4 Móz. 26

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 26
4 Móz. 26.1
És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:
4 Móz. 26.2
Vegyétek számba Izráel * fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.
4 Móz. 26.3
Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:
4 Móz. 26.4
Vegyétek számba a népet, húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.
4 Móz. 26.5
Rúben * elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.
4 Móz. 26.6
Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.
4 Móz. 26.7
Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.
4 Móz. 26.8
És a Pallu fiai valának: Eliáb.
4 Móz. 26.9
Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala * Mózes ellen és Áron ellen.
4 Móz. 26.10
És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.
4 Móz. 26.11
Kóré fiai pedig nem halának meg.
4 Móz. 26.12
Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.
4 Móz. 26.13
Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.
4 Móz. 26.14
Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.
4 Móz. 26.15
Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.
4 Móz. 26.16
Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.
4 Móz. 26.17
Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.
4 Móz. 26.18
Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.
4 Móz. 26.19
Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér * és Onán a Kanaán földén.
4 Móz. 26.20
Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól * a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.
4 Móz. 26.21
Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól * a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.
4 Móz. 26.22
Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.
4 Móz. 26.23
Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;
4 Móz. 26.24
Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.
4 Móz. 26.25
Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.
4 Móz. 26.26
Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.
4 Móz. 26.27
Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.
4 Móz. 26.28
József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manasse és Efraim.
4 Móz. 26.29
Manasse fiai: Mákirtól a * Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.
4 Móz. 26.30
Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.
4 Móz. 26.31
És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.
4 Móz. 26.32
És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.
4 Móz. 26.33
Czélofhádnak pedig, a * Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.
4 Móz. 26.34
Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.
4 Móz. 26.35
Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.
4 Móz. 26.36
Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.
4 Móz. 26.37
Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.
4 Móz. 26.38
Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.
4 Móz. 26.39
Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.
4 Móz. 26.40
Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.
4 Móz. 26.41
Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.
4 Móz. 26.42
Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.
4 Móz. 26.43
A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.
4 Móz. 26.44
Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.
4 Móz. 26.45
A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.
4 Móz. 26.46
Áser leányának pedig neve vala Sérah.
4 Móz. 26.47
Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.
4 Móz. 26.48
Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.
4 Móz. 26.49
Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.
4 Móz. 26.50
Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.
4 Móz. 26.51
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz * egyezer hétszáz harmincz.
4 Móz. 26.52
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 26.53
Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.
4 Móz. 26.54
A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.
4 Móz. 26.55
De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek * nevei szerint örököljenek.
4 Móz. 26.56
A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.
4 Móz. 26.57
Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: * Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
4 Móz. 26.58
Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.
4 Móz. 26.59
Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi * leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.
4 Móz. 26.60
És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.
4 Móz. 26.61
És meghalának Nádáb és * Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
4 Móz. 26.62
És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva * az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.
4 Móz. 26.63
Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.
4 Móz. 26.64
Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól * megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.
4 Móz. 26.65
Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT