Józs. 15

Teljes szövegű keresés

Józs. 15
Józs. 15.1
A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa * felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
Józs. 15.2
Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.
Józs. 15.3
És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
Józs. 15.4
Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
Józs. 15.5
Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.
Józs. 15.6
És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak * kövéhez.
Józs. 15.7
És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a * Rógel forrása felé.
Józs. 15.8
Azután felmegy a határ a Hinnom fiának * völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.
Józs. 15.9
És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz * Kirjáth-Jeárimnak.
Józs. 15.10
Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.
Józs. 15.11
Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
Józs. 15.12
A napnyugati * határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.
Józs. 15.13
Kálebnek, * a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
Józs. 15.14
És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: * Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
Józs. 15.15
És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.
Józs. 15.16
És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat * feleségül.
Józs. 15.17
Elfoglala pedig azt * Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
Józs. 15.18
És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?
Józs. 15.19
Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.
Józs. 15.20
Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
Józs. 15.21
A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;
Józs. 15.22
Kina, Dimóna és Adada;
Józs. 15.23
Kedes, Hásor és Ithnán;
Józs. 15.24
Zif, Télem és Bealóth;
Józs. 15.25
Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;
Józs. 15.26
Amam, Séma és Móláda;
Józs. 15.27
Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;
Józs. 15.28
Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
Józs. 15.29
Baála, Ijjim és Eczem;
Józs. 15.30
Elthólád, Keszil és Hormah;
Józs. 15.31
Siklág, Madmanna és Szanszanna;
Józs. 15.32
Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.
Józs. 15.33
A síkságon: * Esthaól, Czórah és Asnáh;
Józs. 15.34
Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;
Józs. 15.35
Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
Józs. 15.36
Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.
Józs. 15.37
Senán, Hadása és Migdal-Gad;
Józs. 15.38
Dilán, Miczpe és Jokteél;
Józs. 15.39
Lákis, Boczkát és Eglon;
Józs. 15.40
Kabbon, Lahmász és Kitlis;
Józs. 15.41
Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.
Józs. 15.42
Libna, Ether és Asán;
Józs. 15.43
Jifta, Asná és Neczib;
Józs. 15.44
Keila, Akzib * és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.
Józs. 15.45
Ekron, * ennek mezővárosai és falui.
Józs. 15.46
Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
Józs. 15.47
Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger * és melléke.
Józs. 15.48
A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;
Józs. 15.49
Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
Józs. 15.50
Anáb, Estemót és Anim;
Józs. 15.51
Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.
Józs. 15.52
Aráb, Dúma és Esán;
Józs. 15.53
Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
Józs. 15.54
Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.
Józs. 15.55
Maón, Karmel, Zif és Júta;
Józs. 15.56
Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
Józs. 15.57
Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.
Józs. 15.58
Halhul, Béth-Czúr és Gedor;
Józs. 15.59
Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.
Józs. 15.60
Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.
Józs. 15.61
A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;
Józs. 15.62
Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.
Józs. 15.63
De a Jebuzeusokat, * Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT