Luk. 21

Teljes szövegű keresés

Luk. 21
Luk. 21.1
És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat * a perselybe.
Luk. 21.2
Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete.
Luk. 21.3
És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete: *
Luk. 21.4
Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté.
Luk. 21.5
És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép * kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda:
Luk. 21.6
Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön * nem marad, mely le nem romboltatnék.
Luk. 21.7
Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?
Luk. 21.8
Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: * mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok.
Luk. 21.9
És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem mindjárt a vég.
Luk. 21.10
Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen;
Luk. 21.11
És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
Luk. 21.12
De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és * tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
Luk. 21.13
De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.
Luk. 21.14
Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek * védelmetekre:
Luk. 21.15
Mert én adok * néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik.
Luk. 21.16
Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok * és barátok is; és + megölnek némelyeket ti közületek.
Luk. 21.17
És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt * az én nevemért.
Luk. 21.18
De fejeteknek egy hajszála * sem vész el.
Luk. 21.19
A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.
Luk. 21.20
Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett * az ő elpusztulása.
Luk. 21.21
Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba.
Luk. 21.22
Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a * mik megírattak.
Luk. 21.23
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.
Luk. 21.24
És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a * pogányok ideje.
Luk. 21.25
És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,
Luk. 21.26
Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.
Luk. 21.27
És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, * hatalommal és nagy dicsőséggel.
Luk. 21.28
Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a * ti váltságtok.
Luk. 21.29
Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát * és minden fákat:
Luk. 21.30
Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.
Luk. 21.31
Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Luk. 21.32
Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.
Luk. 21.33
Az ég és a föld * elmúlnak, de az + én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
Luk. 21.34
De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és * ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a + nap:
Luk. 21.35
Mert mintegy tőr, * úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.
Luk. 21.36
Vigyázzatok * azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
Luk. 21.37
Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára * pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik.
Luk. 21.38
És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT