Jády József

Full text search

Jády József
evang. ref. tanítóképzőintézeti igazgató, I. József abai (Fehérmegye) földbirtokos és Arany Johanna tisza-földvári tiszttartó leányának fia, született 1825. február 3. gróf Zichy Károlynak Nagy-Lók pusztáján (Fehérmegyében), hol atyja állatorvos volt; a gymnasiumot (1839-től) a pápai ev. ref. főiskolában végezte. 1849–51-ben földbirtokos két gyermeke, részint Pesten Simon Florent ügyvéd négy gyermeke mellett nevelő volt; egyszersmind keszi Nagy Dániel ügyvédnél joggyakornokoskodott. 1851-ben a dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai középiskoláját szervezvén, megválasztották gymnasiumi tanárnak, mely állomását okt. 1. foglalta el; többször volt gymn. igazgató s 1885–90-ig a tanítóképző igazgatója Pápán és a főiskolai igazgató-tanács tagja. (1853–56-ban magánúton theologiát végzett és 1857-ben a lelkészi két vizsgálatot is letevén, papi oklevelet szerzett). 1891-ben nyugdíjaztatott és jelenleg vejénél, Varannay Lajos evang. református lelkésznél Uj-Barson lakik, hol rózsatenyésztéssel foglalkozik.
A Pápai Lapokba (A gyümölcstenyésztésről) s a Gyümölcsészeti Füzetekbe (A gyümölcsfatenyésztés érdekében) írt czikkeket.
Munkái:
A méterrendszer ismertetése s e métermértékkel való számolásmód. Középtanodai s magánhasználatra. Pápa, 1875. (2. jav. kiadás. U. ott, 1880.)
Ékesszóllástan. Gymnasiumi és tanítóképző-intézeti növendékek számára. U. ott, 1876. (2. kiadás. U. ott, 1883.)
Az okszerű gazdaságtan rövid vázlata, öt füzetben, egybe fűzve. Különös tekintettel a növénytermelés-, gyümölcsészet-, szőlőszet-, méhészet- és selymészetre. Tanítóképezdei növendékek, ismétlő-iskolák s kezdő gazdák számára. 50 ábrával. U. ott, 1881.
Kézirati munkái: Magyar nyelvtan, Latin szó- és mondatkötés-tan a latin sajátságokkal (idiotismi), Számtan 1868-ból a Magyarok története.
Uj M. Athenás 502. l.
Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT