Buza János,

Full text search

Buza János,
ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1848. ápr. 29. Szent-István Baksán Abauj-Tornamegyében, hol atyja B. János földművelő volt; iskoláit 1858-tól a sárospataki ev. ref. gymnasiumban, 1866-tól az akadémiában mint hittanhallgató végezte s 1870. júl. 7. letette a segédlelkészi vizsgát; de ekkor elhatározta, hogy a tanári pályára lép és 1870-ben beiratta magát a budapesti egyetem bölcseleti karába s két évig a természetrajzi tantárgyakat hallgatta. Az első egyetemi év végeztével fölvétetett a középiskolai tanárképző rendes tagjai közé s 400 frt ösztöndíjat kapott. Az év végeztével geologiai munkájával dicséretet aratott az egyetemi pályázaton. A közoktatásügyi miniszteriumtól a tanárképzőben készített dolgozataiért jutalmat nyert és kiküldve részt vett a Sopron vidékén működött földtani osztály fölvételeiben. 1872-ben a sárospataki ev. ref. főgymnasiumhoz tanárnak választották meg; tanári székét 1872. okt. 25. foglalta el.
Irói működése 1871-ben kezdődik a Prot. Egyház és Isk. Lapban tanügyi czikkel; irt a M. Tanügybe (1873.), Gazd. Lapokba (1874–76), Zemplénbe, Földmiv Érdekeinkbe (1880.) Természettud. Közlönybe és a Sárospataki Lapokba (1882 óta, mely lapnak 1889–91-ben főmunkatársa).
Munkái:
1. Természetrajz népiskolák számára. Sárospatak, 1878. (Ism. Néptan. Lapja s a Prot. Egyh. és Isk. Lap 2. kiadása U. ott, 1880. 3. k. 1884. 5. k. 1889. U. ott. Németre ford. Mendl L. tanár. Bpest, 1890.)
2. Kultivált növényeink betegségei. Bpest, 1879. (A k. m. term. társ. által a Bugát-féle alapból 300 frttal koszorúzott mű.)
3. Emlékbeszéd dr. Soltész János felett. Sárospatak, 1880. (Különny. a sárospataki ref. főiskola Értesítőjéből, mely évben B. J. az iskola igazgatója volt és az Értesítő szerkesztője.)
4. Növénytan. A középtanodák V. osztálya részére. U. ott, 1882.
5. Ásványtan és geologia, vegytani ismeretekkel a gymn. IV. oszt. számára. U. ott, 1885. (Gymn. Könyvtár IV.)
6. Állattan a középiskolák VI. osztálya részére. U. ott, 1888.
Sajtó alá rendezte Osváth Istvánnak A simonyi és darnyai egyesült ev. ref. egyház története cz. munkáját (Sárospatak, 1889.) és hozzá a szerző életrajzát irta meg.
M. Könyvészet 1878–82.
Horváth Ignácz Könyvészete.
Uj M. Athenás.
Corvina 1890. 19. sz. és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT