Ján. 15

Teljes szövegű keresés

Ján. 15
Ján. 15.1
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
Ján. 15.2
Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Ján. 15.3
Ti már tiszták * vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
Ján. 15.4
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
Ján. 15.5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, * én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ján. 15.6
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
Ján. 15.7
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, * a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Ján. 15.8
Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
Ján. 15.9
A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
Ján. 15.10
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, * megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.
Ján. 15.11
Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
Ján. 15.12
Ez az én parancsolatom, * hogy szeressétek + egymást, a miképen én szerettelek ** titeket.
Ján. 15.13
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
Ján. 15.14
Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
Ján. 15.15
Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
Ján. 15.16
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek * és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától + az én nevemben, megadja néktek.
Ján. 15.17
Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Ján. 15.18
Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti * nálatoknál.
Ján. 15.19
Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
Ján. 15.20
Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb * a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
Ján. 15.21
De mindezt az én nevemért * cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
Ján. 15.22
Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna * bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
Ján. 15.23
A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
Ján. 15.24
Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
Ján. 15.25
De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek * engem.
Ján. 15.26
Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök * néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Ján. 15.27
De ti is * bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT