1 Kir. 10

Teljes szövegű keresés

1 Kir. 10
1 Kir. 10.1
A Séba királynéasszonya pedig hallván * Salamonnak hírét és + az Úr nevét, eljöve, hogy megkisértgesse őt nehéz kérdésekkel.
1 Kir. 10.2
És bejöve Jeruzsálembe * igen nagy sereggel és tevékkel, a melyek hoznak vala fűszerszámokat, igen sok aranyat és drágaköveket, és Salamonhoz méne, és szóla vele mindenekről, a melyek szívén voltak.
1 Kir. 10.3
És Salamon * megfelelt néki mindenre, semmi sem volt a király előtt elrejtve, a mire ne tudott volna néki felelni.
1 Kir. 10.4
És a mikor látta Séba királynéasszonya Salamonnak minden bölcseségét, és a házat, * a melyet épített vala;
1 Kir. 10.5
És az ő asztalának étkeit, és szolgáinak lakásait, és szolgái udvarlásának módját, és azok öltözeteit, és pohárszékeit, és az ő áldozatját, a melylyel * az Úrnak házában áldozott: a lélekzete is elállott;
1 Kir. 10.6
És monda a királynak: Mind igaz, a mit az én földemben hallottam volt a te dolgaid felől és * a te bölcseségedről,
1 Kir. 10.7
De én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És ímé nékem a felét sem beszélték el: te meghaladtad bölcseséggel és jósággal a hírt, a melyet hallottam felőled.
1 Kir. 10.8
Boldogok * a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, a kik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcseségedet:
1 Kir. 10.9
Legyen az Úr, a te Istened * áldott, a ki kedvelt téged, hogy az Izráel királyi székibe ültetett, mert szerette az Úr az Izráelt mindörökké, és királylyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltass.
1 Kir. 10.10
És ada a királynak száz és húsz tálentom aranyat, * és igen sok fűszerszámot és drágakövet. Nem hoztak azután ilyen és ennyi sokaságú fűszerszámot, a mennyit Séba királynéasszonya ada Salamon királynak.
1 Kir. 10.11
És a Hírám * hajója is, mely aranyat hozott Ofirból, ébenfát is hozott Ofirból nagy bőséggel és drágaköveket.
1 Kir. 10.12
És csinála a király az ébenfából oszlopokat az Úr házába és a király házába, és az éneklőknek hegedűket és lantokat; nem hoztak soha többé olyan ébenfákat, és nem is láttak olyanokat mind e mai napig.
1 Kir. 10.13
És Salamon király ada a Séba királynéasszonyának mindent, a mit csak kívánt és kért tőle, azokon kivül, a melyeket gazdagságához képest ada Salamon király néki. Annakutána megtére, és méne az ő * földébe szolgáival egyetemben.
1 Kir. 10.14
Vala pedig mértéke az aranynak, a mely kezéhez jő vala Salamonnak minden esztendőben, * hatszáz és hatvanhat tálentom arany.
1 Kir. 10.15
Azonkivül, a mi jő vala az árus emberektől és a fűszerszámokkal kereskedő kalmároktól, és mind az Arábiabeli királyoktól, és annak a földnek tiszttartóitól.
1 Kir. 10.16
És csináltata Salamon király kétszáz paizst * tiszta vert aranyból; mindenik paizsra hatszáz aranyat adott.
1 Kir. 10.17
És háromszáz kerek paizst vert aranyból, három font aranyat ada mindenik paizsra: és azokat a király helyhezteté a * Libánon erdő házába.
1 Kir. 10.18
És készíte a király elefántcsontból egy nagy * királyi széket és beborítá azt finom aranynyal.
1 Kir. 10.19
Hat grádicsa volt e királyi széknek és e szék teteje kerekded vala hátul, és karjai valának mindkétfelől az ülés mellett, és két oroszlán álla ott a karoknál.
1 Kir. 10.20
És tizenkét oroszlán álla ott kétfelől a grádics hat lépésén. Senki soha olyant nem csinált egyetlen országban sem.
1 Kir. 10.21
És Salamon királynak összes ivóedényei is aranyból * voltak, és a Libánon erdő házának összes edényei tiszta aranyból; nem volt azok között semmi ezüst, mert annak semmi becse nem vala Salamon idejében.
1 Kir. 10.22
Mert a király * Társis hajója, a mely a tengeren Hírám hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, s hozott a Társis hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat.
1 Kir. 10.23
És feljebb magasztaltaték Salamon király gazdagsággal * és bölcseséggel a földön való minden királyoknál.
1 Kir. 10.24
És mind az egész föld kivánja vala látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcseségét, melyet Isten az ő szívébe adott volt.
1 Kir. 10.25
És azok néki ajándékot hoznak vala, ezüst * és arany edényeket, öltözeteket, hadi szerszámokat, fűszerszámokat, lovakat, öszvéreket, esztendőnként.
1 Kir. 10.26
És gyűjte Salamon szekereket és lovagokat, úgy hogy * ezer és négyszáz szekere, és tizenkétezer lovagja volt néki, a kiket helyheztete a szekerek városaiba, és a király mellé Jeruzsálemben.
1 Kir. 10.27
És felhalmozá a király Jeruzsálemben az ezüstöt * mint a követ, és a czédrust, mint a vad fügefákat, a melyek nagy tömegben vannak a mezőn.
1 Kir. 10.28
És Salamonnak * Égyiptomból hozának lovakat, és a király kereskedői sereggel vették volt a lovakat megszabott áron.
1 Kir. 10.29
És egy-egy szekér hatszáz ezüst siklusért és egy-egy ló százötven siklusért ment fel és jött ki Égyiptomból, és ugyancsak ők szállították ezeket a Hitteusok királyainak és Siria királyainak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT