Zsid 7

Teljes szövegű keresés

Zsid 7
Zsid 7.1
Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta.
Zsid 7.2
Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya.
Zsid 7.3
Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké.
Zsid 7.4
Gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek ősatyánk, Ábrahám tizedet adott a zsákmány javából.
Zsid 7.5
Lévi fiainak, mivel papi tisztet viselnek, szintén megvan a törvényes joguk rá, hogy a néptől, vagyis testvéreiktől, akik Ábrahám leszármazottai, tizedet szedjenek.
Zsid 7.6
Ő viszont, aki nem az ő nemzetségükből származott, Ábrahámtól kapta a tizedet, és megáldotta azt, akinek az ígéret szólt.
Zsid 7.7
Kétségtelen azonban, hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút.
Zsid 7.8
Itt halandó emberek szednek tizedet, ott meg az, akiről tanúsítják, hogy él.
Zsid 7.9
Sőt Ábrahámra való tekintettel mondhatjuk, hogy Lévi is, aki tizedet szed, szintén fizetett tizedet,
Zsid 7.10
hiszen jelen volt őse ágyékában, amikor Melkizedek találkozott vele.
Zsid 7.11
Ha a levita papság, amelynek szolgálata idején a nép a törvényt kapta, elvezetett volna a tökéletességre, mi szükség lett volna még rá, hogy más főpap jöjjön, Melkizedek rendje szerint, nem pedig Áron nemzetségéből?
Zsid 7.12
A papság megváltozásával azonban szükségképpen megváltozott a törvény is.
Zsid 7.13
Akiről ugyanis ezeket mondjuk, az más törzsből való, amelyből senki sem szolgált az oltárnál.
Zsid 7.14
Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzséből származott, e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról.
Zsid 7.15
Még világosabb ez, hogyha Melkizedek módjára egy más pap lép föl,
Zsid 7.16
aki nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá, hanem a halhatatlan élet erejéből.
Zsid 7.17
A tanúság ugyanis így szólt róla: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
Zsid 7.18
Ám ezzel a korábbi törvény megszűnt mint hatástalan és erőtlen,
Zsid 7.19
a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre, csak előkészítője volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz az Istenhez.
Zsid 7.20
Annál is inkább, mivel ez nem történt eskü nélkül.
Zsid 7.21
Amazok eskü nélkül lettek pappá, ő azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké.
Zsid 7.22
Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett.
Zsid 7.23
Azonkívül ők nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg.
Zsid 7.24
Ő viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart.
Zsid 7.25
Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.
Zsid 7.26
Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél.
Zsid 7.27
Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta.
Zsid 7.28
A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, az eskü szava azonban, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT