenyészbika 4, ugyancsak bonyhádi és szimmentháli fajok. Sertésállománya 54 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 kannal. A tejgazdaság napi termelése 700 liter, Budapesten értékesítik. Borászatában a rizling a fő borszőlőfaj, főcsemegeszőlője a chasselas. Van két vízimalma két kővel és két hengerrel, finom őrlésre. Két 8 HP gőzcséplőgarnitúrával csépel. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 200–300, nőknek 150–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken holdanként kicsiben 40, nagyban 17 korona.
Iharos. Báró Inkey Pál uradalma. Iharos és Somogy-Csicsó községek határaiban fekszik. Kb. 4600 k. hold összterületéből kert és beltelek 100, szántóföld 2000, kaszáló 80, legelő 220, erdő 2000, szőlő 20, nádas és tó 120, továbbá adó alá nem eső terület 60 hold. Szabad gazdálkodási rendszert űz. Különlegesen, 14 k. hold szagos meggyfatelepén, évenként 50–60.000 botot termel. Lóállománya: igás 30 muraközi és nori, urasági és tiszti kocsiló 16 amerikai, továbbá 10 csikó és két muraközi, illetőleg nori tenyészmén. Szarvasmarhaállománya: jármos ökör 76 fehér magyar, továbbá 130 tehén, 50 tinó, 60 üsző és pedig részben kitenyésztett tejelő pirostarka, részben hollandi lápmarha és montafoni borzderes fajok. Van 4 tenyészbikája, félvér és importált hollandi, illetőleg montafoni fajúak. Hízlalás alatt áll 30. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporulata, mangáliczafajú, 8 kannal. Tejgazdasága kb. 1000 liter napi termelését Csurgón értékesíti. Halászata 15 tóban főként pontyot, süllőt s czompót tenyészt, a fővárosokban értékesíti. Erdészetében a tölgy, gyertyán, bükk és akácz dominálnak. 40 és 80, továbbá 120 éves fordákban, rendszeres üzemterv szerint kezelik. A szállítási viszonyok kedvezőtlenek. Borászatában a furmint, hárslevelű és olasz-rizling a fő borszőlők. Gyümölcsöskertjében kiváló alma- és körtefajokat termel. Gazdasági ipara van, és pedig hengermalma, nyersolajüzemre egy kővel, 3 hengerrel, továbbá téglaégetőbe is 200.000 db. termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 22 HP gőzcséplőkészlete, Caterpillarmotorok s 3 kévekötő aratógépe. A munkaerőt részint helyből, részint Zalából és Horvátországból szerzi be. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 30–35, nagyban 20–30 korona k. holdanként.

Ardenni mén Bogyai Ferencz polányi tenyészetéből.

2 éves ardenni csődör a toponári uradalomból.

Ardenni telivér mén a Mezőgazd. bank r.-t. tenyésztéséből.

Angol telivér a lengyeltóti uradalomban.

Tisztavérű belga tenyészmén a németladi uradalomban.

Az öreglaki uradalom angol versenyló tenyésztéséből.

Kothai Thetis angol félvér anyakancza a Mezőgazd. bank. r.-t. uradalmában.

2 éves ardenni-nóri méncsikó a Mezőgazd. bank r.-t. uradalmában.

3 éves angol félvér kancza a Mezőgazd. bank r.-t. uradalmában.

Arabs kancza a kéthelyi uradalomban.

3 éves lipiczai mének a szőllősgyöröki uradalomból.

Arabs-lipiczai anyakancza az ádándi uradalomban.
Iharosberény-Gáma pa. Báró Inkey József birtoka. Bérlője Stern Lajos. 1534 k. hold összterületéből kert és beltelek 15, szántóföld 1032, kaszáló 53, legelő 422, adó alá nem eső terület 10 hold. Gazdasági és üzemrendszere 3–4–5-ös vetőforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt, lóherét termel. Lóállománya: igás 18 félvér és nóri, urasági és tiszti kocsiló 6, ménesbeli 18, anyakancza 16, csikó 18, mindannyian félvér és nori fajok. Marhaállománya: jármos ökör 72 erdélyi, tehén 33150 bonyhádszimmentháli, tinó 69 bonyhádi és erdélyi, üsző 51, tenyészbika 6, ugyancsak bonyhádszimmentháli fajok. Juhállománya 1012 rambouillet és soissonier, 27 tenyészkossal. Sertésállománya 11 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú 2 kannal. Tejgazdasága 300 liter napi termelését Csurgón értékesíti. Egy 8 HP garnitúrával csépel. A környék falvaiból szerzi be a munkaerőt, férfiaknak 200–300, nőknek 150–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként nagyban 19, kicsiben 40 korona.
Iharosberény. Báró Inkey József birtoka. Bérlője Steinitz Imre. 2565 k. hold az összterület. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetőforgó. Különleges termelése a dohány 70 k. holdon. Lóállománya igás 30 belga hidegvérű, urasági és tiszti kocsiló 15 félvér, ménesbeli 8 hideg és félvér, csikó 5 hideg és félvér és egy belga hidegvérű tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 120 erdélyi és bonyhádi, tehén 50, tinó 140, üsző 20, mindannyian bonyhádi és szimmentháli fajúak, ugyancsak ilyen 5 tenyészbika, továbbá 80 részint erdélyi, részint bonyhádi hízómarha. Juhállománya 1000 prekosz-merino, 35 tenyészkossal. Sertésállománya 75 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 5 kannal. Tejgazdasága 300 liter napi termelését helyben értékesíti. Három 8 HP gőzgépgarnitúrával csépel. Környékbeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 200–300, nőknek 150–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként kicsiben 40, nagyban 28 korona.
Iharosberény. Báró Inkey József uradalma. lharosberény, P.-Szt.-Péter, Inkey-Antalfalva határában fekszik, az összterülete 9914 k. hold, a melyben saját kezelésben áll kert és beltelek 100, szántóföld 590, kaszáló 110, legelő 200, erdő 10, szőlő 10, adó alá nem eső terület 5 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere négyes vetőforgó. Lóállománya: igás 22 muraközi keresztezés, urasági és tiszti kocsiló 12 angol félvér és amerikai, csikó 22 muraközi keresztezés, nevezetesebb versenylova Gara (Ganache-Silver-Thames). Marhaállománya: jármos ökör 44 nyugati, továbbá hollandi és szimmentháli fajú jármos ökör 44, tehén 44, tinó 44, üsző 24, hízómarha 20, tenyészbika 3. Sertésállománya 9 anyakosza és szaporulata, yorkshire-i fajú, 1 kannal. Tejgazdasága naponta 400 litert termel. Halászata pontyot, hüllőt tenyészt, Nagykanizsán, Csurgón, Budapesten értékesíti. Erdészetében a tölgy, cser, gyertyán, fenyő, hárs, szelíd- és vadgesztenye, kőris stb. fordulnak elő, kihasználják mint donga s tüzifát. Borászatában mindenféle fajszőlőt termel. Van 4 vízimalma és egy téglaégető kemenczéje. Egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrával csépel. Helyi munkaerőt alkalmaz, férfiaknak 140–400, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér, k. holdanként kicsiben 35–45, nagyban 25 korona.
Jákó. Trux Hugóné, sz. Daruvári Kacskovics Margit birtoka. Budapesten lakik. E birtok Jákó és Nagybajom határán fekszik. 1800 m. hold összterületéből kert és beltelek 42, szántóföld 1340, kaszáló 80, legelő 130, erdő 115, szőlő 20, adó alá nem eső terület 53 hold. Gazdasági és üzemrendszere szükség szerinti szabad vetőforgó, tekintve a szántóföldek talajminőségének nagyarányú különféleségét, az egészben azonban a hatos forgó az alap. Szapukamagot 15, lóherét 15 holdon termel kereskedelmi magként. Lóállománya: igás 24 részint hideg-, részint melegvérű, urasági kocsiló 5 angol félvér kancza, 1 herélt, l nyerges herélt, ménesbeli (csikó) 26 hideg- és melegvéű, anyakancza 20 vegyes. Marhaállománya: jármos ökör 44 magyar és tarka, továbbá tehén 15 telivér szimmentháli és 30 bonyhádi, tinó 18, üsző 26, gulyabeli 55, mindannyian szimmentháli és bonyhádi keresztezések. Van még két telivér szimmentháli s egy szimmenthál-bonyhádi keresztezésű tenyészbika és 2 telivér szimentháli és 6 bonyhádi fajtájú növendékbika. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporulata, mangalicafajú, 3 kannal. Tejgazdasága 120 liter napitermelését Kaposvárott értékesíti. Erdészetében akácz és tölgy dominálnak, gazdasági szükségletekre hasznosítják. Borászatában a rizling és burgundi a fő borszőlők, csemegeszőlője a vörös és fehér chasselas. 10 hold gyümölcsösből 60–70 métermázsát termel. Van homokbányája saját használatra. Helyi munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 200–300, nőknek 100–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a föld átlagos haszonbére, holdanként, nagyban 12, kicsiben 24 korona. Ezenkívül 300 holdon, a birtok tőszomszédságában, bérgazdaságot is folytat.
Kálmáncsa. Gróf Széchenyi István uradalma. 3643 k. hold összterületéből kert és beltelek 13, szántóföld 1708, kaszáló 385, legelő 286, erdő 1156, szőlő 1, adó alá nem eső terület 90 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere négyes és hetes vetőforgó. Különleges termelési ága a burgonya 160 k. holdon. Lóállománya: igás 26 hidegvérű Percheron, urasági és tiszti kocsiló 16 félvér, anyakancza 20 hidegvérű Percheron, csikó 28 hidegvérű és félvér, egy tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 92 magyar fajta, tinó 87, melyből magyar fajta 67, tarka 20. Juhállománya 884, merino finom gyapjas, 46 tenyészkossal. Erdészetében a tölgy-, nyír- és égerfa dominálnak. 80 éves fordában, rendszeres üzemtervvel kezelik. Borászatában a rizling és kadarka a fő borszőlők. Gazdasági iparvállalatai: egy mezőgazdasági szeszgyár 936 hl. kontingenssel, egy benzinmotoros vízimalom egy kővel és két hengerrel, finom őrlésre. Van még egy 8 HP gőzcséplőkészlete, továbbá két kévekötő aratógépje is. Helyi munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 240–300, nőknek 150–160 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken, k. holdanként nagyban 20, kicsiben 28 korona.
Kéthely. Gróf Hunyady József kéthelyi uradalma. E birtok Kéthely, Újlak, Balatonberény, Varjaskér, Nagygomba, Mesztegnyő és Nagybajom határában fekszik; a szemesi másik uradalom Szemes, Szárszó és Szólád határain terül el. A kéthelyi uradalom 25.000, a szemesi 9000 k. hold. A kéthelyi összterületből kert és beltelek 44, rét 1180, szántóföld. 5136, legelő 2919, erdő 6323, nádas 367, szőlő 60, Balaton 2178, adó alá nem eső terméketlen terület 1543 k. hold. Gazdálkodási és üzemrendszere szabad vetőforgó. Különlegesen termel czukorrépát 580, dohányt 100, czikóriát 100, czirokot 10 k. holdon. Lóállománya: igásló 133, fele hidegvérű s fele angol félvér, urasági és tiszti kocsiló 32 angol félvér és telivér, ménesbeli 109 félvér, tenyészmén 3, és pedig 2 angol telivér és egy félvér. Marhaállománya: jármos ökör 384, fele magyar s fele tarka, tehén 240, negyedrésze magyar s a többi berni, ugyanilyen fajú üsző 250, tinó 233 bika 63. Van még 160 bivaly is, továbbá évente 150 hizómarha. Juhállománya 4500, merino prekosz és electorál-negretti, 100–120 tenyészkossal. Sertésállománya 300 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 65 tenyészkannal. A napi 1200 liter tejtermelést Budapesten értékesíti. 332Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser- és tölgy dominálnak. 100 éves fordával, üzemterv szerint kezelik. Kihasználási termékei a tüzi-, szerszám- és műfa, de korlátolt mennyiségben, körülbelül 50–60.000 korona értékben, melybe a saját gazdasági szükséglete is bele van értve. Borászatában a fő borszőlőfajok az olasz-rizling, oporto, burgundi, csemegeszőlője a chasselas és muskotály. Gazdasági iparvállalatai is vannak, és pedig egy vízimalma 2 kőre s egy hengerrel, egy gőzmalma 2 kőjáratra 3 hengerrel; továbbá téglaégető körkemenczéje 1,500.000 db. évi termeléssel. Két 10 HP és két 8 HP gőzcséplőkészlettel, egy 8 HP mozgonynyal, a tőzeg kiaknázásához Dobbery-féle préssel, egy garnitura 20 HP gőzekével, 5 marokrakó aratógéppel gazdálkodik. A munkások nagyrészt helybeliek, férfiaknak 140–240, nőknek 100–180 filléres napszámárakat fizet. A földhaszonbér átlaga kicsiben 40, nagyban 30 korona.
Kercseliget. Maár Gyula dr. birtoka. Bérbe van kiadva. A 943 k. hold összterületből kert és beltelek 6, illetőleg 25 k. hold, szántóföld 530, kaszáló és legelő 350, szőlő 43 k. hold, a többi erdő. Borászata saját kezelésben van.
Kiskorpád. Makfalvay Géza főispán birtoka. 710 hold összterületéből kert és beltelek 40, szántóföld 535, kaszáló 40, legelő 40, erdő 20, szőlő 20, adó alá nem eső terület 15 hold. Gazdasági és üzemrendszere háromféle vetésforgó. Lóállománya: igás 6 ardenni kancza, urasági és tiszti kocsiló 4 angol félvér, továbbá 4–6 csikó. Marhaállománya: jármos ökör 34 bonyhádi s néhány magyar fajú, ugyancsak ilyenfajta tehén 20, gulyabeli 50 és három tenyészbika. Sertésállománya 18 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, egy tenyészkannal. Tejgazdasága napi 70–150 liter termelését Kaposvárott értékesíti. Különlegesen baromfiakat tenyészt eladásra, és pedig sárga orpington-, bronzpulyka-, gyöngytyúk- és pekingi-rucza-fajokat, csupán tenyészanyagot hoz forgalomba, mintegy 100 darabot. Méhészete 18 kaptárból áll, melyből Zirzon-kas tizenkettő. Borászatában az olasz-rizling, kövidinka, ezerjó, nemes-kadarka a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas. 500 gyümölcsfa után évente 400–500 korona forgalma van. Van egy 6 HP gőzcséplőkészlete. Környékbeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 140–200, nőknek 120–180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 24–26, kicsiben 32 korona.
Kivadár. Gróf Somssich Adolf uradalma. 5449 m. hold összterületéből kert és beltelek 10, szántóföld 3000, kaszáló 400, legelő 300, szőlő 7 magyar hold, a többi erdőség. Gazdasági és üzemrendszere többféle. Lóállománya: igás 14 félvér könnyű, urasági és tiszti ló 12, ménesbeli 42, szintén félvér-fajú. Marhaállománya: jármos ökör 162 fehér, tehén 42 vöröstarka, gulyabeli 60 fehér és 48 tarka, továbbá 4 vöröstarka tenyészbika. Juhállománya 3800, merino-electoral, 72 tenyészkossal. Sertésállománya 43 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését Nagyatádon értékesíti. Erdészetében a tölgy a fő fanem. 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, kezelik, tüzi- és műfa kihasználásával. Borászatában a kadarka a fő borszőlőfaj, csemegeszőlője a chasselas, passatutti. Van egy vízimalma, 2 kőre és 2 hengerrel. Két 8 HP gőzcséplőgarnitúrával gazdálkodik. A munkaerőt helyből és a vidékről szerzi be, férfiaknak 120–300, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken nincs földhaszonbérlet.
Kutas. Tallián Gyula ny. főispán birtoka. Az 1080 m. hold összterületből kert és beltelek 50, kaszáló 60, legelő és erdő 400, szőlő 10 m. hold, a többi szántóföld. 4-es vetőforgó gazdasági és üzemrendszert űz. Lóállománya teljesen angol félvér, és pedig igás 12, urasági és tiszti kocsiló 8, ménesbeli 24, csikó 45, tenyészmén 2 darab. A csikókat a katonaság számára neveli. Marhaállománya: jármos ökör 40 félvér szimmentháli, tehén 24 tiszta szimmentháli, gulyabeli 120 félvér és tiszta, hízómarha 30, tenyészbika 2 szimmentháli. Erdészetében a fenyő, tölgy, akácz dominálnak, 60, 80 és 20 éves fordában kezelik, tüzifának hasznosítják. Borászatában a rizling és burgundi a fő borszőlőfajok, fő csemegeszőlője a chasselas. A gazdaságban van két, 3 1/2, illetőleg 6 HP benzinmotor is, a vízemelésre és villanyvilágításra szolgál. Egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrával, 2 kévekötő-marokrakógéppel gazdálkodik. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 120–300, nőknek 80–240 filléres napszámárakat fizet. A föld átlagos haszonbére kicsiben 30, nagyban 20 korona.
Kadarkút. Márffy Emil birtoka, melyet a somogyszentimrei földmívesiskola bérel. Összterület 580.67 kat. hold, melyből kert és beltelek 19.02, szántó 374.28, kaszáló 30.24, legelő 40.09, erdő 69.57, szőlő 3.97 és adó alá nem eső terület 43.50 kat. hald. Gazdasági és üzemrendszer: állattenyésztésre alapított váltógazdálkodás. Czukorrépát, dohányt, lent, kendert stb. tanügyi czélból kisebb-nagyobb területen termel. Lóállomány 56, melynek kb. fele angol-arabs félvér, fele ardenni muraközi; ebből igás 8, hintósló 4, ménesbeli 8, anyakancza 11, csikó 24. Szarvasmarhaállomány 108; ebből jármos ökör 22 magyar, a többi szimmentháli-bonyhádi keresztezés, még pedig 35 tehén, 12 tinó, 32 üsző, 6 hízómarha és 1 tenyészbika. A sertésállomány 25 mangalicza anyakocza és szaporulata, egy kannal. A tejgazdaság napi termelése 250–300 liter, melyet helyben és Kaposvárott értékesítenek; van vajgyára is, váltakozó termeléssel. Baromfitenyésztésében a sárga magyar és orpington keresztezés 300–500 drb. Méhészete 12 kaptár; a mézet helyben értékesítik, 1–1.50 K-ért kgmként. Van selyemhernyótenyésztés, szintén tanügyi czélból. Erdészetében uralkodó fanem a cser, gyertyán, hárs és éger, melyeket szálalóüzemben kezelnek. Kihasználás: tüzifa; szállítási viszonyok kedvezők, Borászatában a fő borszőlőfaj rizling, kövi dinka, mézesfehér és a fő csemegefaj a chasselas. Kertészetében a zöldségtermelés évi forgalma 200–300 K. 1700 drb gyümölcsfáról 300–400 q gyümölcs kerül eladásra, 3000–5000 K értékben. Van egy 6 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt Zala vármegyéből szerzi. Napszámár férfiaknál 1–3, nőknél 1–2. K. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20–50 K.
Kaposmérő. Gaál János birtoka. Kaposmérő és Pamuk községek határában fekszik. 1563 k. hold összterületéből kert és beltelek 16, szántóföld 934, kaszáló 143, legelő 60, erdő 376, szőlő 4 1/2, adó alá nem eső terület 6 k. hold. Váltógazdasági rendszert űz. Kereskedelmi magként füvet és lóherét termel 100 m. holdon. Lóállománya: igás 20 hidegvérű ardenni, urasági és tiszti kocsiló 18 angol félvér, ménesbeli 7 és csikó 70 vegyes fajú. Marhaállománya: jármos ökör 80 erdélyi magyar, tehén 85 szimmentháli telivér, tinó és borjú 28 szimmentháli, hízómarha 33310, tenyészbika két Svájczból importált szimmentháli, továbbá 36 növendékbika. Szimmentháli tenyésztése több bel- és külföldi kiállításon első díjakat nyert. Juhállománya 1000 merino, 80 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 5 kannal. A tejgazdaság termelését Pamukon és Kaposváron értékesítik, részint borjúnevelésre használják fel. Különleges állattenyésztési üzemében fajbaromfiakat nevel, pulykát, réczét, fáczánkakast. Halászata öt tóban cseh pontyot, süllőt tenyészt, termelését a kaposvári piaczon értékesíti. Erdészetében a cser-, bükk-, gyertyánfák dominálnak. Szükséglet szerinti fordában, rendszeres üzemterv nélkül, kezelik és tüzifát eladásra hasznosítanak. Borászatában fő borszőlőfajok a rizling, kadarka, burgundi, csemegeszőlője a chasselas. Van 2 darab 8, illetőleg 6 HP gőzcséplőkészlete és egy aratógépe. Helybeli és zalavármegyei munkaerővel dolgoztat.
Kaposmérő. Kovács-Sebestény Gyula kir. tanácsos birtoka. 570 m. holdas összterületéből kert és beltelek 36, kaszáló 14 m. hold, a többi szántóföld. 4-es vetőforgó gazdasági és üzem rendszert folytat. Különlegesen czukorrépát termel 16 k. holdon. Lóállománya: igás 11 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 4 angol félvér, csikó 5 vegyes. Marhaállománya: jármos ökör 24 tarka, tehén 40 bonyhádi, tehénbivaly 20, gulyabeli 40 bonyhádi és bivaly, továbbá egy szimmentháli és egy bivaly tenyészbika. Sertésállománya 16 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 2 kannal. Tejgazdasága 150 liter napi termelését Kaposvárott értékesíti. Van egy 6 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből szerzi be, a férfiaknak 150–300, a nőknek 150–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér kicsiben 30, nagyban 20 korona.
Kaposújlak. Gróf Somssich Imre kaposújlak-hetesi hitbizománya. 800 k. hold összterületéből kert és beltelek 5, szántó 483, kaszáló 100, legelő 191, erdő 85, szőlő 6, adó alá nem eső terület 29, k. hold. Szabad gazdálkodást űz. Különleges termelése 60 k. holdon czukorrépa. Lóállománya: igás 22 középnehéz, tiszti 3 könnyű, ménesbeli csikó 7–10 nehéz. Marhaállománya: jármos ökör 40 fehér és tarka, tehén 57 vöröstarka bonyhád-szimmentháli, növendék 75 vegyes, hízómarha 30, tenyészbika 2 szimmentháli, növendékbika 5 szimmentháli-bonyhádi. Sertésállománya 22 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú. Tejgazdasága 150–200 liter napi termelését Kaposvárott értékesíti. 25 k. hold bolgár kertészeknek van bérbeadva. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete és 2 kévekötő-aratógépje. A munkaerőt vidékről szerzi, férfiaknak 100–270, nőknek 90–130 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos haszonbér e vidéken kicsiben 40, nagyban 30 korona.
Kaposvári uradalom. Herczeg Esterházy Miklós hitbizományi birtoka, bérlő a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság, Budapest, V., Béla-utcza 5. sz. A birtok tagolt és Somogy vármegyében 33 község határában fekszik. Összterület 38.298 190/1600 kat. hold, a mely míveleti ágak szerint következőképen tagozódik: kert és beltelek 365, szántóföld 16.242, rét 1705, legelő 1350, szőlő 142, erdő 15.376, nádas 2641, adó alá nem eső terület 464 kat. hold. A gazdaságban a norfolki négyes és ötös vetésforgó, részben pedig szabad gazdasági rendszer van megállapítva. Különleges magtermelési ágakként megemlítendők a czukorrépamag-, lenmag-, lóheremag és luczerna magtermelés; különleges termelési ágak a czukorrépa és a burgonya. A lóállomány összesen 433 darab, ménesbeli anyakancza 29, ménesbeli csikó 144, tenyészmén 3, telivér ardenni és egy angol telivér állami bérmén. A lóállományból 156 magasvérű angol félvér, 287 pedig ardenni félvér. A szarvasmarhaállomány összesen 4789 darab, a melyből 497 erdélyi magyar faj, 1672 nyugati faj jármos ökör, 10 jármos bivaly, 935 nyugati faj tinó, 13 szimmentháli tenyészbika, 234 tehén, 53 növendékbika, 145 üsző félvér szimmentháli, 1297 nyugati fajú hízóökör. A juhállomány összesen 2871 darab, a melyből 1000 anyajuh, 112 tenyészkos a többi ezek származéka. A júhállomány fésűs-gyapjas merinó. A sertésállomány göndörszőrű magyar mangalicza. A létszám összesen 7237 darab, a melyből 1573 anyakocza, 534 tenyészkan, 427 hízó sertés, a többi növendék. A tehenészet naponként 1200 liter tejet szolgáltat, melyet Kaposvárott értékesítenek. Az erdőket rendszeres üzemtervek alapján, 80 éves fordákban kezelik; fő fanemek a bükk, gyertyán, tölgy, cser. A kitermelt faanyagot műfának, dongának, szerszámfának és tüzifának dolgozzák fel. A szőlőben a főborfajok: szlankamenka, olaszrizling, szerémizöld, kövidinka és burgundi. Az 1913. évi bortermés 2575 hektoliter és 5 liter volt. A csemegeszőlőből a chasselas- és muskotály-fajok vannak túlsúlyban. 1913. évben eladatott 178 métermázsa csemegeszőlő Kaposvárott. Van a gazdaságban egy finomítóval felszerelt szeszgyár, a melynek rendes kontingense 1396 hektoliter, a mihez 200 hektoliter exkontingens járul. Van 4 vízimalom, a melyek bérbe vannak adva; van továbbá 5 gőzmalom, a melyek részint finom őrlésre, részint darálásra vannak berendezve. Van az uradalomban egy gépműhely, a mely az összes szerszámgépekkel fel van szerelve és állandóan 21 iparost foglalkoztat. Van a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaságnak czukorgyára is, mely csak nyersczukrot termel és 800 munkást foglalkoztat. A nagyobb gazdasági gépek közül megemlítendő, hogy az uradalomnak 18 garnitúra gőzcséplőgépkészlete van, a melyből 8 garnitúra 10 lóerejű, 10 pedig 8 lóerejű. Van 3 gőzekegarnitúra, egy-egy garnitúra 40 lóerejű, továbbá 10 marokrakó aratógépe és 16 kévekötő aratógépe. A munkaerőt részint a közeli községekből, részint más vármegyékből szerzik be. Az idegen munkások száma nyáron – a szükséglet méretének megfelelőleg – 1200 és 1800 közt váltakozik. A napszámbérek férfiaknál 100 fillértől 300 fillérig, nőknél 80 fillértől 200 fillérig terjednek. A földhaszonbér kicsiben 50, nagyban 30 korona kat. holdanként. Az uradalomnak a M.Á.V. vonalain 11 állomása van. Van ezenkívül 24 kilométer hosszú mezei vasútja, továbbá 116 kilométer hosszú telefonhálózata, 38 telefonállomással, valamint két villanytelepe, a melyek áramát takarmányaprító-gépek hajtására, vízszivattyúzásra és világításra használja fel, a telepeket pedig két benzinmotor látja el hajtóerővel.
Karád. A veszprémi püspökség birtoka. Bérlője Hencz Jenő. E birtok Karád-Csepreg határán fekszik. 2510 hold összterületéből kert és beltelek 10, szántóföld 1600, kaszáló 400, részben erdei legelő 500 hold. Ötös vetőforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Lóállománya: igás 20, urasági és tiszti kocsiló 4, ménesbeli csikó 42, anyakancza 20, tenyészmén 3, nevezetesebb ménje Perdver (apja Furioso, anyja Goliat) telivér. Marhaállománya: jármos ökör 100 magyar, részben keresztezés, tehén 60 bonyhádi-szimmentháli, tinó 100 keresztezés, üsző 15, tenyészbika 3 berni-faj. Juhállománya 2000 fésűs-gyapjas, merino-prekosz, 32 tenyészkossal. 334Sertésállománya 25 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését Budapesten értékesíti. Van két gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből szerzi be, a férfiaknak 200–300, nőknek 160–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 35, nagyban 20 korona.
Karád. A veszprémi püspökség birtoka. Bérlője Margalit Alfréd. 2300 hold összterületéből kert és beltelek 6, szántóföld 1640, kaszáló és legelő 150, részben erdei legelő 400 m. hold. Szabad gazdálkodási rendszert űz. Lóállománya: igás 11 vegyes, urasági és tiszti kocsiló kettő. Marhaállománya: jármos ökör 84 fehér és tarka, tehén 16 tarka, tinó, üsző és gulyabeli 50 vegyes, hízómarha 50 vegyes, továbbá egy szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 1800 rambouillett és merino keresztezés, 60 tenyészkossal. Sertésállománya 10 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 120–300, nőknek 80–180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken, m. holdanként, az átlagos földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 25 korona.
Kastélyosdombó. Ifj. Erdődy Rudolf gróf birtoka. E birtok Kastélyosdombó és Zádor községek határaiban fekszik. 1617 m. hold összterületéből kert és beltelek 6, szántóföld 1168, kaszáló 184, legelő 113, erdő 21, szőlő 13 m. hold, a többi adó alá nem eső terület. 4-es vetőforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi magként lóherét termel 30 m. holdon. Különleges termelése burgonya. 150 m. holdon. Lóállománya: igás 14 félnehéz, urasági és tiszti kocsiló 16 angol félvér és telivér. Marhaállománya: jármos ökör 64 vöröstarka, tehén 56 szimmentháli, gulyabeli. 150 vöröstarka, hízómarha 75, továbbá 2 szimmentháli tenyészbika. Sertésállománya 24 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 2 kannal. Tejgazdasága 180 liter napi termelését Pécsen értékesíti. Borászatában fő borszőlőfajok a rizling és zöld-szilváni, csemegeszőlője a chasselas. Van egy gazdasági szeszgyára 1403 hl. kontingenssel, egy gőzmalma 2 hengerre és 2 kővel. Egy 8 HP gözcséplőgarnitúrával csépel. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi be, férfiaknak 100–200, nőknek 80–180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 40–50, nagyban 35 korona.
Kastélyosdombó. Kammerer Ferencz birtoka. 616 m. hold összterületéből kert és beltelek 18, szántóföld 450, kaszáló 80, legelő 10, erdő 14, szőlő 20 m. hold, a többi adó alá nem eső terület. 4-es vetőforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi magként lóherét 25, borsót 6 holdon termel. Lóállománya: igás 12 belga és muraközi keresztezés, urasági és tiszti kocsiló 5 angol félvér, 8 csikó nóri és belga keresztezés. Marhaállománya: tehén 20 bonyhádi-szimmentháli keresztezés, üsző 16–20 ugyanilyen fajú és egy szimmentháli tenyészbika. Tejgazdasága 100 liter napi termelését Pécsen értékesíti. Borászatában a fő borszőlőfaj a rizling, csemegeszőlője a chasellas. Hat hold gyümölcsösön nagyrészt almát, diót, szilvát termel, évi 500–600 korona értékben. Helybeli munkaerővel dolgoztat.
Koppánymegyer. Polatsik testvérek birtoka. Koppánymegyer és Nagybábony községek határán fekszik. 2000 m. hold összterületéből kert és beltelek 10, szántóföld 1700, kaszáló 200, szőlő 20 m. hold, a többi legelő. 4-es vetőforgó gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi magként lóherét 200, luczernát 100, bükkönyt 50 holdon termel, különleges termelése kivitelre bab 30–40 holdon. Lóállománya, mely vegyesfajú, igás 12, urasági és tiszti kocsiló 6, csikó 10. Marhaállománya: jármos ökör 100 fehér és tarka, tehén 20 és tinó 120 tarka fajú, hízómarha 60, van két szimmentháli tenyészbikája is. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 5 kannal. Borászatában a fő borszőlőfajok az olasz-rizling, mézesfehér, ezerjó, csemegeszőlője a madelain, chasselas. Van két, 8 HP, illetőleg 6 HP gőzcséplőgarnitúrája és 3 marokrakója. Helybeli és vidéki munkaerővel dolgoztat, a férfiaknak 200–400, nőknek 200–300 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér, m. holdanként, nagyban 25, kicsiben 30 korona.
Lábod. Gróf Széchenyi Emil birtoka, melyet a cs. és kir. hadügyminisztérium bérel s itt csikótelepet tart fenn, abból a czélból, hogy a lóavatóbizottságok által vásárolt 3 és 3 1/2 éves melegvérű csikókat egy esztendőn át itt tartva, azokat azután a hadsereghez kioszszák. Jelenleg évente 800–900 ló nyer itt elhelyezést. Az összterület 7600 kat. hold. A gazdálkodás külterjes, ötös és hatos vetőforgóval. A lóállományból 36 igás és 25 hintós és tisztiló, mind félvér. A szarvasmarhaállományból jármos ökör 248 magyar, tinó 38 magyar és 4 tenyészbika. Erdészetében uralkodó fanem a tölgy, fenyő és újabban az ákácz, az elsőt középerdei üzemekben kezelik. A bérlőnek kisebb fűrésztelepe van s a kitermelés a tölgynél tüzifa, a fenyőnél épületfa. Van keményítőgyára, szintén bérben, mely az üzemidő alatt 25–30 munkást foglalkoztat; vízimalma, két hengerrel, finom őrlésre; három gőzcséplőkészletre összesen 28 lóerőre; egy Caterpillar-gőzekéje és négy aratógépe. A munkaerőt helyben és a környéken szerzi. Napszámár férfiaknál 1–2 K, nőknél 80–160 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 26–32 K kat. holdanként.
Látrány: Rád-puszta. Gróf Festetics Pál birtoka. Bérlője Hanny Aladár. Az 1711 k. hold összterületből kert és beltelek 116, szántóföld 690, kaszáló 116, legelő 334, erdő 313, szőlő 9, adó alá nem eső terület 249 k. hold. Szabad gazdasági és üzemrendszert folytat. Kereskedelmi magként lóherét 50, luczernát 50, baltazzimt 50, bükkönyt 50 k. holdon termel. Lóállománya: igás 16 muraközi, urasági és tiszti kocsiló 5 félvér. Marhaállománya: jármos ökör 56 fehér, továbbá tehén 80, tinó 120, üsző 40 bonyhádi fajú, gulyabeli 60 erdélyi, hízómarha 30 és három berni tenyészbika. Juhállománya 1200 electorál-merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya 25 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 eredeti kisjenői kannal. Tejgazdasága 400 liter napi termelését Budapesten értékesíti. Különleges baromfitenyésztéséből évenként kb. 100–150 pulykát, libát Gráczban értékesít. Erdészetében a tölgy dominál, 60 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, tüzifát hasznosítanak. Borászatában fő borszőlőfajok a rizling, csemegeszőlője a chasselas. 4 k. hold konyhakertészete termését, kb. 1200 korona évi forgalommal, a Balaton mentén értékesíti. Gyümölcsészete 1600 darab különféle fából áll és 800 korona hasznot hajt. Van benzinmotoros vízimalma 2 kővel és 2 hengerrel. Egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrával csépel. Helybeli munkaerőt alkalmaz, férfiaknak 160–400, nőknek 80–300 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér k. holdanként 25 korona.
Lengyeltóti. Gróf Zichy Béla uradalma, Lengyeltóti, Fonyód, Hács, Gamás, Varászló, Simonyi és Pat községek határában fekszik. Birtoka van még Veszprém vármegyében, Nagyvázsonyban, 33515.000 hold. A lengyeltóti uradalom 20.060 m. hold összterületéből park 20 k. hold, szántóföld 8000, kaszáló 1000, legelő 3000, erdő 7000, szőlő 60, lecsapolás alatti berek 1000 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere a talajviszonyok szerint változik. Kereskedelmi magvakat vegyesen termel 100 m. holdon. Lóállománya: igás 80 pinzgaui-ardenni keresztezés, urasági és tiszti ló 45 angol telivér, amerikai ügető és könnyű félvér, van ménesbeli 40 pinzgaui-ardenni csikó, továbbá angol telivér ménesbeli 10 anyakancza és 8 csikó. A nevezetesebb anyakanczák: Szende, Kincsem utód; May Rose, kiváló versenyló; Dreamland, angol importált; Lavello, angol importált; Cynthia, a helénentháli díj nyerője; Tubiczám, telivér anyakancza, a Codain, Cocain és Cynthia anyja; Ruby Ray, angol telivér. Marhaállománya: jármos ökör 400 fehér és tarka, tehén 360 fehér és tarka, ugyanilyen vegyesfajú tinó 600 és üsző 400, továbbá bivaly 140, hízómarha 300 és tenyészbika 20 szimmentháli és fehér. Juhállománya 6000, electoral-negretti, 200 tenyészkossal. Sertésállománya 150 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 10 kannal. Tejgazdaságának 1000 liter napi termelését nyáron Fonyódon és Lengyeltótin, télen Budapesten és Lengyeltótin értékesíti. Van vaj- és sajtgyára is, 15 kilogramm vaj- és ugyanannyi sajttermelését (trappista és imperial sajtokat) helyben és a vidéken árusítják. Halászata Varászlón 500 k. hold területen 11 halastóból áll, túlnyomólag pontyot termelnek s ez még csak most létesült. Erdészetében a cser, tölgy és fenyő dominálnak, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, kezelik tüzi-, szerszám- és műfa kihasználásra. Borászatában fő borszőlőfajok a rizling, kövidinka, slankamenka, csemegeszőlője a chasselas és muskotály. 22 hold konyhakertészete is van, az évi forgalma 5000–7000 korona. Gazdasági ipart is űz, van 2 gőzmalma, az egyik 2 kőre és egy hengerrel; a tégla körkemenczéje, mely jelenleg bérbe van adva, 1 1/2 millió téglát termel évente; tőzeggyára évi 300 vaggon alomtőzeget és kb. 70 vaggon portőzeget hoz forgalomba. Gazdasági gépe van és pedig négy 8 HP és két 10 HP gőzcséplőgarnitúrája, egy 16 HP Fawler-féle gőzekéje, továbbá 9 kévekötő, 7 marokrakó- és 30 fűkaszálógépe. A balatoni villamos körvilágitás hálózatát most vezetik be az uradalomba s ezt nemcsak világításra, hanem az összes gazdasági gépek hajtására és szántásra is fel fogják használni. Állandó cselédséggel, helyi és vidéki napszámosokkal dolgoztat, férfiaknak 140–400, nőknek 100–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér, holdanként, kicsiben 30, nagyban 25 korona.
Magyaratád, Tátom-puszta. Kacskovics Lajos birtoka. A 786 m. hold összterületből kert és beltelek 18, szántóföld 559, kaszáló 38, legelő 39, erdő 98, adó alá nem eső terület 34 hold. Gazdasági és üzemrendszere a négyes vetőforgó. Lóállománya: igás 8 angol félvér kancza, urasági és tiszti kocsiló 4 ugyanilyen, s 12 félvér csikó is; nevezetesebb anyakanczák Selyem, Furiozo, Palmyra, Zápolya a perdóczi ménesből. Marhaállománya: jármos ökör 44, mely felerészben magyar, felerészben nyugati, tehén 25, felerészben törzskönyvezett szimmentháli, felerészben bonyhádi, ugyanilyenek: tinó 24, üsző 14. Hízlalás alatt áll 20. Tenyészbikája van kettő, törzskönyvezett szimmentháliak. Sertésállománya 35 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Tölgyerdője 100 éves, gazdasági szükségletre hasznosítják. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája, két aratógépe. Helyi munkaerővel dolgoztat. Az átlagos földhaszonbér m. holdanként kicsiben 60, nagyban 40 korona.
Marczali. Gróf Széchényi Andor Pál uradalma. Marczali, Boronka, Bize, Csömend, Gadány és Táska községek határaiban fekszik. Zalában, Balatonmagyarod község határában még 4053 k. holdon birtokos. A marczali uradalom 15.350 k. hold, a melyből kert és beltelek 48, szántóföld 5690, kaszáló 1277, legelő 1223, erdő 4756, szőlő 14, nádas 126, továbbá adó alá nem eső terület 2418 k. hold. Az uradalom nem ragaszkodik szorosan egy, előre megállapított, rendszeres vetőforgóhoz, hanem évenként állapítja meg, a talaj és trágyázási viszonyok szemmeltartásával, a gazdasági és üzemrendszerét. Ennek megfelelőleg a trágyázás 3–4 éves, s megfelelő arányban műtrágyát is használnak. Különlegesen czukorrépát 100, czikóriát 12, dohányt 30, és lent 45 k. holdon termelnek. Lóállománya: igás 84 Percheron és belga, urasági és tiszti kocsiló 54 angol félvér és lipiczai félvér, ménesbeliek 60 darab kancza s csikó, angol félvér, angol telivér és Percheron-belgafajúak, továbbá 3 tenyészmén, angol telivér, amerikai ügető és nehéz belgafajúak. Szarvasmarhaállománya: jármos ökör 380 magyar és magyar-berni keresztezés, tehén 120, tinó 140, üsző 95 ugyanilyen fajúak, gulyabeli 200 magyar, 3–4 telivér magyar bikával, s tenyészbika 40 telivér berni, hízlalás alatt áll 90. Juhállománya 10.000 electoral-negretti, 200 tenyészkossal. Sertésállománya 40 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3 kannal. Tejgazdasága 400–450 liter napi termelését felerészben helyben, felerészben Budapesten értékesíti. Erdészetéban a tölgy, bükk, lucz- és erdeifenyő dominálnak. Rendes üzemterv szerint kezelik. Van gazdasági fűrésztelepe. Szállítási viszonyai a vasúti vonal és műútak közelsége miatt kedvező. Gazdasági épület-, mű-, szerszám- és tüzifát hasznosít. Borászatában a szlankamenka, rizling, mézesfehér és kadarka a fő borszőlők. A gazdasági útak mentén évente 200–300 métermázsa gyümölcse terem. Gazdasági ipara is van, és pedig egy finom őrlésre berendezett malma 2 hengerrel, vízi- és motorhajtóerőre; egy gőzüzemre berendezett gőztégla- és cserépgyára, mely évente 1,800.000 téglát és 7–800.000 gráczi cserepet termel; továbbá gőzerőre préselt turfa kitermelése, évente 2000 tonna termeléssel. Van 6 garnitúra cséplőgépe, egy magánjáró gőzekéje és 3 aratógépe. A munkaerőt a környékből szerzi be, a férfiaknak 160–320, a nőknek 120–240 fillér napszámárakat fizet.
Mernye. A magyar kegyes-tanítórend uradalma. Központi kormányzósága Mernyén van. E birtok Mernye, Gölle, Taszár, Attala, Nagydobsza, Kisdobsza, Pettend, Őszöd, Orczi községek határain fekszik. Még Zala- és Tolnában is birtokos kb. 8300 k. holdon. A mernyei birtok körülbelül 19.000 k. hold összterületéből kert és beltelek 216, szántóföld 10.000, kaszáló 1078, legelő 2072, erdő 3285, szőlő 44, Balaton 1227, halastó 12 k. hold és a többi adó alá nem eső terület. Az egyes gazdaságok talajviszonyainak megfelelő forgókban gazdálkodik. Különleges termelése kb. 450 k. holdon czukorrépa és kísérletképpen czikória. Angol félvér lóállományából öreg kancza 94, öreg herélt 52, négyéves kancza 15, négyéves herélt 3, hároméves kancza 8, hároméves herélt 6, két és féléves 63, csikó 34, taszári ménesében katonai czélokra tenyészt. Marhaállománya: jármos ökör 667, tehén 55, tinó egyéves 257, tinó 5 éves 79, tinó 2–3–4 éves 611, üsző 38, gulyabeli 159, tenyészbika 28. Juhállománya 14.002, merino-negretti 336és franczia húsjuh, 172 tenyészkossal. Sertésállománya 305 anyagöbe és szaporulata, mangaliczafajú, 43 kannal. 1912-ben Lincolnshireikre tért át Vadé-pusztán. Tejgazdasága 500 liter napi termelését Kaposvárott értékesíti. Méhészetében van 90 kas, 22 rajjal, termését a vidéken értékesíti. Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser, tölgy, bükk, fenyő dominálnak, 60–80 és 100 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint, tüzi-, szerszám- és épületfakihasználásra kezelik. Borászatában fő borszőlőfajok: a rizling, muskotály, ezerjó, csemegeszőlője a chasselas. Gazdasági ipart űz, van gőzmalma 2 pár hengerre és egy pár kőre; van 6 gazdasági téglaégetője, melyekből az egyik bérbe van adva. Nyolcz 6–8 HP gőzcséplőkészlettel, két Fowler-féle gőzekegarniturával, 16 kévekötő aratógéppel gazdálkodik. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 140–260, nőknek 100–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér, k. holdanként, nagyban 32, kicsiben 36–40 korona.
Mozsgó. Biedermann Ottó örökösei uradalma. Haszonélvező özv. Biedermann Ottóné, szül. Álgyesti Tüköry Margit, a ki Szlavóniában, Pozsega vármagyében, még 6200 k. holdon birtokos. A mozsgói uradalom kiterjed Mozsgó, Szulimán, Almamellék, Almáskeresztúr és Endrőcz községek határaira is. 5128 k. hold összterületéből kert és beltelek 74, szántóföld 2518, kaszáló 173, legelő 198, erdő 1914, szőlő 15, amerikai vesszőtelep 15, adó alá nem eső terület 161 és halastó 60 k. hold. Váltógazdaságot űz, 3 és 5 éves trágyázásra alapítva. Kereskedelmi magként, a vetőforgók szerint, lóherét és luczernát termel. Különleges termelései a czukorrépa, czikória, mák, kender, komló s amerikai szőlővessző. Lóállománya angol félvér és tiszta lipiczai fajbeli igás 67, urasági és tiszti kocsiló 22, anyakancza 20, csikó 136; állami bérménekkel hágat. Az igáskanczákat szintén tenyészkanczákul használja. Marhaállománya: jármos ökör 150, erdélyi magyar faj, továbbá 100 mozsgói tájfajta és szimmentháli keresztezésből eredt tehén, ugyanily fajta tinó 140; üsző 104, gulyabeli 44, tenyészbika 5. Magyar szilajgulya: tenyészbika 2, növendékbika 7, tehén 65, üsző 41, tinó 120, vegyes, választott borjú 50. A hízóökör-állomány évenként mintegy 200 darabra tehető. Tejgazdasága napi 700 liter termelését Pécsett értékesíti. Méhészete 20 Mayer-féle kaptárból áll, termelését Pécsett, Budapesten és Abbaziában értékesíti. Halászatában, mely 60 k. holdon 3 tóból áll, főként pontyot tenyészt, Budapesten értékesíti, mázsánként 120–130 K ár mellett. Erdészetében a bükk dominál, 120 és 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezeli, elég jó szállítási viszonyok mellett, főleg tüzifát hasznosít. Borászatában a rajnai-rizling olasz-rizling, furmint stb. a fő borszőlőfajok, fő csemegeszőlői a chasselas és muskotály-félék. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 10 HP, egy 8 HP gőzcséplőgarnitúra, egy 16 HP Fowler-féle gőzeke, továbbá 4 aratógép. A munkaerőt a vidékről szerzi be, férfiaknak 100–300, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet.
Mosdós. Őrgróf Pallavicini Ede uradalma, mely Mosdós, Kercseliget, Gölle községek határain fekszik. Tolna vármegyében is van birtoka, mintegy 5000 hold. A mosdósi uradalom 3400 k. hold összterületéből kert és beltelek 61, szántóföld 2136, kaszáló 273, legelő 283, erdő 574, szőlő 11, adó alá nem eső terület 62 hold. Belterjesen gazdálkodik, vetőforgói a beosztások szerint különbözők. Különlegesen czukorrépát termel 180 holdon. Lóállománya: igás 46 Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 félvér angol, továbbá vegyesfajú 7 anyakancza és 40 csikó. Tenyészménje egy van. Marhaállománya: jármos ökör 146 fehérmagyar, tehén 38 szimmentháli, továbbá tinó 151, üsző 52, hízómarha 159 és két szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 450, tizenhárom tenyészkossal. Sertésállománya 100 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 15 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését helyben és a tejszövetkezetben értékesíti. Halászatot űz 9 tóban 6 k. holdon, ponty, csuka s törpeharcsa a fő tenyésztése, melyet helyben és a dombóvári piaczon értékesít. Erdészetében a bükk, tölgy, cser, gyertyán dominálnak, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezeli. Jó szállítási viszonyok mellett tüzi- és szerszámfát hasznosít. Borászatában a rizling, burgundi a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 8 HP gőzcséplőkészlete, egy garnitúra gőzekéje, 5 kévekötő- s egy marokrakógépe. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 80–400, nőknek 80–240 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér kicsiben 40, nagyban 34 korona.
Nagybajom. Sárközy Imre birtoka. 1722 m. hold összterületéből kert és beltelek 40, szántó 721, kaszáló 62, legelő 363, erdő 382, szőlő 3 magyar hold. 10-es és 11-es vetésforgó gazdálkodást űz. Kereskedelmi magként lóherét és nyúlszapukát termel 20 m. holdon. Lóállománya: igásló 4 nehéz- és könnyűfajú, urasági kocsiló 4 könnyű, csikó 10–15 vegyes. Marhaállománya: jármos ökör 32 fehér, tehén 20 tarka és fehér, növendékmarha 100 vegyes, hízómarha évenként 24–30 és egy magyar tenyészbika. Juhállománya: 723 merino, 24 tenyészkossal. Sertésállománya 24 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Méhészete 25–30 Zirzon-kaptárból áll. Erdészetéből épület- és tüzifát hasznosít. 8 hold gyümölcsösében almát, körtét, diót, dinnyét és spárgát is termel, helyben értékesíti kaposvári kereskedőknél. Gazdasági gépei vannak, és pedig egy 8 HP gőzcséplőkészlet és egy aratógép. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 120–300, nőknek 100–200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér a környéken m. holdanként kicsiben 30, nagyban 20–25 korona.
Nagybajom. Sárközy Jenő birtoka. Az összterülete 1467 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere 11-es, illetőleg 9-es vetőforgó. Lóállománya 6 igás félvér angol, továbbá ugyanilyen fajta 6 urasági és tiszti kocsiló és 8 anyakancza. Marhaállománya: jármos ökör 34, tehén 18 drb magyarfajta, tinó 60, üsző 30 és egy tenyészbika. Sertésállománya 60 anyakocza és szaporurulata, fehér mangaliczafajú, 5 kannal. Erdészetében a tölgy, cser, nyír, éger, erdei fenyő dominál. Borászatában az oportó, olasz-rizling, nemes-kadarka a fő borszőlők, csemegeszőlője a madelein, chasselas. Gyümölcsöse 506 különféle alma- és körtefából áll, 15–20 métermázsa gyümölcsöt termel. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 300, nőknek 200 filléres napszámárakat fizet. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 25, nagyban 20 korona.
Nágocs. Báró Rubido-Zichy Iván követségi tanácsos birtoka. Van még Zala vármegyében is 3000 hold birtoka. A nágócsi birtok összterülete 2884 hold, melyből kert és beltelek 46, szántóföld 2309, rét 108, legelő 126, erdő 211, szőlő 36, nádas 2 és adó alá nem eső terület 42 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4–5–6-os vetőforgó. Lóállománya: igás 24 félvér angol 337és muraközi, továbbá 10 urasági és tiszti kocsiló, 16 ménesbeli, 20 anyakancza, angol félvérek. Marhaállománya: jármos ökör 200 magyar, továbbá tehén 40, tinó 120, üsző 20, gulyabeli hízómarha 120 és két tenyészbika, mindannyian nyugati fajúak. Juhállománya 1600 merino, 30 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, göndörszörű mangaliczafajú, 5 kannal. Tejgazdasága 200 liter napi termelését Budapesten értékesíti. Méhészete 40 kaptárból áll. Erdészetében a tölgy, cser, szil, gyertyán, akácz dominálnak. 80 éves, illetőleg akácznál 20 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezelik, tüzi- és szerszámfát hasznosítanak. Borászatában a mézes, olasz-rizling, furmint, ezerjó a fő borszőlők. Van tégla- és cserépégetője 250 ezer tégla-, illetőleg 30 ezer cseréptermeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 10 és 8 HP. gőzcséplőgarnitúrája és két aratógépe. A munkaerőt helyből, Zalából és Trencsénből szerzi be, férfiaknak átlagosan 300, nőknek 200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 korona.
Nagybajom. Csorba Ferencz birtoka. A nagybajomi hátárban 871 és Budapest határában 52 m. hold. A nagybajomi birtok összterületéből kert és beltelek 11, szántóföld 504, kaszáló 101, legelő 6, erdő 241, szőlő 5, adó alá nem eső terület 3 m. hold. Négyes vetőforgóval gazdálkodik. Lóállománya: igás 6 nehéz hidegvérű, továbbá urasági és tiszti kocsiló 3, anyakancza 6 és csikó 5. Szarvasmarhaállománya: jármos ökör 22, tehén 5, tinó 45, üsző 5, tenyészbika kettő, továbbá 18 hízómarha. Sertésállománya: 17 anyakocza és szaporulata, 2 kannal. Erdészetében a fenyő és az akácz dominál. Szőlészetében a rizling a fő borszőlő. Van homokbányája, de bérbe van adva. Van egy 6 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt helyből szerzi be, a férfiaknak 160–300, a nőknek 100–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér m. holdanként 24 korona és az adó.
Nagybajom. Igmándy Aladár földbirtoka. 785 m. hold összterületéből kert és beltelek 24, szántóföld 499, kaszáló 40, legelő 120, erdő 57, szőlő 5, adó alá nem eső terület 40 hold. Gazdasági és üzemrendszere 4-es és 11-es vetőforgó. Kereskedelmi magként bükkönyt és lóherét termel, az utóbbit mintegy 10 holdon. Lóállománya: igás 4 hidegvérű, urasági és tiszti kocsiló 5 melegvérű, továbbá 4 Czindery fajú anyakancza, 5 melegvérű és 2 hidegvérű csikó. Marhaállománya: jármos ökör 16 vöröstarka, továbbá 15 tehén, 30 tinó, 10 üsző és egy tenyészbika, mindannyian bonyhádi fajták. Sertésállománya hét anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, egy tenyészkannal. Sárga orpington fajbaromfiakat tenyészt eladásra, évente 25 darabot. Méhészete 30 kaptárból áll, termelését helyben értékesíti. Halászata 28 k. hold tóterülettel bérbe van adva. Erdészetében a nyír-, éger- és gyertyánfák dominálnak, sarjadzásra kezelik. Borászatában az ezerjó, olasz-rizling a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas. Kertészete keveset termel helyi fogyasztásra; mintegy 700 gyümölcsfáról 50–250 korona az évi forgalma. Van egy marokrakó- és egy fűkaszálógépe. A munkaerőt helyből és a vidékről szerzi be, férfiaknak 200–300 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 20, kicsiben 36 korona.
Nikla. Berzsenyi Sándor birtoka. Nikla és Gomba községek határán fekszik. 1300 m. hold összterületéből szántóföld 1000, kaszáló 60, erdő 40, szőlő 50 hold, a többi berek. Szabad gazdasági és üzemrendszer szerint gazdálkodik. Kereskedelmi magként luczernát 7, lóherét 30, bíborherét 30–40 holdon termel. Lóállománya: igás 10 nóri, urasági és tiszti kocsiló 7 melegvérű, ménesbeli 12 melegvérű és nóri, anyakancza 14 melegvérű, illetőleg nóri és 3 tenyészmén. Marhaállománya tarkafajú, és pedig jármos ökör 42, tehén 70, tinó 150, üsző 30, hízómarha 12–14, tenyészbika 4, továbbá 60 bivaly. Juhállománya 1300 merino-rambouillet, 25 tenyészkossal. Tejtermelését borjúnevelésre fordítja. Erdészetéből fenyőt és akáczot gazdasági czélokra hasznosít. Borászatában a rizling, mézes, oportó a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas és madeleine. Gyümölcsöse dió- és almafákból áll. Van téglagyára, évi 120.000 téglatermeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig egy 6 HP, egy 4 HP gőzcséplőkészlete, továbbá 3 kaszálógépe. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 120–200, nőknek 80–100 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér 1000 ölenként 15, holdanként kicsiben 24, nagyban 20 korona.
Németlad. Gróf Hoyos Miksa birtoka. Birtokos még Békésben is 2000 m. holdon. A németladi birtok 2838 m. hold összterületéből kert és beltelek 86, szántóföld 1556, kaszáló 96, legelő 669, erdő 385, szőlő 5, adó alá nem eső terület 41 m. hold. A gazdaság üzemrendszere belterjes és modern. A növénytermelés vetőforgók alapján üzetik, a melyek azonban az időjárás szerint alkalmaztatnak csak. Kereskedelmi magok is termeltetnek, úgymint borsó és babfélék, lóhere- és luczernamagok, köles, bükköny. Mint ipari növény, a czukorrépa termeltetik. Lóállomány: 10 urasági és tiszti ló, többnyire angol félvérek; az igáslovak pedig kizárólag tisztavérű belgák, és pedig 2 törzsmén, 40 anyakancza s ezeknek szaporulata. Eladásra kerül évente 5 belga hároméves mén és 20–25 választott különféle nemű csikó. Marhaállomány: 48 jármos ökör, 150 részint félvér szimmentháli, részint tisztavérű berni tehén, 3 törzsbika, ezeknek szaporulata, 250 gulyabeli tarka üsző és tinó, évente 50 gőböly. A tejgazdaság napi termelését Budapesten értékesíti. Erdészetében a tölgy és akácz dominál, rendszeres üzemterv, tölgy 80, akácz 20 éves fordában, kihasználás tüzi- és műfa. A kertészet termékeit Kaposvárott és Szigetvárott értékesíti. A gazdaságban van egy vámőrlőmalom, napi 1 1/2 wagon teljesítőképességgel, egy 100 HP gőzgéppel, a mely egyúttal villanyt fejleszt és a kastélyt és belső majorudvart vízzel ellátja. A malomgép tüzelésére saját termésű és géppel préselt tőzeg használtatik. Gazdasági gépek: 1 nyolcz HP gőzcséplőgarnitura, egy 60 HP Caterpillar benzin tractor 10 vasú ekével, tárcsásboronákkal, 6 kévekötő aratógép, 6 fűkaszálógép, 1 kukoriczaszártépőgép, 10 vetőgép, 3 műtrágyaszórógép és számos apróbb gazdasági gépek. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi. A férfinapszám 80–300 filléres, a női napszám 60–200 filléres. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 20–25 korona, kicsiben 50 koronáig.
Osztopán. Tallián Andor birtoka. Birtoka van még Zalában is. Az osztopáni birtok 1725 m. hold összterületéből kert és beltelek 20, szántóföld 1300, erdő 150, szőlő 18 hold, a többi kaszáló és legelő. Váltógazdaságot folytat. Kereskedelmi magként lóherét 40, luczernát 25, bükkönyt 24 m. holdon termel. Lóállománya: igás 8 pinzgaui, urasági és tiszti kocsiló 18 angol félvér. Angol félvértenyésztésének állománya 20–22 csikó. Marhaállománya: jármos ökör 72 338fehér, tehén 38–40 tarka, hízómarha 30–40, továbbá egy szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 1200 merino, 60 tenyészkossal. Erdészetében a cser, gyertyán, akácz dominál. Tüzi- és szerszámfát hasznosítanak. Borászatában a rizling a fő borszőlő, csemegeszőlője a chasselas. Van egy vízimalma 2 kőre és két benzinmotora, az egyik villamvilágításra, a másik takarmánykészítésre szolgál. Egy 8 HP gőzcséplővel csépel. Helyi munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 100–200, nőknek 80–100 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér m. holdanként 20 korona.
Pusztakovácsi. Vörös Lajos birtoka. Pusztakovácsi és Kürtös határában fekszik. 600 k. hold összterületéből kert és betelek 195 m. hold, szántóföld 450, kaszáló 40 k. hold és a többi erdő. Gazdasági és üzemrendszere a 8-as vetőforgó. Lóállománya: igás 4 angol és furiozo, továbbá ugyancsak ilyen fajú 2 urasági ló, 2 anyakancza, 4 csikó. Marhaállománya fehérfajú és áll 24 jármos ökör, 12 tehén, 14 tinó, 6 üsző, 6 hízómarha és egy tenyészbikából. Juhállománya 700 merino-electoral, 22 tenyészkossal. Erdészetében a cser, tölgy és akácz dominál, tüzi- és szerszámfát hasznosít. 3 hold gyümölcsösön almát, körtét, szilvát, diót termel. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi be, férfiaknak 200–400, nőknek 120–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdanként 20 korona.
Polány. Békeffy István birtoka. Bérlője Bogyay Ferencz. 1500 m. hold összterületéből kert és beltelek 8, kaszáló 17, legelő 47, erdő 25, szőlő 2 hold, a többi pedig szántóföld. A szabad gazdálkodást űzi. Kereskedelmi magként 50 m. holdon bükkönyt termel. Különleges termelése 12 k. holdon a czukorrépa. Lóállománya: igás 20 nehéz ardenni, urasági ló 12, amerikai félvér és angol félvér, hátasló 6 fél- és telivér, anyakancza 4 angol telivér, csikó 53 angol félvér és egy ardenni tenyészmén. Ardenni és angol lótenyésztésével számos kitüntetést nyert. Marhaállománya 56 fehér jármos ökör, továbbá tarkafajú 27 tehén, 24 tinó-üsző, 11 gulyabeli. Hízlalás alatt áll 15, van még egy szimmentháli tenyészbikája és 18 bivaly is. Juhállománya 460 merino-prekosze, 9 tenyészkossal. Sertésállománya 100 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 15 kannal. Tejgazdasága 60 liter napi termelését helyben értékesíti. Van két 8 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 140–240, nőknek 100–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér kicsiben 30–40, nagyban 22 korona.
Patosfa. Gróf Somssich József birtoka. 1840 m. hold összterületéből kert és beltelek 14 1/2, szántóföld 1100, kaszáló 110, szőlő 7 hold, a többi erdő. Gazdasági és üzemrendszere 6-os vetőforgó. Kereskedelmi magként lóherét 100, bükkönyt 30, répát 4 m. holdon termel. Különlegesen 15 m. hold czikóriát termel. Lóállománya: igás 8 könnyű félvér, urasági és tiszti kocsiló 21 könnyű félvér. Marhaállománya: jármos ökör 64 fehér, tehén 12 szimmentháli keverék, gulyabeli 40 magyar és tarka, hízómarha 10–15 és egy szimmentháli tenyészbika. Juhállománya 1200 electoral-negretti, 30 tenyészkossal. Borászatában az olasz-rizling a fő borszőlő, csemegeszőlője a chasselas. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 120–240, nőknek 80–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 30, kicsiben 60 korona.
Somogyfajsz. Kund-féle hitbizomány. Haszonélvezője Kund Gusztáv. Az uradalomból a Fajsz, Vámos, Pusztakovácsi, Buzsák, Vámos, Buzsáki-berek határán 6000 hold bérbe van adva, házilag 4041 m. holdat kezel, a melyből kert és beltelek 143, szántóföld 2011, kaszáló és legelő 211, erdő 1352, szőlő 24 m. hold. A gazdasági és üzemrendszere a 6-os és 7-es vetőforgó, kereskedelmi magként bükkönyt 50 m holdon termel. Különleges termelése 48 holdon a len, melyet a nagylaki lengyárnak szállít. Lóállománya: igás 12 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 8 könnyűvérű, csikó 12 vegyes, és egy muraközi tenyészmén. Marhaállománya 112 fehér és kevés tarka jármos ökör, továbbá bonyhádi keresztezésű 70 tehén, 74 tinó, 52 üsző, 29 gulyabeli bika és 4 berni tenyészbika. Hízlalás alatt áll 40. Juhállománya 1131 rambouillette, 31 tenyészkossal. Sertésállománya 68 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Tejgazdasága 200–220 liter napi termelését a pusztakovácsi tejszövetkezetnél értékesíti. Erdészetében a fenyő dominál, rendszeres üzemterv szerint tüzi- és épületfát hasznosítanak. Borászatában a rizling a fő borszőlő. Egy 2 hengerre és 3 kőre berendezett gőzmalma bérbe van adva. Van egy 8 HP és egy 10 HP gőzcséplőgarnitúrája. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 80–240, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a föld átlagos haszonbére k. holdanként 22 korona.
Somogysárd. Somssich Miklós uradalma. Sárd, Nagybajom, Újvárfalva határában fekszik. 10.296 m. hold összterületéből 3417 m. hold bérbe van adva. A sárdi birtokból kert és beltelek 180, szántó 3763, rét 406, legelő 506, erdő 1695, halastó 105, szőlő 27 hold, a többi adó alá nem eső terület. A saját kezelésű birtokon a gazdasági és üzemrendszer 7-es, 8-as és 9-es vetőforgó. Különleges termelései 100 m. hold dohány, továbbá 150 m. hold czukorrépa és 100–120 m. hold len. Lóállománya: igás 30 Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 angol telivér, ménesbeli 60 vegyes, továbbá egy Percheron és egy angol tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 132 fehér és tarka, tehén 100 tarka, gulyabeli 200 vegyes, 10–15 növendékbika, továbbá 2 imp. szimmentháli tenyészbika. Van még külön bivalytenyészete is, és pedig 40 tehén, 30 gulyabeli, 20 igásökör. Hízlalás alatt áll 50 marha. Juhállománya 2000 electoral-negretti és merinokeresztézésű prekosz, 50 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, yorkshire-i és mangaliczafajú, 10 kannal. Tejgazdasága 520 liter napi termelését a tejgazdasági vállalatnál értékesíti. Nagy tógazdaságában, mely 18 tóból áll, ponty, fogas, süllő stb. halfajokat tenyészt. Erdészetében a fenyő, cser, tölgy, akácz dominál. Rendes fordában, üzemterv szerint, tüzi- és műfát hasznosítanak. Borászatában a rizling, burgundi, fehérmézes, kövidinka a fő borszőlők, csemegeszőlői a chasselas és delavári. Van egy gőzmalma, finom őrlésre 2 kővel, 2 hengerrel. Van két 8 HP gőzcséplőgarnitúra, egy gőzekekészlet, 3 kévekötő és 2 marokrakó aratógép. A munkaerőt részben helyből, részben Zalából szerzi be; helyben férfiaknak 100–300 filléres, nőknek 60–160 filléres, idegen férfiaknak 240–260, nőknek 180–210 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér, m. holdanként, kicsiben 25–30, nagyban 16–24 korona.

Hálóhúzás az iharosi halastóban.

Részlet a varászlói halastóból.

Részlet a bárdibükki halastavakból.

Óriásfa a gróf Zichy-féle uradalom varászlói erdejében.

A lengyeltóti uradalom feketebézsenyi tőzeggyára.

A lengyeltóti uradalom tőzegtelepének kiaknázása.
Somogyszob. Herczeg Hohenlohe Krisztina Kraft uradalma, mely Somogyszob, Szenta, Inke és Iharos határában terül el s ezenkívül még Szepesben 32.000, Pozsony vármegyében 6000 341és Zemplénben 100 hold birtoka van. Somogyban az összterület 18.000 kat. hold, melyből kert és beltelek 21, szántó 5070, kaszáló 1150, legelő 1684, erdő 8952, szőlő 25 és adó alá nem eső terület 975 kat. hold. Gazdasági és üzemrendszer: ötös és hatos vetőforgó. Czukorrépát 50 és dohányt 40 kat. holdon termeszt. A lóállományból igás 30 muraközi-belga keresztezés, tisztiló 15 lipiczai és arabs, anyakancza 8 és csikó 12, mind amerikai trapper, mén 1 belga és 1 amerikai trapper. A szarvasmarhaállományból jármos ökör 180, tinó 254, hízómarha 60, mind magyar és tarka. A juhállomány 800 merinói. A sertésállomány 640 mangalicza; 130 anyakocza és szaporulata, 10 kannal. Van halastava pontytenyésztéssel, melyet helyben értékesítenek. Erdészetében uralkodó fanem a tölgy, bükk, gyertyán és kőris, melyet rendes üzemterv nélkül vágnak, de utánaültetik. Borászatában a fő borszőlőfaj a rizling. Van két motoros malma (Somogyszobon és Inkén) 8 hengerrel, finom őrlésre; két téglaégetője (ugyanott), évi 600.000 drb termeléssel; két 8 HP gőzcséplőkészlete, egy Caterpillar motoros magánjáró szántógép és 5 kévekötő aratógép. A munkaerőt helyben szerzi. Napszámár férfiaknál 2–4 K, nőknél 100–140 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsinyben 30, nagyban 20 K holdanként.
Somogytarnócza. Gróf Széchenyi Antal és Frigyes uradalma. Van még Szlavóniában is 101 k. hold birtokuk. A tarnóczai uradalom 13.712 k. hold összterületéből, melynek körülbelül felerésze bérbe van adva, 6687 k. holdat házilag kezelnek és ebből kert-beltelek 30, szántóföld 2400, kaszáló 390, legelő 296, szőlő 19, adó alá nem eső terület 662 k. hold, a többi erdőség. A gazdasági és üzemrendszere 3-as és 4-es vetőforgó. Különlegesen termel 16 k. holdon dohányt. Lóállománya: igás 50 ardenni és Percheron, urasági és tiszti kocsiló 18 angol és arabs félvér, ménesbeli 85 angol, arabs félvér, ardenni és Percheron, továbbá egy Percheron-tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 152 fehér, tehén 78 aalgaui, gulyabeli 230 aalgaui és fehér, tenyészbika 7 aalgaui és bonyhádi, továbbá 30 bivaly. Hízlalás alatt áll 80. Juhállománya 1340 merino, 45 tenyészkossal. Tejgazdasága 420 liter napi termelését Barcson értékesíti; van vajgyára is, a mely Budapestre szállít. Méhészetében van 28 Boczonádi-féle kaptár, a mézet Pécsett értékesíti. Erdészetében a tölgy és nyir dominál; 60–80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezelik, tüzi- és műfát hasznosítanak. Borászatában a rizling, kadarka, burgundi a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas és muskotály. Kertészeti termékeit Barcson hozza forgalomba, 2000 korona forgalmat csinál. Van egy gazdasági szeszgyára. Gazdasági gépei is vannak, és pedig egy 6 HP és egy 8 HP gőzcséplőgarnitúra, egy 24 HP gőzekéje, továbbá 10 kévekötőgépe. A munkaerőt helyből szerzi be, férfiaknak 70–200, nőknek 70–160 filléres napszámárakat fizet. A földhaszonbér a nagyon különböző talajviszonyok szerint m. holdanként 12–30 korona között váltakozik.
Somogytúr. Kunffy Lajos dr. birtoka. Állandó lakóhelye Somogytúr és Páris. A birtoka 1091 m. hold összterületéből kert és beltelek 7–8, szántóföld 824, erdő 40, szőlő 30 m. hold, a többi kaszáló és legelő. Gazdasági és üzemrendszere 4-es vetőforgó. Lóállománya: igás 10 vegyes, urasági és tiszti kocsiló 6 vegyes, csikó 20 vegyes és 2 tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 40 fehér és tarka, tehén 4 tarka, gulyabeli 8–10 tarka, hízómarha 50, van még 2 bivaly is. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 3–4 kannal. Halászatában 4 halastó 28 m. holdon fekszik, de 50 holdra egészítik ki. Ponty, süllő, és czompó főbb halfajokat tenyészt, Budapesten és Bécsben értékesíti. Borászatában az olasz-rizling a fő borszőlő, csemegeszőlője a chasselas és a muskotály. 3–4 holdon konyhakertészete van, 400–500 korona forgalommal. A vízimalma bérbe van adva, van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi, férfiaknak 100–200, nőknek 80–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban, adó nélkül, 20–24 korona.
Somogyvár. Özv. gróf Széchenyi Imréné uradalma. A birtok Somogyvár, Pámuk és Barcs határában fekszik. 9000 k. hold összterületéből kert és beltelek 71, szántóföld, 5900, kaszáló 291, legelő 672, szőlő 16, berek 400 k. hold, a többi erdő. Szabad gazdálkodást űz, norfolki vetőforgóval. Kereskedelmi magként lóherét 40, luczernát 30, baltazzimot 10, nyúlszapukát 10 k. holdon termel. Különleges termelése 150 k. hold czukorrépa és 28 k. hold dohány. Lóállománya: igás 54 saját tenyésztésű Percheron-keresztezés, urasági és tiszti kocsiló 30 angol félvér, ménesbeli 16 könnyű, 51 nehéz anyakancza és 26 könnyű, 24 nehéz csikó, van három Percheron-keresztezés tenyészménje is. Marhaállománya: jármos ökör 264 magyar, tehén 34 szimmentháli-keresztezés, tinó 129 magyar és 35 tarka, üsző 28 tarka, hízómarka 70 vegyes, s 4 szimmentháli keresztezésű tenyészbika; továbbá bivalyok és pedig jármos 36, öreg bivaly 48, növendék 34. Juhállománya 5000 finom gyapjas merino, 120 tenyészkossal. Sertésállománya csak a cselédségnek van, körülbelül 2500. A drávai halászata bérbe van adva. Erdészetében cser, tölgy, részben a homokon fekete fenyő is dominál. 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezeli tüzifakihasználásra. 80 k. holdnyi körülkerített vadaskertjében dámvadakat, fáczánt tenyészt. Borászatában az olasz-rizling, furmint a fő borszőlő, csemegeszőlője a madelaine és chasselas. Gazdasági ipart űz, és pedig van egy gőzerőre is berendezett, bérbeadott vízimalma; továbbá téglaégetője Somogyváron, kb. 400.000 db. évi termeléssel és Barcson, bérbeadva, egy körkemencze kb. 2 millió db. termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig négy 10 HP gőzcséplőgarnitúra, 1 kévekötő- és 3 marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből szerzi, férfiaknak 140–300, nőknek 80–150 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér, k. holdanként, kicsiben 50–60, nagyban 30–35 korona.
Szigetvár. Gróf Andrássy Sándor uradalma. A birtok Bürüs, Teklafalu, Nemesújfalu és Gyöngyösmellék határában fekszik. Összterület 11.850 519/1200 hold. Ebből kert és beltelek 193 1/5, szántó 6979 1/ , kaszáló 1234 1/4, legelő 1435 1/4, erdő 1623, szőlő 13 1/6 és adó alá nem eső terület 377 1/2, hold. Az uradalom belterjes gazdálkodást folytat, különféle vetőforgókkal. 400 holdon czukorrépát és 100 holdon dohányt is termel. Lóállománya 92, ebből hidegvérű, nehéz igás 42, könnyűvérű vegyes kocsiló 7, hidegvérű nehéz anyakancza 4, ugyanolyan csikó 37 és 2 mén. Marhaállomány 926. Ebből magyar jármos ökör 172, bonyhádi és szimmentháli tehén 98, tarka vegyes tinó 123, bonyhádi és szimmentháli üsző 75, magyar gulyabeli 316, vegyes hízómarha 120 és szimmentháli tenyészbika 22. Sertésállomány 357 sikotai mangalicza, 165 anyakoczával és 23 kannal. Tejgazdaság is van, mely naponként kb. 500 litert termel és 20 kiló vajat, melyet 342Bécsben értékesítenek, a lefölözött tejet pedig helyben. Az erdőkben a szil, gyertyán, kőris és tölgy az uralkodó fanem, melyet 40 és 80 éves fordákban, rendszeres üzemtervvel kezelnek. Termékek: mű- és tüzifa. A fő borszőlőfaj a nagyburgundi. Van az uradalomnak 2 gőz- és vízimalma, 2–2 hengerre és 2–2 kőre finom őrlésre és darára, téglaégetője, melyben évenként kb. 200.000 téglát égetnek, három garnitúra, 10 és 9 HP gőzcséplőkészlete, egy gőzekekészlete és 3 aratógépe. A munkaerőt helyben és az aratásra részben a Bácskából szerzi. A napszámárak férfiaknál 200–300, a nőknél 160–200 fillér. A földhaszonbér a vidéken kicsiben 30, nagyban 24 korona.
Szőllősgyörök. Gróf Jankovich Tivadar uradalma. E birtok Szőllősgyörök, Csehi, Orda, Balatonboglár, Látrány, Somogytúr és Lelle határában fekszik. 10.000 m. hold összterületéből kert 40–50, szántóföld 4500, kaszáló 500, erdő 2000, szőlő 45, berek és legelő 2600 m. hold, a többi Balaton. Gazdasági és üzemrendszere 9-es, 5-ös és 6-os vetőforgó. Lóállománya: igás 60 pinzgaui, továbbá urasági és tiszti kocsiló 16, anyakancza 30, csikó 20, tenyészmén 2, mindnyája lipiczai faj. Marhaállománya: jármos ökör 140 magyar, 70 gulyabeli szilaj tehén és 170 növendéke, 70 nyugati tehén és 170 növendéke, hízómarha 32, tenyészbika 4–6 fehér és nyugati. Bivalytenyészetében van 60 tehén, 130 növendék és 2 bika. Juhállománya 3500 merino, 70 tenyészkossal. Sertést csak háziszükségletre tart. Tejgazdasága 200–400 liter között váltakozó napi termelését Budapesten értékesíti. Balatoni halászata bérbe van adva. Erdészetében a cser, tölgy, feketefenyő dominál, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezeli, tüzi- és haszonfát termel. Borászatában a rizling, kövidinka, burgundi, kadarka a fő borszőlők, csemegeszőlője a chasselas és muskát. Van egy műmalma 2 hengerre és 3 kőre. Gazdasági gépei három 10 HP és egy 12 HP gőzcséplőkészlet, egy Kőszeghy-féle magánjáró gőzeke, továbbá 2 marokrakó. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi, szerződés szerint fizet férfiaknak 150–200, nőknek 120–140 filléres napszámárakat. Az átlagos földhaszonbér, adó nélkül, 20 korona.
Szőkedencs. Véssey Ferencz birtoka. 2167 k. hold összterületéből kert 10, szántó 613, kaszáló 871, legelő 390, erdő 865 k. hold. Gazdasági és üzemrendszere négyestől hetesig terjedő vetőforgó. Lóállománya: igásló 12 Percheron és muraközi, urasági 4 angol félvér, 20 hidegvérű csikó. Marhaállománya: jármos ökör 50 szilaj magyar, és ugyancsak magyar fajta 40 tehén, 100 tinó és üsző, 2 tenyészbika. Hízlalás alatt áll 10–12. Juhállománya 2500 merino, 50 tenyészkossal. Erdei kihasználása tüzi- és szerszámfa. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, egy kévekötő- és egy marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből szerzi, férfiaknak 120–250, nőknek 80–130 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a földhaszonbér k. holdanként kicsiben 35, nagyban 20–25 korona.
Szabás. Báró Tallián Dénes dr. birtoka. Bérlője Böhm Andor. Az 1680 m. hold összterületből szántóföld 980, kaszáló 250, legelő 350, erdő 100 m. hold. Gazdasági és üzemrendszere 6-os vetőforgó. Lóállománya: igás 12, részben muraközi, urasági és tiszti kocsiló 6 Percheron és angol, ugyancsak ilyenfajta 44 ménesbeli, 19 anyakancza, 43 csikó és 2 tenyészmén; ezeken kívül az urasági szolgálatokra van még 4 kocsi- és 4 igásló is. Marhaállománya: jármos ökör 46 erdélyi, közötte bivalyok is, tehén 21, többnyire szimmentháli, gulyabeli 50 és 2 tenyészbika. Juhállománya 1000, részint magyar, részint angol Hampshiere, 75 tenyészkossal. Van egy 8 HP gőzcséplőgarnitúrája és 1 aratógépe. A munkaerőt helyből és aratásra vidékről szerzi, férfiaknak 160–400, nőknek 80–180 filléres napszámárakat fizet.
Som. Őrgróf Pallavicini Ede birtoka. Bérlője László Antal. A kb. 1127 k. hold összterületből kert és beltelek 9 1/2, szántó 920, kaszáló 50 3/4, legelő 115 k. hold, a többi terméketlen. Gazdasági és üzemrendszere 5-ös vetőforgó. Kereskedelmi magként termel 40–50 k. hold lóherét, 35–40 k. hold luczernát és 10 k. hold bükkönyt. Lóállománya: igásló 12 muraközi és félvér, urasági és tiszti kocsiló 4 félvér, tenyészló 20 félvér és muraközi. Marhaállománya: jármos ökör 62 magyar, tehén 8 nyugati, ugyancsak nyugati gulyabeli 60, 1 tenyészbika, hízlalóban 50. Juhállománya 600 rambouillette, 20 tenyészkossal. Sertésállománya 70 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete. A munkaerőt a vidékről szerzi be, férfiaknak 100–300, nőknek 80–150 filléres napszámárakat fizet. E vidéken a földhaszonbér m. holdanként, nagyban, 20 korona.
Somodor. Gróf Pergen Johanna uradalma. Bérlője Bartha Emil. 4000 m. hold összterületéből kert és beltelek 50, szántóföld 3000, kaszáló és legelő 400, szőlő 10 hold, a többi pedig erdő. Gazdasági és üzemrendszere az 5-ös vetőforgó. Kereskedelmi magként lóherét 300, luczernát 100, Victoria-borsót 140, bükkönyt 20–30 m. holdon termel. Lóállománya angol félvérfajú, és pedig igás 26, urasági és tiszti kocsiló 8, ménesbeli 40, van egy Nordstear angol félvér és egy furioso tenyészménje is. Marhaállománya magyar és nyugati fajú, és pedig jármos ökör 120, tehén 20, tinó 240, üsző 10–20, van 5 nyugati tenyészbikája is. Hízlalás alatt áll 130. Erdőségét csak gazdasági czélokra hasznosítják. Borászatában a rizling és sárfehér a fő borszőlők. Gazdasági gépei vannak, és pedig három 8 HP gőzcséplőkészlete, egy gőzekegarnitúrája, egy kévekötő aratógépe. Helybeli munkaerővel dolgoztat, férfiaknak 100–260, nőknek 80–160 filléres napszámárakat fizet. A föld átlagos haszonbére, m. holdanként, nagyban 20, kicsiben 25 korona.
Tab. Gróf Welserheimb Zénóné birtoka. Tab, Nagybábony, Zich községek határában fekszik. 2300 k. hold összterületéből kert és beltelek 30, szántóföld 1150, kaszáló és legelő 450, szőlő 7 hold, a többi pedig erdő. 4-es vetőforgóval gazdálkodik. Kereskedelmi magként lóherét 200, luczernát 50–60, baltazzimt 40 k. holdon termel. Különlegesen czukorrépát 40, czikóriát 25–30 k. holdon termel. Lóállománya, mely angol félvérfajú, 22 igás, 12 urasági és tiszti kocsiló, továbbá 6–7 csikó. Marhaállománya: jármos ökör 86 magyar és tarka, tehén 40 tarka, tinó és üsző 55 tarka, továbbá egy szimmentháli tenyészbika; hízlalás alatt áll 12–14. Juhállománya 1900 merino, 40 tenyészkossal. Sertésállománya 50 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 5 kannal. Tejgazdasága 150 liter napi termelését helyben értékesíti. Erdészetében a bükk, cser és tölgy dominál, rendszeres üzemterv szerint kezeli. Borászatában a rizling, opporto és burgundi a fő borszőlők. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, 2 kévekötő és 2 marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi, férfiaknak 160–400, nőknek 100–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 28, kicsiben 35 korona.
343Tapsony. Az esztergomi káptalan uradalma. Tapsony, Szenyér, Fehéregyház, Hollád határában fekszik. 10.200 m. hold összterületéből kert és beltelek 133, szántó 4720, kaszáló 829, legelő 320, szőlő 24, halastó 87 hold, a többi pedig erdő. Gazdasági és üzemrendszere vetőforgó és pedig kalászos 57%, kapás 12%, takarmányos 27%, ugar 4%. Kereskedelmi magként lóherét 300, luczernát 75 m. holdon termel. Lóállománya: igásló 26 hidegvérű ardenni, tiszti ló 10 angol félvér, ugyancsak ilyenfajú 10 anyakancza, továbbá 10 ardenni, 10 angol félvér csikó és egy angol félvér tenyészmén. Marhaállománya: jármos ökör 266 magyar, tinó 260 vegyes, tenyészbika 7 bonyhádi és 70 hízómarha. Juhállománya: 4000 rambouillette, 103 tenyészkossal. Sertésállománya 80 anyakocza és szaporulata, mangaliczafajú, 4 kannal. Halászatában főként csak pontyot tenyészt, Bécsben értékesíti. Erdészetében a tölgy, cser, dominál, 100 éves fordában kezeli tüzi-, szerszám- és épületfakihasználásra. Borászatában az olasz-rizling a fő borszőlő, csemegeszőlője a chasselas. Van négy 8 HP gőzcséplőkészlete, egy 16 HP gőzekegarnitúrája és egy marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből szerzi, férfiaknak 100–300, nőknek 80–200 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 24, kicsiben 30–35 korona.
Toponár. Gróf Festetich Kálmán és Vilmos uradalma. 4101 k. hold összterületéből kert és beltelek 51, szántóföld 2524, kaszáló 675, legelő 240, erdő 476, szőlő 13 hold, a többi pedig adó alá nem eső terület. A birtokból 3188 k. hold bérbe van adva. Míg a többi része házi kezelés alatt áll és azon az intenziv mezőgazdasággal kapcsolatosan mégis az állattenyésztés van fősúlyban. Kereskedelmi magként lóherét 20, luczernát 10, lóbabot 10 holdon termel. Lóállománya: 12 ardenni igás kancza, 12 magas angol félvér urasági és tiszti kocsiló, 42 ménesbeli ló, melyből 11 az anyakancza; a tenyésztésnél súlyt helyez az ardennieknél a jó kocsilóra, az angol félvéreknél úgy a katona, mint a kocsilovakra. Marhaállománya: magyar jármos ökör 24, 80 különböző korú és ivarú szimmentháli marha, melyből évenként 10–15 növendékbika kerül eladásra. Hízlalás alatt áll 8–10. E tenyészet számos kiállításon és tenyészállatvásáron díjat nyert. Tejgazdasága kb. 40–50 liter felesleges termelését helyben értékesíti. Különleges állattenyésztési üzemága az orpingtontyúk-, peckingi kacsa- és emdeni lúd-tenyésztés. Kertészetében vegyes zöldséget és gyümölcsöt is termel s a kaposvári piaczon értékesíti. Van egy 6 HP gőzcséplőgarnitúrája s egy 5 HP hőlégmotorja. A munkaerőt helyből szerzi, férfiaknak 200–260, nőknek 80–160 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér k. holdanként 30 korona.
Varászló. Gróf Zichy Béla uradalma. Nemesdéd, Nemesvid, Simonyi és Pat határában fekszik. 6000 m. hold összterületéből kert és beltelek 35, szántóföld 2000, erdő 2000, legelő 1000, rét 400, halastó 600 hold. Főképpen 6-os vetőforgó gazdálkodást űz. Lóállománya: igás 20 muraközi, urasági és tiszti kocsiló 9 angol félvér és lipiczai, ménesbeli 12 muraközi ló. Marhaállománya: jármos ökör 102 magyar, bivaly 4, tinó 240 fehér és tarka. Hízlalás alatt áll 50. Juhállománya 3000 merino és prekosz-merino, anyajuh 1200, 55 tenyészkossal. Sertésállománya 50 kocza és szaporulata, mangalicza-lincolnschire-i keresztezés 2 kannal. Halászatában, melyhez a vrászlói, gardosi és Irma-majori gazdaságok tartoznak, főként pontyot, czompót, süllőt tenyészt; az évi termelése kb. 1200 mm., melyet Budapesten és Bécsben értékesít. Erdészetét, melyben a tölgy, fenyő, akácz, éger, kőris dominál, rendszeres üzemterv szerint 20–40–80–90 éves fordában kezeli, a termékek kihasználására, illetőleg elszállítására 22 km. mezei vasútja van Komárváros állomásáig. Van téglaégetője, kb. 300.000 drb. évi termeléssel. Gazdasági gépei vannak, és pedig két 8 HP gőzcséplőkészlete, egy gőzekéje, 2 Benz-féle 8 HP motor a takarmánykamarákban, továbbá 2 marokrakó aratógépe. A munkaerőt helyből és vidékről szerzi be, férfiaknak 60–360 filléres, nőknek 60–180 filléres napszámárakat fizet. E vidéken az átlagos földhaszonbér nagyban 16, kicsiben 20 korona.
Zákány. Gróf Zichy Ödön hitbizományi uradalma. Zákány, Surd, Őrtilos és Gyékényes községek határaiban fekszik, s 8000 hold területű, ezenkívül Bihar vármegyében van a 30.000 k. holdas révi uradalma és Fehér vármegyében az 1600 k. holdas Zichy-majori gazdasága. A zákányi uradalom összterületéből kert és beltelek 20, legelő 500, erdő 2280, szőlő 50 k. hold, a többi szántóföld. Erdészetén a tölgy, bükk és fenyő fanemek dominálnak, 80 éves fordában, rendszeres üzemterv szerint kezelik. Szőlészetében a rizling és szilváni a fő borszőlők, fő csemegeszőlője a muskotály. Van egy téglagyára és 3 vízimalma.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT