Mk. 1

Teljes szövegű keresés

Mk. 1
Mk. 1.1
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,
Mk. 1.2
amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;
Mk. 1.3
kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”
Mk. 1.4
Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.
Mk. 1.5
Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.
* megkeresztelte őket: Az eredeti kifejezés szó szerinti jelentése: bemerít, alámerít
Mk. 1.6
János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet,
Mk. 1.7
és ezt hirdette: „Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.
Mk. 1.8
Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.”
Mk. 1.9
Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.
Mk. 1.10
És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb;
Mk. 1.11
a mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”
Mk. 1.12
A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába.
Mk. 1.13
Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Mk. 1.14
Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:
Mk. 1.15
„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Mk. 1.16
Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;
Mk. 1.17
és így szólt hozzájuk Jézus: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.”
Mk. 1.18
Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.
Mk. 1.19
Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban;
Mk. 1.20
és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.
Mk. 1.21
Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított.
Mk. 1.22
Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.
Mk. 1.23
Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:
Mk. 1.24
„Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.”
Mk. 1.25
Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!”
Mk. 1.26
A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle.
Mk. 1.27
Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: „Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki.”
Mk. 1.28
És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.
Mk. 1.29
Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.
Mk. 1.30
Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak,
Mk. 1.31
aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.
Mk. 1.32
Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;
Mk. 1.33
az egész város összegyűlt az ajtó előtt.
Mk. 1.34
Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt.
Mk. 1.35
Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
Mk. 1.36
Simon és a vele levők azonban utána siettek,
Mk. 1.37
és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: „Mindenki téged keres.”
Mk. 1.38
Ő pedig ezt mondta nekik: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.”
Mk. 1.39
És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.
Mk. 1.40
Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.”
Mk. 1.41
Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!”
Mk. 1.42
És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.
Mk. 1.43
Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte,
Mk. 1.44
és ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!”
Mk. 1.45
Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT