Jákó János

Full text search

Jákó János
bölcseleti doktor, állami főgymnasiumi tanár; szül. 1856. jún. 23. Kézdi-Szent-Léleken (Háromszékm.) J. Joákim és Bodor Rozália földbirtokos székely szülők fia; a gymnasium négy osztályát a kézdivásárhely-kantai r. kath. főgymnasiumban, az V–VII. osztályt a csiksomlyóiban, a VIII. a székely-udvarhelyiben 1875. júl. 3. végezte; okt. a kolozsvári egyetemre iratkozott be, hol a természetrajz-vegytani előadásokat hallgatta s 1876. okt. 1-től a növénytani tanszakra hirdetett évi állami ösztöndíjat nyerte s egy növénytani pályamunkájával 150 frt díjat. Egy évig önkéntes volt Kolozsvárt s ezen szolgálat letelte után az erdélyi múzeum növénytani osztályánál mint herbarium rendezőt alkalmazták. 1881. jan. 11. tanári vizsgálatot tett és azon évi szept. nevelő volt Párvy Károly nagybirtokosnál Lugoson. 1882. jún. 3. bölcseletdoktori szigorlatot tett a kolozsvári egyetemen a növénytanból, ásványtanból és vegytanból. 1882. szept. 14. a nagykikindai gymnasium természetrajz-földrajzi tanszékére választották meg helyettes tanárnak és itt, miután 1883. máj. 1. a budapesti tanárvizsgáló bizottság előtt a földrajzból is a tanári képesítést megszerezte, mint rendes tanár alkalmaztatott, hol jelenleg is működik.
Programmértekezése a nagykikindai r. kath. gymnasium Értesítőjében (1883. Háromszékmegye földrajzi leírása, orographiai, hídrographiai és ethnographiai szempontból, természeti sajátságainak fölemlítésével); czikkei a M. Növénytani Lapokban (1881. Adatok a Stapelia variegata és S. trifida stomáinak fejlődéséhez), a Földrajzi Közleményekben (1883. A földrajz a középiskolában); czikkeket írt névtelenűl a Közoktatásba (1883.), a Nemzeti Iskolába (1894., 1896.)
Munkája: Adatok a stapeliák szövettanához. Lugos, 1882. (Két fénynyomatú táblával).
Szerkesztette a Kikindai Közlönyt egy ideig Erődi Dániel helyett annak akadályoztatásai alkalmával.
Kiszlingstein Könyvészete.
Rajner Névkönyve 89. l. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT