Ján. 7

Teljes szövegű keresés

Ján. 7
Ján. 7.1
És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék.
Ján. 7.2
Közel vala pedig a zsidók * ünnepe, a sátoros ünnep.
Ján. 7.3
Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel.
Ján. 7.4
Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak.
Ján. 7.5
Mert az ő atyjafiai * sem hivének benne.
Ján. 7.6
Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.
Ján. 7.7
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert * én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő + cselekedetei gonoszak.
Ján. 7.8
Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még * nem tölt be.
Ján. 7.9
Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában.
Ján. 7.10
A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon.
Ján. 7.11
A zsidók azért keresik vala * őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő?
Ján. 7.12
És a sokaságban nagy * zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője.
Ján. 7.13
Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól * való félelem miatt.
Ján. 7.14
Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala.
Ján. 7.15
És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!
Ján. 7.16
Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a * ki küldött engem.
Ján. 7.17
Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?
Ján. 7.18
A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.
Ján. 7.19
Nem Mózes adta-é * néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?
Ján. 7.20
Felele a sokaság és monda: Ördög van * benned. Ki akar téged megölni?
Ján. 7.21
Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot * cselekvém, és mindnyájan csodáljátok.
Ján. 7.22
Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az * atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert.
Ján. 7.23
Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?
Ján. 7.24
Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz * ítélettel ítéljetek!
Ján. 7.25
Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni?
Ján. 7.26
És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?
Ján. 7.27
De jól tudjuk, honnan való * ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való.
Ján. 7.28
Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól * nem jöttem, de igaz + az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.
Ján. 7.29
Én azonban ismerem őt, * mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem.
Ján. 7.30
Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el * az ő órája.
Ján. 7.31
A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett?
Ján. 7.32
Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.
Ján. 7.33
Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek * vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem.
Ján. 7.34
Kerestek * majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda.
Ján. 7.35
Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?
Ján. 7.36
Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda?
Ján. 7.37
Az ünnep utolsó nagy * napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki + szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.
Ján. 7.38
A ki hisz én bennem, a mint az * írás mondotta, élő + víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
Ján. 7.39
Ezt pedig mondja vala a * Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
Ján. 7.40
Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal * ez ama Próféta.
Ján. 7.41
Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából * jön el a Krisztus?
Ján. 7.42
Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama * városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala?
Ján. 7.43
Hasonlás * lőn azért ő miatta a sokaságban.
Ján. 7.44
Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.
Ján. 7.45
Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt?
Ján. 7.46
Felelének a szolgák: Soha ember úgy * nem szólott, mint ez az ember!
Ján. 7.47
Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?
Ján. 7.48
Vajjon a főemberek vagy a farizeusok * közül hitt-é benne valaki?
Ján. 7.49
De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott!
Ján. 7.50
Monda nékik Nikodémus, * a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül:
Ján. 7.51
Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki * nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?
Ján. 7.52
Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.
Ján. 7.53
És mindnyájan haza menének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT