Babics Kálmán,

Full text search

Babics Kálmán,
bölcselettudor, főgymnasiumi tanár, szül. 1840. jan. 23. Szemerén, Győrmegyében; a vallás- és közokt. m. k. miniszterium 1869. okt. Poroszországba küldte az ottani népnevelő- s tanítóképző-intézetek tanulmányozására; visszatérvén, kinevezték a főváros II. ker. áll. főreáliskolához tanárnak; innen az 1880/1. tanév kezdetével ugyanazon kerület főgymnasiumához a classica-philologia rendes tanárává neveztetett ki. Meghalt 1886. okt. 22. Budapesten.
A Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban: Emlékbeszéd egy korán elhunyt ifjú fölött cz. dicséretet nyert pályamunkája jelent meg; a Tanár-Egylet Közlönyébe (V. köt. 1871–72.): Mythosok alakulásáról pár szó cz. czikket irt; a Nyelvőrbe (1873. 1878–85.) nyelvészeti értekezéseket és a Fővárosi Lapokba (1872–73. 1877.) tárczákat irt.
Munkái:
1. A néptanodai nevelésoktatás vázlatokban. Baja, 1870.
2. Széptan vagy aesthetika a mivelt közönség számára. Pozsony, 1873.
Felsmann Névkönyve 1873. 77.
Moenich és Vutkovich M. Irók Névtára 28.
Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Uj F. XX. 286.
Szinnyei Repertoriuma. Tört. I.
Budapesti II. ker. kath. gymn. Értesítője. 1881.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT