Emericzy Géza,

Full text search

Emericzy Géza,
bölcseleti doktor, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, szül. 1838. nov. 9. Leibitzen Szepesmegyében; a gymnasiumot Késmárkon végezte. 1859 ősszel a jenai s egy évre a göttingai egytemre ment, hol két évet töltött; mindkét helyen bölcseleti, nyelvészeti s természettani tanulmányokkal foglalkozott és Göttingában bölcselet-doktori oklevelet nyert. 1862 óta a keletkezőben levő nyiregyházai ág. ev. gymnasiumnak rendes tanára, majd igazgatója. Az 1869–70 évet Németországban, Angolországban és Ausztriában töltötte s a nevezett országok nép- és tanítóképző-iskoláinak ügyét tanulmányozta. 1871-ben az iglói állami tanítóképző-intézet igazgatójának neveztetett ki, hol 1887. nov. 5. bekövetkezett haláláig működött.
Czikkeket irt a nevelési szaklapokba, a M. Akadémia Értesítőjébe (IV. 1865. A dialectikai módszer); turisztiakat a Magyarországi Kárpátegylet Évkönyveibe (IV–VI. 1877–79.). Programmértekezése: Az élet és iskola (Nyiregyházai ev. gymnasium Értesítője 1866.)
Munkái:
1. Gymnasiumaink reformja. Debreczen, 1867.
2. Tan- és olvasókönyv közép- és felső néptanodák számára. Nyiregyháza, 1869. (Bánhegyi Istvánnal. 2. kiadás. Bpest, 1883.)
3. Vezérkönyv a számításban. Tanítók és tanítójelöltek számára. Igló, 1873. (Kárpáti Endrével. 2. kiadás. Bpest, 1874. Három füzetben.)
4. Számtani példatár. Kassa, Győr, Bpest, 1873–77. Hat füzet. (Kárpáti Endrével. I. 5. átnézett kiadás. II. 11. III–IV. 10. 1893. V. 8. 1890. VI. 2. átn. kiad. 1883. U. ott.)
5. Tapasztalati lélektan, tanítók és művelt szülők számára. Igló, 1875. (2. jav. k. 1876. 3. jav. k. 1879. U. ott.)
6. Tanmenetek a hat osztályú népiskolák számára. U. ott, 1875.
7. Földrajz a népiskolák III–VI. oszt. számára. U. ott, 1876. Négy füzet (III. 2. jav. k. Bpest, 1882. 3. jav. kiad. 1885. 4. átn. k. 1887. IV. 2. jav. k. 1882. 7. jav. k. 1890. V. 4. átn. k. 1891. VI. 2. j. k. 1886. U. ott.)
8. Vezérkönyv a népiskolai mértantanításban. Igló, 1877. (Kárpáti Endrével.)
9. Vezérkönyv a népiskolai számtanításban. Győr, 1877. Két füzet. (Kárpáti Endrével. 2. kiadás. 1883–84. 3. átd. k. 1890. U. ott.)
10. Részletes általános tanítástan, tanítók és tanítóképezdészek számára. Igló, 1877.
11. Népiskolai neveléstan, tanítók és tanítóképezdészek számára. Bpest, 1877. (Gelléri Mór és J. Péterffy Józseffel. 2. jav. és bőv. kiad. U. ott, 1882.)
12. Utmutatás a Bánhegyi-Emericzy-féle népiskolai tankönyv használatához. U. ott, 1877.
13. Földrajzi eredménytár a népiskolai V. esetleg VI. oszt. és az ismétlő iskola számára. A vallás- és közokt. m. k. miniszter által koszorúzott pályamű. U. ott, 1877. (2. kiadás. U. ott, 1882.; németül Mayer Miksától, szerbül és horvátúl Popovics A.-tól, ruménúl Trifu Gavrilutól.)
14. Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban, tanítók és tanítójelöltek számára. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter által koszorúzott pályamű. U. ott, 1877. (Ehhez Példatár és Atlasz.)
15. Gyakorlati méréstan. Különös tekintettel a föld- és magasságmérés és a vizszintezés egyszerűbb eseteire. Példatárral. Főleg tanítóképezdék és tanítók számára. Győr, 1877. (2. jav. kiadás. Pest, 1882. Kárpáti Endrével együtt.)
16. Természet és vegytan a mindennapi és ismétlő népiskolák számára. Bpest, 1878. (2. jav. és bőv. kiad. 1879. 3. k. 1881. 9. Berecz Ede által teljesen átdolgozott kiadás. 1890. U. ott.)
17. Mértani utasítás a természettan tanításához. Vezérkönyv szerzőnek: Népiskolai Természet- és vegytan cz. könyvéhez. U. ott, 1878.
18. Vezérkönyv a népiskolai méréstan tanításához a mindennapi és ismétlő iskolák számára. Bpest, 1882.
19. Természetrajz a mindennapi és ismétlő népiskolák számára. Igló, 1878. (Somogyi Gézával. 2. kiadás 1882. 3. jav. kiad. 1885. 4. jav. k. 1887. U. ott.)
20. A természetrajztanítás módszere. U. ott, 1879. (Vezérkönyv az előbbihez.)
21. Méréstani példatár a mindennapi és ismétlő népiskolák számára. U. ott, 1882. (2 átnézett kiadás. 1886. 3. átn. k. 1889. U. ott.)
22. Népiskolai tanítástan. U. ott, 1882. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1883.)
23. Német olvasókönyv. Tanítóképzőintézetek sat. számára. I. kötet. Igló, 1884. (Krausz Sándorral együtt.)
24. Olvasókönyv a felső leányiskolák sat. számára. Bpest, 1885. Két kötet. (Kárpáti Endrével.)
25. Számtanítási eredmény- és pédlatár az I. fokú ipar- és kereskedelmi iskolák számára. U. ott, 1885. (Dobó Adolf- és Krausz Sándorral.)
26. Olvasókönyv az I. fokú ipariskolák 1. és 2. oszt. számára. U. ott, 1885. (Gelléri Mór és J. Péterffy Józseffel. 2. jav. kiadás. U. ott, 1886. 3. Ekkert Antal által átdolg. k. U. ott, 1887.)
27. Falusi iskolások könyve. Az egy tanítóval biró osztatlan népiskolák számára. U. ott, 1886. (Gyertyánffy Istvánnal és Kiss Áronnal. 2. átdolg. kiadás. U. ott, 1887.)
Szinnyei Könyvészete.
M. Könyvészet 1877–90.
Petrik Könyvészete.
Kiss Áron, Nevelés Története 254. l. és M. Népiskolai Tanítás Története 210. 350. 379. 407. l.
Polg. Iskolai Szemle 1887. 321. l.
M. Tanítóképző 1887. 17. sz.
Néptanítók Lapja 1888. 7. 8. sz. (Bartsch Samu.)
Máramarosi Tanügy 1890–91. 7–9. sz. (Antal János.) és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT