ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2009. november 30.

Az Európai Folklór Intézet működésének 15. évfordulója alkalmából az Arcanum Kiadóval együtt DVD-n teszi közzé kiadványait, amelyeket a néprajz és a folklór iránt érdeklődő szakmai és laikus közönségnek ajánl. A lemezen megtalálható az intézet valamennyi fontosabb kiadványa, magyar és angol nyelvű sorozatai (Örökség, Folklór, A népművészet mesterei, Bibliotheca Traditiones Europeae, A népművészet mesterei). Közzé tesszük a Hungarian Heritage évente egy tematikus számmal jelentkező angol nyelvű perodikum anyagát, valamint az EFI Communicationes Füzetsorozat darabjait is, melyekben rövidebb tanulmányokat, disszertációkat, bibliográfiákat, és az intézet tevékenységéhez szorosabban kapcsolódó UNESCO-határozatokat, ajánlásokat jelentettük meg. A kiadvány mintegy 70 kötet anyagát, 3 órányi filmet és 12 órányi hangzóanyagot tartalmaz.

ÖRÖKSÉG (sorozatszerkesztő: Hoppál Mihály) — Az 1999-ben indított könyvsorozat köteteiben hiánypótló tanulmányok, régóta hiányzó alapmunkák, gyűjteményes kötetek, konferencia-anyagok, monográfiák jelennek meg.

 • A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban
 • A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben és a folklórban
 • Két csíki falu néphite a századvégen
 • Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok Istvánovits Márton emlékére
 • Néprajzi filmezés Magyarországon
 • Szakrális kommunikáció
 • Magyarságszimbólumok
 • Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához
 • Hősi epika
 • Imádságos asszony. Tanulmánykötet Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére
 • A kolozsvári hóstátiak temetkezése
 • Táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény, I.
 • Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok
 • A moldvai csángó magyarok
 • Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei
 • Táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A
 • A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai
 • A Borsa-völgyi juhászat

FOLKLÓR (sorozatszerkesztő: Hoppál Mihály, kötetszerkesztő: Fazekas Zsuzsa) — a 2000-től induló újabb sorozatban a helyi tudás, folklór, szóhagyomány, ének, tánc, zene és más mesterségek emlékei, gyűjtések, hiteles népi szövegek kerülnek kiadásra.

 • „Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé”. Vőfélykönyv Székről
 • Mit láték álmomban. Népi álomfejtés és hiedelemtörténetek
 • A pasa fia meg a világszépe. Török népmesék
 • Nyitott könyv a lelkem. Egy anya vallomása
 • Magyar Biblia. Bosnyák Sándor gyűjtése
 • A három muzsikus cigány. Babos István meséi
 • Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat
 • Boszorkány a forgószélben. Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata
 • Három vándorló Királyfirul való Historia. A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény
 • Palócul tanított imádkozni anyám
 • A hétfejű Zarvas. Kaukázusi mítoszok, népmesék, mondák
 • Áldozatok. A második világháborús hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklórjából

A NÉPMŰVÉSZET MESTEREI - sorozat azért jött létre, hogy tematikusan sorra véve az egyes folklór és népművészeti ágazatokat a hazai és nemzetközi érdeklődők számára is bemutassa a tehetséges népi alkotókat, előadókat.

 • A népművészet táncos mesterei
 • Living human treasures in Hungary — Folk Dance
 • Tóthné Nagy Amália, a népművészet mestere, csipkekészítő népi iparművész munkássága
 • Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968—81)

BIBLIOTHECA TRADITIONES EUROPEAE — angol nyelvű könyvsorozat, amelyben hazai szerzők nemzetközi érdeklődésre számot tartó munkái, vagy az intézet által szervezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatai jelennek meg. A sorozat társkiadója az Akadémiai Kiadó.

 • Multicultural Europe: Illusion or Reality — Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor
 • János Sipos: In the wake of Béla Bartók in Anatolia
 • Eros in Folklore Edited by Mihály Hoppál
 • Kornélia Buday: „The Earth has given birth to the Sky”. Female spirituality in the Hungarian folk religion

HUNGARIAN HERITAGE 2000—2004 — Évente egy tematikus számmal jelentkező angol nyelvű perodikum. Célja, hogy átfogó képet adjon a tradicionális magyar kultúra és a megújuló folklórhagyományok jelenségeiről. Állandó rovataiban a hagyományos kultúrával foglalkozó jelentősebb műhelyek munkáiról szóló beszámolók, könyvismertetések, kiállítás bemutatók, film és CD-ismertetések kapnak helyet.

A VILÁG EPOSZAI - (sorozatszerkesztő: Hoppál Mihály, kötetszerkesztő: Fazekas Zsuzsa) Köroglu · Dede Korkut könyve · Nartok · Oguz Kán

EFI COMMUNICATIONES — a füzetsorozat darabjaiban rövidebb tanulmányok, és az intézet tevékenységéhez szorosabban kapcsolódó UNESCO-határozatok, ajánlások olvashatók. Alsorozatának címe Varia Bibliographica, melyben jeles néprajzkutatók életmű-bibliográfiái, illetve néprajzi tárgyú szakdolgozati és disszertáció-jegyzékek kerülnek kiadásra.

 • Ajánlások a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (UNESCO Közgyűlés, 1989)
 • Európai Folklór Intézet · Célok, feladatok, előtörténet
 • Verebélyi Kincső: A folklór jogi védelme
 • Irányelvek az „élő emberi értékek” rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993)
 • Anna-Leena Siikala: Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak — Az identitás keresése —
 • Cselekvési terv a szellemi kulturális örökség megóvására és újjáélesztésére (UNESCO Konferencia, 1999)
 • Varia Bibliographica · Paczolay Gyula 70 éves
 • Varia Bibliographica · A budapesti Egyetemi Néprajzi Intézet szakdolgozatainak és doktori disszertációinak jegyzéke 1934—2004
 • Varia Bibliographica · Kríza Ildikó köszöntése
 • Varia Bibliographica · Gráfik Imre köszöntése

SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK —

 • Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács: Ethnology in Hungary — Institutional Background
 • Authenticity. Whose Tradition?
 • Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Ethnosemiotics © Hungary

FILM - (fényképezte és rendezte: Tari János) Az UNESCO Szellemi Kuturális Örökség listájára készített felterjesztések filmdokumentációi Csobánolás · Virágos Kalocsa