Edelspacher Antal (gyoroki),

Full text search

Edelspacher Antal (gyoroki),
birtokos, E. Imre nagybirtokos fia, szül. 1846. ápr. 14. Aradon régi nemes családból; nevelő felügyelete alatt otthon Lökösházán (Aradm.) kezdett tanulni; a két első gymnasiumi osztályt a bécsi Theresianumban végezte s mert kitünő tanuló volt, hadapróddá lett; már ekkor előszeretettel búvárkodott az idegen nyelvekben és a történelemben; 1866-ban Aradon tett érettségi vizsgát, mire Pestre ment joghallgatónak, de különösen a nyelvészetet is hallgatta. Jogi tanulmányainak befejeztével a m. kir. honvédelmi miniszteriumban fogalmazó lett; de csakhamar ott hagyta állását és utazni ment; beutazta Franczia-, Német- és Oroszországot és tanulmánya tárgyává tette a nyelveket; beszél francziául, németül, svédül, oroszul, ezenkívül a török, persa, arab és finn nyelveket ismeri és különösen az összehasonlító nyelvészetet műveli. Időközönként vissza-visszavonult birtokára, Lökösházára s ott kitünő művekben gazdag könyvtára segélyével irta műveit. Azonban a sok tanulmányozás és családi viszonyai megzavarták elméjét és üldözési mániába esett, úgy, hogy 1880-ban a budapesti Schwartzer-féle tébolydába került, hol most is sínlődik. A párisi, hallei s lipcsei keleti, a budapesti, párisi s berlini nyelvészeti sat. társulatok tagja.
Munkái:
1. A bán szó eredete. Pest, 1872. (Különnyomat a Századokból.)
2. A szláv elemek az újgörög nyelvben. Bpest, 1873.
3. Rumun elemek a magyar nyelvben. U. ott, 1875.
4. Egy ismeretlen magyar orientalista. U. ott, 1876.
5. Ibn Dastah. A magyar történelemre vonatkozó legrégibb följegyzés szerzője. U. ott, 1878. (Bőv. és jav. lenyomat a Századokból.)
6. Xorenaei Mózes ötödik századbeli örmény történetiró az Ogundur és Ogur bolgárokról. Értelmezte, történet-földirati és nyelvészeti jegyzetekkel kisérte. U. ott, 1878. (Bőv. és jav. lenyomat a Nyelvtud. Közleményekből.)
7. Dentek és magyarok. Magyar őstörténelmi vázlat. U. ott, 1878.
8. A népvándorlások a nyelvészet világánál. Müller Frigyes után. U. tt, 1878.
9. Renan Ernő, Spinosa. Ford. U. ott, 1878.
10. Schleicher Ágost, A nyelvészet és a természettudományok. Ford. U. ott, 1878.
11. Müller Miksa, A nyelvtudomány eredményei. U. ott, 1878. Ford.
12. Schleicher Ágost, Darrvin és a nyelvtudomány. Ford. U. ott, 1878.
13. A népvándorlások a nyelvészet világánál. Müller Frigyes után ford. U. ott, 1878.
14. Az osztrák földészek és törekvéseik. Oncken Ágost után ford. U. ott, 1878.
Álnevei: Gyoroki, Nemespataki.
Lakatos Ottó, Arad Története III. 22. l.
Petrik Könyvészete.
Figyelő III. IV.
M. Könyvészet 1878. és Szőllössy Károly szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT