Jordán Károly (szentgyörgyi),

Full text search

Jordán Károly (szentgyörgyi),
theologiai doktor, r. kath. plébános, J. Ferencz rajztanár és Hajnal Terézia fia, szül. 1849. nov. 4. Nagy-Károlyban (Szatmárm.); a gymnasium négy alsó osztályát szülővárosában, az V. és VI-at Nagyváradon, majd 1866-ban a szatmári egyházmegye növendékpapjai közé fölvétetvén a VII. és VIII. osztályt, valamint a theologiai tanulmányokat is Szatmárt végezte; azután irattárnok volt a püspöki irodában, 1873-ban miséspappá szenteltetett föl. Káplánkodott 1873-ban Csanáloson, 1874. Nagy-Bányán. 1875–77. M.-Szigeten, hol az első évben az állami képzőben és két évig a prot. gymnasiumban a kath. tanulók hittanára is volt. 1877 óta szaniszlói (Szatmárm.) plébános. 1881-ben megszerezte a kanonjogi doktori oklevelet. 1887-ben a XIII. Leo pápa 50 éves jubileuma alkalmából magyar zarándokokkal Rómába utazott 1892-ben Szatmármegye törvényhatósága bizottsági tagjának választatott meg; 1893-ban XIII. Leo pápa tiszteletbeli káplánjának nevezte ki; 1894-ben a nagykárolyi esperesi került jegyzőjévé választatott meg.
Több czikket írt a hírlapokba s folyóiratokra -rd- jegy alatt, ezek közül a Néhány igaz szó a lelkészkedő papság helyzetéről (M. Korona 1884. szept. 24.) figyelmet keltett; Egynéhány észrevétel Mártha József úr reflexióira cz. czikksorozata (Hitvédelmi folyóirat 1892.); a Kath. Hitszónokban(III. 1879–80.) Gyászbeszéde van, melyet Mán József Máramarosmegye főispánja koporsója felett mondott, egy másik beszéde, melyet 1893. márcz. 27. Szatmár vármegye bizottságának közgyűlésén mondott, megjelent a szatmári politikai lapban.
Munkái:
A kath. egyház történelme a tanuló ifjúság használatára Nagy-Károly, 1886. (2000 példányban, 2. kiadás. U. ott, 1889. 3. k. Szatmár, 1890., 4. k. 1892., 5. k. 1894. 6. k. 1895. U. ott, összesen 12000 példányban.)
Imák és elmélkedések szent József tiszteletére. Különféle imákból és Dosenbach Jézus-társaságbeli Atya márcz. havi elmélkedéseiből összeállította. Szatmár, 1893. (2. kiadás. Márcziusi Ibolyák cz. U. ott, 1896.)
Képek a szaniszlói plébánia történetéből 1800–1894. U. ott, 1894. (Illusztrált díszmunka.)
Ibolya-csokor vagyis kilencznapi ájtatosság szent József tiszteletére. U. ott, 1895.
Karolina Augusta anyacsászárné és királynő. Szatmár. (Meszlényi Gyula szatmári püspök megbízásából, sajtó alatt.)
M. Könyvészet 1886., 1892.
M. Sion1893. 451. l. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT