Abd. 1

Full text search

Abd. 1
Abd. 1.1
Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: * Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal!
Abd. 1.2
Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos * vagy.
Abd. 1.3
Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem * a síkra?!
Abd. 1.4
Ha oly magasra szállnál is, * mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.
Abd. 1.5
Ha tolvajok * törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyit lopnának-é, a mennyi elegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?!
Abd. 1.6
Mennyire kifosztogatták * Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit!
Abd. 1.7
A határig űznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeredet tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!
Abd. 1.8
Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket * Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?!
Abd. 1.9
És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés * által.
Abd. 1.10
A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért * szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!
Abd. 1.11
A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közülök.
Abd. 1.12
De ne gyönyörködjél * öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmök napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján.
Abd. 1.13
Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján;
Abd. 1.14
A résre se állj fel menekülőit elveszíteni; és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján!
Abd. 1.15
Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, * úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre.
Abd. 1.16
Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen * az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.
Abd. 1.17
De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza * birtokba veszi az ő örökségét.
Abd. 1.18
És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau * háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott.
Abd. 1.19
A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot.
Abd. 1.20
Izráel fiainak ez a száműzött serege azokat, a melyek a Kananeusoké, mind Sarfátig; a jeruzsálemi száműzöttek pedig, a kik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.
Abd. 1.21
És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és az Úré lesz * a királyság.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT