Bunyitay Vincze,

Full text search

Bunyitay Vincze,
nagyváradi t. kanonok, püspöki könyvtárnok, a m. t. akad. lev. tagja, szül. 1837. jan. 11. Sátoralja-Ujhelyen Zemplénmegyében. Nagyváradon 1860-ban misés pappá szenteltetett föl. Három évi segédlelkészkedés után 1863–75-ig plébános volt a biharmegyei történeti nevezetességű Szent-Jobbon, 1875–80-ig a szintén biharmegyei Bélfenyéren. 1872-ben a váradi püspökség történeti adatainak gyűjtéséhez fogott, s hogy azt annál könnyebben tehesse, Lipovniczky István nagyváradi püspök 1879-ben saját udvarában kinevezte püspöki könyvtárnoknak. A hazai nevezetesebb levéltárakon kívűl, kétszer kereste föl Róma levéltárait. A m. tud. akadémia 1884. jun. 5. lev. tagjává választotta; igazgatóválasztmányi tagja a magyar történelmi, az országos embertani s régészeti, a magyar heraldikai s genealogiai társulatoknak; rendes tagja a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának; a közoktatásügyi miniszter pedig a műemlékek országos bizottságának és a nagyváradi jogakadémián az államtudományi vizsgáló bizottság kültagjává nevezte ki.
Első irodalmi kisérletei költemények voltak a Családi Lapokban, Kalauzban és Kath. Néplapban (1856–58.), eleinte Viola álnév alatt; történelmi értekezései a Századokban (1873., 1878., 1880–81. 1886–88., 1890.), Uj M. Sionban (1879–80., 1886.), Történ. Tárban (1887.), Arch. Közleményekben (1879.), a nagyv. Szabadságban (1887. 206. 211. sz.); Kath. Szemlében (1887.), Nagyváradban (1890) és az Osztr.-Magyar Monarchiában (1890. Nagyvárad történeti vázlata) jelentek meg.
Munkái:
1. Ifjusági olvasmányok. Pest, 1863–65. Két kötet. (Ism. Religio 1864. I. 9. sz.)
2. Boldogasszony követése. U. ott, 1867. (Francziából ford. Nogáll János; Lelki Kincstár II. Két kiadás.)
3. Régi képek. U. ott. 1868–69. Két rész. (Tárczaczikkek ujabbkori történelmünkből.)
4. Ismeretlen apátságok Esztergom, 1880. (Különny. az Uj. M. Sionból. Ism. u. ott.)
5. Az Egyedi apátság története. Nagyvárad, 1880. (Ism. Századok.)
6. A váradi ős székesegyház. Bpest, 1880.
7. A váradi püspökség története. Nagyvárad, 1883–84. Három kötet. (Ism. 1885: Századok. Uj M. Sion, Nemzet 266. sz. Egyetértés 282. sz. P. Napló 301. sz.)
8. A mai Nagyvárad megalapítása. Bpest, 1885. (Székfoglaló. Értek. a tört. tud. kör. XII. 6.)
9. A váradi káptalan legrégibb statutumai. Nagyvárad, 1886. (Ism. Századok. Egyetértés 260. sz. Nemzet 265. sz. Irod. Szemle.)
10. Szilágymegye középkori műemlékei. Bpest, 1887. (Értek. a tört. kör. XIII. 6.)
11. A római Szentlélek-társulat anyakönyve 1446–1523. U. ott. 1889. (Vatikáni magyar okirattár I. sor. V. kötete.)
12. Magyar királyok Váradon. Nagyvárad, 1890.
Kiadta Ipolyi Arnold Kisebb Munkáinak III–V. köteteit és irodalmi munkásságát (1845–86.) állította össze az V. kötetben; dr. Schlauch Lőrincz váradi püspök Egyházi s Egyházpolitikai Beszédeit (Bpest, 1890. Két kötet.)
Munkálatok XLVI. 287.
Nemzet 1883. 121. 1884. 268. sz.
Bihar 1883. 107. 108. 115. sz.
Nagyvárad 1883. 151. 1884. 285. 288. sz.
Irodalmi Szemle 1883. 6. 11. sz.
Főv. Lapok 1883. 104. 238. sz.
Egyetértés 1883. 124. sz.
P. Napló 1883. 122. 1884. 301. sz.
Uj M. Sion 1883–84.
Religio 1863.
Századok 1884–85. 1889.
P. Lloyd, Budapester Tagblatt 1884. 163. sz.
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet.
M. Akad. Értesítő 1884. (Tagajánlások) és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT