Filem. 1

Teljes szövegű keresés

Filem. 1
Filem. 1.1
Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, *
Filem. 1.2
És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek: *
Filem. 1.3
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Filem. 1.4
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, *
Filem. 1.5
Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában, *
Filem. 1.6
Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. *
Filem. 1.7
Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia. *
Filem. 1.8
Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő, *
Filem. 1.9
A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak; *
Filem. 1.10
Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért, *
Filem. 1.11
A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, *
Filem. 1.12
Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! *
Filem. 1.13
Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban; *
Filem. 1.14
De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. *
Filem. 1.15
Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza; *
Filem. 1.16
Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. *
Filem. 1.17
Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. *
Filem. 1.18
Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. *
Filem. 1.19
Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. *
Filem. 1.20
Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban! *
Filem. 1.21
Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni. *
Filem. 1.22
Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. *
Filem. 1.23
Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, *
Filem. 1.24
Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.
Filem. 1.25
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT