1 Kir. 19

Full text search

1 Kir. 19
1 Kir. 19.1
És Akháb * elbeszélé Jézabelnek mindazokat, a melyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan + ölte meg mind a prófétákat fegyverrel.
1 Kir. 19.2
És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék * velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyig.
1 Kir. 19.3
A mit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ő életére. És méne Beersebába, * a mely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
1 Kir. 19.4
Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és monda: Elég! Most * óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
1 Kir. 19.5
És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj * fel, egyél.
1 Kir. 19.6
És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
1 Kir. 19.7
És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
1 Kir. 19.8
És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven * nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
1 Kir. 19.9
És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda néki: Mit csinálsz itt Illés?
1 Kir. 19.10
Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat * lerontották, és a te prófétáidat + fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra ** keresnek.
1 Kir. 19.11
És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az * Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem + vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem.
1 Kir. 19.12
És a földindulás után tűz jöve, de nem * volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék.
1 Kir. 19.13
És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, a mely ezt mondá: Mit csinálsz * itt Illés?
1 Kir. 19.14
És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
1 Kir. 19.15
És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királylyá * Hazáelt Siriában;
1 Kir. 19.16
És Jéhut, * a Nimsi fiát kenjed királylyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe.
1 Kir. 19.17
És lészen, hogy a ki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt * Jéhu öli meg, és a ki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg.
1 Kir. 19.18
De meghagyok Izráelben hétezer embert: * minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
1 Kir. 19.19
És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá * veté.
1 Kir. 19.20
És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután * követlek. És monda: Menj, térj vissza; mert mit cselekedtem tenéked?
1 Kir. 19.21
És elmenvén ő tőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzé azok húsát, és a népnek adá, és evének; és felkelvén, elméne Illés után, és szolgála néki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT