Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 24.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Az Igazságügy miniszter 1891. év november hó 26-án kelt rendelete határoz a Közlöny megjelenéséről, meghatározva egyben a tartalmát is: „Valamennyi igazságügyi hatósághoz és letartóztatási intézeti igazgatósághoz.

1. §. A vezetésem alatt álló ministerium az 1892. évtől kezdve »Igazságügyi Közlöny« czím alatt lapot ad ki, melyet megfelelő számú példányokban az összes kir. bíróságok, kir. ügyészségek, kir. közjegyzői és ügyvédi kamarák s az összes letartóztatási intézetek igazgatóságai részére hivatalból küld meg.

2. §. Az Igazságügyi Közlöny első sorban közölni fogja a kibocsátandó igazságügy ministeri általános (kör)rendeleteket, kivételével azoknak, melyek bizalmas természetűek vagy pusztán muló alkalomra szólanak. Az igazságügy ministeri általános (kör)rendeleteknek - eddig gyakorlatban volt – különálló példányokban való szétküldését az 1892. év elejétől fogva megszüntetem s csak a sürgős és a fentemlített kivételes körrendeletekre tartom fenn. Az Igazságügyi Közlöny egyes számainak az igazságügyi hatóságok és letartóztatási intézeti igazgatóságok részére történt kézbesítése – az illető számban foglalt igazságügy ministeri általános (kör)rendelet tekintetében – a hivatalos közlés joghatályával bír. Azon igazságügy ministeri általános (kör)rendeletek, melyek nagyobb nyilvánosságot igényelnek, az Igazságügyi Közlönyön kívül a Magyarországi Rendeletek Tárában s esetleg a Budapesti Közlönyben ezentúl is közzé fognak tétetni.

4. §. Az Igazságügyi Közlönyben nyilvánosságra hozandók a kir. ítélő-táblák teljes ülési döntvényei, úgyszintén azon elvi jelentőségű határozatai is. …

5. §. Az Igazságügyi Közlönyben, annak a fenti 2–4. §-okban említett tartalmán kívül még megjelennek: a) közlemények alakjában az igazságügy ministeriumnak egyes esetekre vonatkozó elvi jelentőségű határozatai és intézkedései, amennyiben közzétételre alkalmasak, nem különben a ministertanácsnak hatásköri összeütközési esetekben hozott határozatai, valamint általában oly egyéb közlések és adatok, melyeknek az Igazságügyi Közlönybe való fölvétele igazságügyi szempontból czélszerűnek mutatkozik; b) igazságügyi személyi hírek (kinevezések, kitüntetések, áthelyezések, nyugdíjazások stb.), ideértve a kir. közjegyzői és az ügyvédi kamarák kebelében előforduló személyi híreket is; c) igazságügyi pályázatok, a Budapesti Közlöny alapján készült kivonatban.

6. §. Az Igazságügyi Közlöny nem előre meghatározott időben és terjedelemben, hanem a szükséglethez képest jelenik meg és pedig nyolczadrét alakban.

7. §. A szerkesztőség az Igazságügyi Közlöny minden évfolyamát idő- és betűrend szerint készített tárgymutatókkal és névmutatóval látja el.

8. §. Az igazságügyi hatóságok vezetői és a letartóztatási intézetek igazgatóságai tartoznak az

Igazságügyi Közlönynek hivatalosan megküldött számait gondosan őriztetni, minden évfolyamot beköttetni s a leltárba fölvenni.

9. §. Az Igazságügyi Közlöny előfizetés útján, valamint egyes számonkint is megszerezhető.” 

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 38 ezer oldal, 4 GB