Zsolt. 105

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 105
Zsolt. 105.1
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az * ő cselekedeteit!
Zsolt. 105.2
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
Zsolt. 105.3
Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, * a kik keresik az Urat.
Zsolt. 105.4
Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az * ő orczáját szüntelen.
Zsolt. 105.5
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket * cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Zsolt. 105.6
Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő * választottának fiai!
Zsolt. 105.7
Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.
Zsolt. 105.8
Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;
Zsolt. 105.9
A melyet kötött * Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
Zsolt. 105.10
És odaállatta * azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
Zsolt. 105.11
Mondván: Néked adom Kanaán földét, * sors szerint való örökségetekül.
Zsolt. 105.12
Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,
Zsolt. 105.13
És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik * országból a másik néphez:
Zsolt. 105.14
Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített * miattok, mondván:
Zsolt. 105.15
Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
Zsolt. 105.16
Mikor éhséget * idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,
Zsolt. 105.17
Elküldött előttük * egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;
Zsolt. 105.18
A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,
Zsolt. 105.19
Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.
Zsolt. 105.20
Elküldött a király * és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
Zsolt. 105.21
Úrrá * tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
Zsolt. 105.22
Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
Zsolt. 105.23
És beméne Izráel * Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
Zsolt. 105.24
És igen * megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
Zsolt. 105.25
Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és * álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
Zsolt. 105.26
Elküldte * Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.
Zsolt. 105.27
Elvégezék * azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
Zsolt. 105.28
Sötétséget bocsátott * és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
Zsolt. 105.29
Vizeiket * vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
Zsolt. 105.30
Földjük békáktól * hemzsege, még a királyuk termeiben is.
Zsolt. 105.31
Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.
Zsolt. 105.32
Adott nékik eső * gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre.
Zsolt. 105.33
És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.
Zsolt. 105.34
Szólt és támada * sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
Zsolt. 105.35
És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.
Zsolt. 105.36
És megöle minden * elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
Zsolt. 105.37
És kihozá őket ezüsttel és * arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
Zsolt. 105.38
Örült * Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
Zsolt. 105.39
Felhőt * terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
Zsolt. 105.40
Könyörgött és * fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
Zsolt. 105.41
Megnyitotta a kősziklát és * víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
Zsolt. 105.42
Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn * Ábrahámnak, az ő szolgájának.
Zsolt. 105.43
Kihozá azért az ő népét örömmel, és * az ő választottait vígassággal.
Zsolt. 105.44
És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek * fáradságos szerzeményét.
Zsolt. 105.45
Azért, hogy * megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT