ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2004. február 29.

Pesty Frigyes kezdeményezésére 1867 elején tudós társaság ült össze az Akadémián Csengery Antal, Horváth Mihály, Henszlmann Imre, Ipolyi Arnold, Nagy Iván, Pesty Frigyes, Ráth Károly, Rómer Flóris, Thaly Kálmán, Toldy Ferencz, Torma Károly és Wenzel Gusztáv részvételével, mely összejövetelen döntöttek a Magyar Történelmi Társulat megalapításáról, és egy rendszeres közlöny kiadásáról. Ez a lassan másfél évszázada folyamatosan létező Századok című folyóirat.

A Társulat programját — melyet a folyóirat szellemisége azóta is híven követ — Horváth Mihály elnök megnyitó beszédében így fogalmazta meg: „…lehetetlen, hogy egy nemes fogadalom ne ébredjen bennünk: gyarapítani részünkről is az igazságnak és társulásnak, a szabadságnak és miveltségnek ama gazdag örökségét, melyet a multtól vettünk, és hatványozva szállítani át a jövendőre, mint olyatén adalékot a mi részünkről, mely a mi mulékony létünket a nemzetünk, fajunk valamennyi nemzedékeit átövező lánczhoz kösse. Fogjuk-e pedig e kötelmünket másként teljesíthetni, mint ha a letünt nemzedékek életének s munkásságának minden mozzanatait felkutatjuk és a történelmi itészet világánál részletezzük s osztályozzuk; hogy ekként nemzetünk multjának minden elemeit összegyüjtvén és rendezvén, oly történelmét irhassuk meg nemzetünknek, mely ennek hűséges képe legyen a szellemi és anyagi, társadalmi és politikai munkásságban egyaránt? …a valódiság, a hűség és alaposság mindenekelőtt a lelkiismeretes történetnyomozást, a kutfők szintoly szorgalmas mint itéletes fürkészetét, az adatok összes tömegének felbuvárlását és megrostálását teszik mulhatlan kötelességünkké.”

A ma is aktív, meghatározó jelentőségű, történelmi szakfolyóirat közelmúlt évtizedének teljes anyagát tartalmazza kiadványunk.