Ésa. 13

Teljes szövegű keresés

Ésa. 13
Ésa. 13.1
Jövendölés Babilonia * ellen, a melyet látott Ésaiás, Ámós fia.
Ésa. 13.2
Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek * kapuin!
Ésa. 13.3
Én parancsoltam * felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem büszkén örvendenek.
Ésa. 13.4
Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.
Ésa. 13.5
Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani * mind az egész földet.
Ésa. 13.6
Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító * hatalom jő a Mindenhatótól.
Ésa. 13.7
Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad * minden embernek szíve;
Ésa. 13.8
És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, * és arczuk lángba borul.
Ésa. 13.9
Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit * elveszesse arról.
Ésa. 13.10
Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, * sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti.
Ésa. 13.11
És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak * gőgjét megalázom.
Ésa. 13.12
Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.
Ésa. 13.13
Ezért az egeket * megrendítem, és megindul helyéről a föld is, a seregek Urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján,
Ésa. 13.14
És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut;
Ésa. 13.15
Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el,
Ésa. 13.16
Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, * házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik.
Ésa. 13.17
Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, * a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek;
Ésa. 13.18
Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a * fiaknak nem irgalmaz szemök:
Ésa. 13.19
És olyan lesz Babilon, * a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;
Ésa. 13.20
Nem ülik meg * soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott;
Ésa. 13.21
Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struczok laknak ott, és bakok * szökdelnek ott;
Ésa. 13.22
És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT