Márk. 6

Teljes szövegű keresés

Márk. 6
Márk. 6.1
És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, * és követék őt az ő tanítványai.
Márk. 6.2
És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: * Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?
Márk. 6.3
Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.
Márk. 6.4
Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.
Márk. 6.5
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.
Márk. 6.6
És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül * járja vala a falvakat, tanítván.
Márk. 6.7
Majd magához szólítá a tizenkettőt, * és kezdé őket kiküldeni + kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken.
Márk. 6.8
És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben;
Márk. 6.9
Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek.
Márk. 6.10
És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott * maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét.
Márk. 6.11
A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak.
Márk. 6.12
Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg.
Márk. 6.13
És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal * sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.
Márk. 6.14
És meghallá ezeket Heródes király (mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve) és monda: Keresztelő János támadt * fel a halálból és azért működnek benne ez erők.
Márk. 6.15
Némelyek azt mondják vala, hogy Illés ő; mások meg azt mondják vala, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül.
Márk. 6.16
Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét vétetém, az a János ez; ő támadt fel a halálból.
Márk. 6.17
Mert maga Heródes fogatta el és vettette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette vala feleségül.
Márk. 6.18
Mert János azt mondá Heródesnek: Nem szabad néked * a testvéred feleségével élned.
Márk. 6.19
Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni; de nem teheté.
Márk. 6.20
Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt.
Márk. 6.21
De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala,
Márk. 6.22
És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tőlem, a mit akarsz, és megadom néked.
Márk. 6.23
És megesküvék néki, hogy: Bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom * felét is.
Márk. 6.24
Az pedig kimenvén, monda az ő anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja: A Keresztelő János fejét.
Márk. 6.25
És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kéré őt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelő János fejét egy tálban.
Márk. 6.26
A király pedig noha igen megszomorodék, eskűje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani.
Márk. 6.27
És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét.
Márk. 6.28
Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban és adá a leánynak; a leány pedig az anyjának adá azt.
Márk. 6.29
A tanítványai pedig, a mikor ezt meghallották vala, eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék.
Márk. 6.30
És az apostolok * összegyűlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala.
Márk. 6.31
Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, és még evésre sem volt alkalmas idejök.
Márk. 6.32
És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok.
Márk. 6.33
A sokaság pedig meglátá őket, a mint mennek vala, és sokan megismerék őt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzá gyülekezének. *
Márk. 6.34
És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, * és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani.
Márk. 6.35
Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámenvén az ő tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idő van:
Márk. 6.36
Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.
Márk. 6.37
Ő pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik?
Márk. 6.38
Ő pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk.
Márk. 6.39
És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra.
Márk. 6.40
Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével.
Márk. 6.41
Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és * az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között.
Márk. 6.42
Evének azért mindnyájan, és megelégedének;
Márk. 6.43
És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is.
Márk. 6.44
A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.
Márk. 6.45
És * azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja.
Márk. 6.46
Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.
Márk. 6.47
És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon.
Márk. 6.48
És látá őket, a mint vesződnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.
Márk. 6.49
Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának;
Márk. 6.50
Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek.
Márk. 6.51
Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt * a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala.
Márk. 6.52
Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.
Márk. 6.53
És átkelve, eljutának a Genezáret földére, és kikötének.
Márk. 6.54
De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt,
Márk. 6.55
És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy ő ott van.
Márk. 6.56
És a hová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, * meggyógyulának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT