1 Tim. 6

Teljes szövegű keresés

1 Tim. 6
1 Tim. 6.1
A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, * hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.
1 Tim. 6.2
A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.
1 Tim. 6.3
Ha valaki másképen tanít, * és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,
1 Tim. 6.4
Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,
1 Tim. 6.5
Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál.
1 Tim. 6.6
De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;
1 Tim. 6.7
Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; *
1 Tim. 6.8
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. *
1 Tim. 6.9
A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek * az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
1 Tim. 6.10
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely * után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
1 Tim. 6.11
De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
1 Tim. 6.12
Harczold meg a hitnek szép harczát, * nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
1 Tim. 6.13
Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, *
1 Tim. 6.14
Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
1 Tim. 6.15
A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, *
1 Tim. 6.16
Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, * sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
1 Tim. 6.17
Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, * hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;
1 Tim. 6.18
Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,
1 Tim. 6.19
Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy * elnyerjék az örök + életet.
1 Tim. 6.20
Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; *
1 Tim. 6.21
A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. * Kegyelem veled! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT