Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 21.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének és országos tanácsának hivatalos közlönyeként 1907 és 1918 között szolgálta a múzeum- és könyvtárügyet. Az első szám előszava jól foglalja össze a kiadvány céljait: „A tudományos körök régi óhajtása oly vállalat létesítése, mely irodalmi téren szolgálja a hazai múzeumi és könyvtári ügy érdekeit. Ez óhajtásnak tesz eleget a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa, midőn együttesen «Múzeumi és Könyvtári Értesítő» czímen e folyóiratot megindítja, hogy a muzeológia és a könyvtár-tudomány szakszerű művelésével hozzájáruljon a hazai közgyűjtemények fejlesztéséhez, a gyűjtemények ismertetésével a tudomány számára hozzáférhetővé tegye a bennük rejlő kincseket és végül, hogy állandó érintkezést tartson fenn ama tényezők között, melyek e fontos közművelődési ügy szolgálatában állnak. E hármas czél elérésére a folyóirat szakszerű közleményekben fog a múzeumok és könyvtárak feladataival foglalkozni; tárgyalni fogja az azokkal összefüggésben levő elvi kérdéseket, gyakorlati tanáccsal szolgál a gyűjtés módjai s a gyűjteménytárgyak kezelése, fenntartása és tudományos értékesítése iránt, ismerteti a külföldi e nemű intézményeket s az azok fejlesztése terén elért vívmányokat, kimerítőbben foglalkozik a hazai közgyűjteményekkel, bemutatja nevezetesebb tárgyaikat, közrebocsátja szakszerűen megirt katalógusaikat, tájékoztatást nyújt az intézetek évi működéséről és azok eredményeiről, végül pedig mint a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Országos Tanácsának hivatalos közlönye, közli a fontosabb hivatalos ügyiratokat s beszámol mindamaz intézkedésekről, melyekkel e két intézmény a múzeumok és könyvtárak fejlesztéséről gondoskodik. Feladataink megoldásában elsősorban ama szakembereinket sorozzuk munkatársaink közé, kik közgyűjteményeink gondozásával vannak megbízva. De számítunk mindama lelkes és buzgó férfiakra is, kik nemes érdeklődéssel viseltetnek törekvéseink iránt s a kik a kulturális intézmények létesítése és fejlesztése érdekében hozott áldozataikkal oly nagy szolgálatot tettek s szolgálatot tenni akarnak a jövőben is a hazai tudomány és közművelődés ügyének. A «Múzeumi és Könyvtári Értesítő» negyedrétben, díszesen kiállítva, szövegképekkel és műmellékletekkel gazdagon ellátva, negyedévenként hét és fél ívre terjedő füzetekben jelenik meg. Szerkesztője Mihalik József kir. tanácsos, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének és Orsz. Tanácsának ez idő szerinti előadója.”

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 3 ezer oldal, 3 GB