ApCsel. 5

Teljes szövegű keresés

ApCsel. 5
ApCsel. 5.1
Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot,
ApCsel. 5.2
és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette.
ApCsel. 5.3
Péter azonban így szólt: „Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?
ApCsel. 5.4
Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.”
ApCsel. 5.5
Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották.
ApCsel. 5.6
Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették.
ApCsel. 5.7
Mintegy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről.
ApCsel. 5.8
Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet?” Ő így felelt: „Úgy van, ennyiért.”
ApCsel. 5.9
Péter erre így szólt hozzá: „Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged.”
ApCsel. 5.10
Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé.
ApCsel. 5.11
Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket.
ApCsel. 5.12
Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal,
ApCsel. 5.13
de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket.
ApCsel. 5.14
Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével.
ApCsel. 5.15
A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre.
ApCsel. 5.16
Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.
ApCsel. 5.17
Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irigység fogta el őket.
ApCsel. 5.18
Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket.
ApCsel. 5.19
De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik:
ApCsel. 5.20
„Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét.”
ApCsel. 5.21
Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket.
ApCsel. 5.22
A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben; ezért visszatérve jelentették:
ApCsel. 5.23
„A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk.”
ApCsel. 5.24
Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek: vajon mi lehet ez?
ApCsel. 5.25
De valaki odament és jelentette nekik: „Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet.”
ApCsel. 5.26
Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket.
ApCsel. 5.27
Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat:
ApCsel. 5.28
„Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.”
ApCsel. 5.29
Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.
ApCsel. 5.30
A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek.
ApCsel. 5.31
Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.
ApCsel. 5.32
Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.”
ApCsel. 5.33
Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük.
ApCsel. 5.34
De felállt a nagytanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket.
ApCsel. 5.35
Azután így szólt a nagytanácshoz: „Izráelita férfiak! Jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel.
ApCsel. 5.36
Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, csatlakozott is hozzá mintegy négyszáz ember, de végeztek vele; akik pedig bíztak benne, azok mind elszéledtek, és megsemmisültek.
ApCsel. 5.37
Azután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is. Sok népet állított a maga pártjára, de elpusztult ő is; akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak.
ApCsel. 5.38
A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül;
ApCsel. 5.39
ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok.” Azok hallgattak rá,
ApCsel. 5.40
előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket.
ApCsel. 5.41
Ők pedig örömmel távoztak a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért;
ApCsel. 5.42
és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT