Ján. 17

Teljes szövegű keresés

Ján. 17
Ján. 17.1
Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, * eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
Ján. 17.2
A miként te hatalmat adtál * néki minden testen, hogy örök életet + adjon mindennek, a mit néki adtál.
Ján. 17.3
Az pedig az örök * élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Ján. 17.4
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem * a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
Ján. 17.5
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
Ján. 17.6
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
Ján. 17.7
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
Ján. 17.8
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem * ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
Ján. 17.9
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
Ján. 17.10
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid * az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
Ján. 17.11
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek * legyenek, mint + mi!
Ján. 17.12
Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett * közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás + beteljesüljön.
Ján. 17.13
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
Ján. 17.14
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
Ján. 17.15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ján. 17.16
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
Ján. 17.17
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Ján. 17.18
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
Ján. 17.19
És én ő érettök oda szentelem magamat, * hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
Ján. 17.20
De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
Ján. 17.21
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és * én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi + bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
Ján. 17.22
És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
Ján. 17.23
Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
Ján. 17.24
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, * azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Ján. 17.25
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
Ján. 17.26
És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT