4 Móz. 8

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 8
4 Móz. 8.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 8.2
Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a * mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs.
4 Móz. 8.3
És úgy cselekedék Áron, és úgy raká fel mécseit, hogy a gyertyatartónak ellenébe tegyenek világosságot, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4 Móz. 8.4
A gyertyatartó pedig ilyen * alkotású: vert aranyból vala mind a szára, mind a virága; vert mű az; ama forma szerint, + a melyet mutatott volt az Úr Mózesnek, úgy készíték a gyertyatartót.
4 Móz. 8.5
Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 8.6
Vedd a lévitákat Izráel fiai közül, és tisztítsd meg őket.
4 Móz. 8.7
Így cselekedjél pedig velök, hogy megtisztítsad őket: hintsd reájok a tisztulás vizét, és az egész testöket beretválják meg, és mossák meg ruháikat, hogy tiszták legyenek.
4 Móz. 8.8
Azután vegyenek egy fiatal tulkot és hozzávaló ételáldozatul olajjal elegyített lisztlángot; egy másik fiatal tulkot pedig vegyenek bűnért való áldozatul.
4 Móz. 8.9
Akkor vidd a lévitákat a gyülekezet sátora elé, és gyűjtsd egybe Izráel fiainak egész gyülekezetét.
4 Móz. 8.10
Ezután vidd a lévitákat az Úr elé, és Izráel fiai tegyék kezeiket a lévitákra.
4 Móz. 8.11
Áron pedig lóbálja meg a lévitákat, áldozatul az Úr előtt, Izráel fiai részéről, hogy szolgáljanak az Úr szolgálatában.
4 Móz. 8.12
A léviták pedig tegyék kezeiket a tulkok fejére; azután készítsd el az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égőáldozatul az Úrnak, a lévitákért engesztelésül.
4 Móz. 8.13
És állassad a lévitákat Áron elé, és az ő fiai elé, és lóbáld meg őket áldozatul az Úrnak.
4 Móz. 8.14
És válaszd külön a lévitákat Izráel fiai közül, hogy a * léviták legyenek az enyéim.
4 Móz. 8.15
És azután menjenek el a léviták a gyülekezet sátorában való szolgálatra. Így tisztítsd meg őket, és lóbáld meg őket áldozatul.
4 Móz. 8.16
Mert bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, a kik az ő anyjok méhét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak.
4 Móz. 8.17
Mert enyém minden * elsőszülött Izráel fiai között, emberből és baromból; a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem azokat.
4 Móz. 8.18
A lévitákat pedig minden elsőszülött helyett vettem magamnak Izráel fiai között.
4 Móz. 8.19
És odaadtam a lévitákat adományul Áronnak és az ő fiainak Izráel fiai közül, hogy Izráel fiainak tisztében járjanak a gyülekezet sátorában, és hogy engesztelést végezzenek Izráel fiaiért, és ne legyen Izráel fiai között csapás, ha a szenthelyhez közelednek Izráel fiai.
4 Móz. 8.20
Úgy cselekedék azért Mózes és Áron, és Izráel fiainak egész gyülekezete a lévitákkal; a mint parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy cselekedék ő velök Izráel fiai.
4 Móz. 8.21
És megtisztíták magokat a léviták, és megmosák ruháikat, és meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr előtt, és engesztelést szerze nékik Áron, hogy tisztákká tegye őket.
4 Móz. 8.22
Azután pedig bemenének a léviták, hogy végezzék az ő szolgálatukat a gyülekezetnek sátorában Áron előtt és az ő fiai előtt; a miképen parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, akképen cselekedének velök.
4 Móz. 8.23
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 8.24
Ez is a lévitákra tartozik: Huszonöt esztendős korától fogva és azon felül, menjen be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet sátorának szolgálatában.
4 Móz. 8.25
Ötven esztendős korától pedig lépjen ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon többé.
4 Móz. 8.26
Hanem segítse az ő atyafiait a gyülekezet sátorában, hogy azok az ő tisztökben eljárjanak; de szolgálatot ne teljesítsen. E képen cselekedjél a lévitákkal az ő szolgálatukban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT