Babik József,

Full text search

Babik József,
r. kath. segéd-lelkész, szül. 1862. márcz. 8. Mezőtúron, Jász-Nagykun-Szolnok-megyében, hol atyja bodnármester volt; a gymnasiumi négy osztályt szülővárosában a református kollégiumban végezte; 1876-ban a szatmári jezsuiták konviktusába vétetett föl, itt végezte az 5. és 6. osztályt. Innen Egerbe ment a növendékpapok közé; a hittanfolyam végezte után a budapesti papnevelő intézetbe küldték; 1884-ben szentelték pappá; előbb Solymoson, 1885-ben Apátfalván, 1886-ban Alsó-Miskolczon lett segédlelkész, 1889. jul. 30. az egri tanítóképző-intézethez a magyar nyelv. irodalom s a történelem tanárává neveztetett ki.
Irányczikkeket, elbeszéléseket, könyvismertetéseket irt a következő lapokba s folyóiratokba: M. Állam, M. Korona, Összetartás (1883–88.), Religio (1887.), M. Katholikus (1886.), egri Irod. Szemle, Kath. Hetilap, Kath. Társadalom, Mezőtúr és Vasárnapi Lapok; egyházi beszédeket irt a Jó Pásztor VII. VIII. és Borromaeus I. kötetébe; tudósításokat az Egri Egyházm. Közlönybe és az Egerbe. Vallásos irányu szépprózánk fejlődése cz. irodalomtört. pályanyertes monographiája megjelent a budapesti növendékpapság Munkálataiban (1885.). 1888 óta a Borsodmegyei Lapok munkatársa.
Munkái:
1. Kath. vallásos költészetünk a jelen században. Irodalomtörténeti monographia. Bpest. 1883. (Névtelenül. Különnyomat a budapesti növ-papság Munkálatai XLVI. 1883. évfolyamából; a Fraknói-féle 100 frtos jutalmdíjban részesült. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1884.)
2. Emléksorok. Samassa egri érsek tiszteletére. Miskolcz, 1887.
3. A hivő keresztény karácsonyfája. U. ott, 1887. (Egyházi beszéd. Dicséretre méltatott pályamunka.)
4. Százszorszépek az egyházi költészet mezejéről. U. ott, 1888.
5. Nefelejts-szál. U. ott, 1888.
6. Vallás és szinpad. Bpest, 1888. (Különnyomat a bpesti növ. papság Munk. LIV. köt.)
7. Keresztény anyák tüköre. Miskolcz, 1888. (Egyházi beszéd.)
8. A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. U. ott, 1889. (Nagybőjti beszéd-sorozat.)
9. Nazareti gyöngyvirág. U. ott, 1889. (Egyházi beszéd.)
Kéziratban van: Magyar egyházi szónoklat története s a Magyar egyházi irók névtára.
Irodalmi Szemle 1883. 11. sz.
Schematismus Agriensis 1888.
M. Könyvészet 1888.
Borsodm. Lapok 1889. 75. sz. és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT