Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. május 18.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé: 1. Okmánytár; 2. Írók (főként 16–17. századi elbeszélő források); 3. OrszággyŰlési Emlékek (főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi rendi országgyűlések iratai) 4. Diplomáciai emlékek.
Ebben a 4. osztályban külön sorozatot képez a Török-magyarkori történelmi emlékek c. gyüjtemény két alosztállyal: I. Okmánytár, II. Török történetírók.

A sorozat 1. osztálya az Okmánytárak = Diplomataria, amely egy sor hazai és külföldi levéltárból gyűjtötte össze a magyarországi vonatkozású okmányok, oklevelek, szövegét. Összesen 41 kötetben az alábbi forrásokat tartalmazza:
• Magyar történelmi okmánytár a brüsszeli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból
• Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból
• Árpád-kori új okmánytár
• Alvinczi Péter okmánytára
• III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései
• Pázmány Péter levelezése • Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia összeköttetéseinek történetéhez
• Okmánytár II. Rákóczy György diplomáciai összeköttetéseihez
• A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése
• Oláh Miklós esztergomi érsek-prímás és kir. helytartó levelezése
• Okirattár Strassburg Pál 1631—33-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez
• A Blagay család oklevéltára
• Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok
• A horvát véghelyek oklevéltára
• Caríllo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai
• A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára
• Basta György hadvezér levelezése és iratai
• Codex diplomaticus Comitum de Frangepanibus
• Alsószlavóniai okmánytár
• Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia
• Jajcza (bánság, vár és város) története

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)
Terjedelem: 23 ezer oldal