1 Krón. 15

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 15
1 Krón. 15.1
Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő * városában; és helyet készített az Isten ládájának, és annak sátort állított fel.
1 Krón. 15.2
Akkor monda Dávid: Nem szabad másnak hordozni az Isten * ládáját, hanem csak a Lévitáknak, mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és néki szolgáljanak mindörökké.
1 Krón. 15.3
Összegyűjté azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izráel népét, hogy az Úr ládáját az ő * helyére vitesse, melyet számára csináltatott vala.
1 Krón. 15.4
Összegyűjté Dávid az Áron fiait is és a Lévitákat.
1 Krón. 15.5
A Kéhát * fiai között fő vala Uriel, és az ő atyjafiai százhúszan valának.
1 Krón. 15.6
A Mérári fiai között Asája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázhúszan valának.
1 Krón. 15.7
A Gerson * fiai között Jóel volt a fő, és az ő atyjafiai százharminczan valának.
1 Krón. 15.8
Az Elisáfán fiai között Semája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázan valának.
1 Krón. 15.9
A Hebron fiai között Eliel volt a fő, és az ő atyjafiai nyolczvanan valának.
1 Krón. 15.10
Az Uzziel fiai között fő vala Amminádáb, és az ő atyjafiai száztizenketten.
1 Krón. 15.11
Hivatá akkor Dávid Sádók * és Abjátár papokat, a Léviták közül pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és Amminádábot.
1 Krón. 15.12
És monda nékik: Ti vagytok a Léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az Úrnak, Izráel Istenének ládáját arra a helyre, a melyet * készítettem számára.
1 Krón. 15.13
Minthogy kezdettől fogva nem mívelték ezt, az Úr, a mi Istenünk csapást bocsátott reánk, * mert nem kerestük őt a rendtartás szerint.
1 Krón. 15.14
Megszentelék azért magokat a papok és a Léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izráel Istenének ládáját.
1 Krón. 15.15
És felvevék a Léviták fiai az Isten ládáját, úgy, a mint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint, a rudakkal * vállaikra.
1 Krón. 15.16
És monda Dávid a Léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyjokfiai közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, cziterákkal és czimbalmokkal, hogy * énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel.
1 Krón. 15.17
Választák azért a Léviták Hémánt a Jóel fiát, és az ő atyjafiai közül Asáfot, * a Berekiás fiát, és a Mérári fiai közül, a kik azoknak atyjokfiai valának, Etánt, a Kúsája fiát.
1 Krón. 15.18
És ő velök együtt az ő atyjokfiait másod renden, Zakariást, Bént, Jeázielt, Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maaséját, Mattithját, Elifélet, Miknéját, Obed-Edomot és Jehielt, a kik ajtónállók valának.
1 Krón. 15.19
Éneklők: Hémán, * Asáf + és Etán, réz czimbalmokkal, hogy zengedezzenek;
1 Krón. 15.20
Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája lantokkal a szűzek módjára;
1 Krón. 15.21
Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hogy énekeljenek cziterákkal a nyolczhúrú szerint.
1 Krón. 15.22
És Kénániás volt a Léviták vezére az éneklésben, ő igazgatá az éneklést, mivel tudós vala.
1 Krón. 15.23
Berekiás és Elkána a láda előtt való ajtónállók valának:
1 Krón. 15.24
Sébániás pedig és Jósafát, Nétanéel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt; Obed-Edom és Jéhija, a kik kapunállók valának, a láda után mennek vala.
1 Krón. 15.25
Dávid pedig s az Izráel vénei és az ezredek vezérei, a kik elmenének, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját az * Obed-Edom házából, nagy örömben valának.
1 Krón. 15.26
Lőn pedig, mikor az Isten megsegíté a Lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, áldozának hét tulokkal és hét kossal.
1 Krón. 15.27
Dávid pedig bíborból * csinált ruhába öltözvén, valamint a Léviták mind, a kik a ládát viszik vala, az éneklők is és Kénániás, a ki az éneklés vezére vala, énekelének (Dávidon pedig gyolcsból csinált efód vala).
1 Krón. 15.28
És az egész Izráel vivé az Úr szövetségének ládáját nagy örömmel, kürtökkel, trombitákkal, czimbalmokkal, zengedezvén * lantokkal és cziterákkal.
1 Krón. 15.29
Mikor pedig immár az Úr szövetségének ládája a Dávid városába jutott, Mikál * a Saul leánya kitekinte az ablakon, s látván, hogy Dávid király tánczol és vígad, szívében megutálá őt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT