ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2013. október 16.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Kiadványunk a legfontosabb hazai és nemzetközi hungarológiai kiadványokat adja közzé közös adatbázisban.

A lemez az alábbi folyóiratokat illetve köteteket tartalmazza:

Berliner Beiträge zur Hungarologie 1986–2004

A Berlini Humboldt Egyetem hungarológiai kiadványa.

Cahiers d’etudes hongrosies 1989–2012

A párizsi Magyar Tanulmányok Egyetemközi Központja (CIEH), a párizsi Magyar Intézet és a Balassi Intézet hungarológiai kiadványsorozata.

Hungarian Studies Review 1974–2008

The Hungarian Studies Review is an interdisciplinary journal devoted to the publication of articles and book reviews relating to Hungary and Hungarians. Since its launching in 1974, the Review has been a forum for the scholarly discussion of issues in Hungarian art, history, literature, politics and cultural affairs. Published by Hungarian Studies Assoc. of Canada, National Széchényi Library, Hungarian Studies Association (USA)

Hungarian Studies 1985–2007

Hungarian Studies appears twice a year. It publishes original essays—written in English, French or German—dealing with all aspects of the Hungarian past and present. Multidisciplinary in its approach, it is envisaged as an international forum of literary, philological, historical and related studies. The journal intends to fill a long-felt need in the coverage of Hungarian studies by offering an independent, international forum for original papers of high scholarly standards within all disciplines of the humanities and social sciences (literary history, philology, ethnology, folklore, musicology, art history, philosophy, history, sociology, etc.) pertaining to any aspects of the Hungarian past or present.

Hungarológiai Értesítő 1979–2000

„A Hungarológiai Értesítő a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata, s az a feladata, hogy közreműködjék a Társaság céljainak valóra váltásában – ilyen szerényen és gyakorlatiasan fogalmazhatjuk meg céljainkat. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság azért alakult, hogy a hungarológiát művelő szakembereket, tudósokat nemzetközi méretekben összefogja, munkájukat széles körben megismertesse, tudományos eredményeiket az érdeklődők számára hozzáférhetővé tegye. A hungarológiát, hungarisztikát vagy magyarságtudományt — eltérően a két háború közötti sorstudományi értelmezéstől — az ún. filológiai tudományok, a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, néprajz gyűjtőfogalmának tekintjük, amely érintkezik a történettudománnyal, művelődéstörténettel és más művészeti tudományokkal is. A Társaság azért jött létre, hogy a magyar nemzeti tudományok Magyarországon kívüli művelését elősegítse, és ilyenformán hozzájáruljon a hungarológiának mint multidiszciplináris stúdiumnak nem magyar, idegen nyelvterületeken való tudományos megismertetéséhez.

Hungarológiai Füzetek 1., 3.

A Hungarológiai Intézet bibliográfiai füzetei

Hungarológiai Hírlevél 1989–1991

A Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori Központ tájékoztató kiadványa, megjelent negyedévenként.

Hungarológiai Ismerettár 1–7.

A Nemzetközi Hungarológiai Központ kiadványa, melynek köteti az alábbi témákat tartalmazzák: A hungarológia oktatás elmélete és gyakorlata, Válogatás a magyar lektori konferenciák anyagából; Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához; Egy angol-magyar műveltségközvetítő - Válogatás Békássy Ferenc hátrahagyott írásaiból; A hungarológia fogalma; Hagyományok és módszerek - Az I. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia előadásai; A magyar mint idegen nyelv fogalma.

Hungarológiai Kongresszusok 1–7. (1985–2012)

Az 1985 és 2011 között tartott hét Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásait tartalmazza.

Hungarológiai Közlemények 1971–2011

Az Újvidéki Hungarológiai Intézet, majd a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, később az Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológia Szakának tudományos folyóirata.

A Hungarológiai Oktatása 1–4.

„A … szakmai periodikának az a célja, hogy a szakterület elméleti és gyakorlati művelőinek írásaira alapozva tájékoztasson a magyar nyelv és a hungarológia oktatás múltjáról és jelenéről, bemutassa az egyes külföldi oktatóhelyeket, az ott folyó oktató- és kutatómunkát, informáljon a magyarországi felsőoktatási és tudományos háttér helyzetéről. Kiadványunkban a fentieken kívül helyet kapnak a hungarológia, mint interdiszcipllna elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmányok. Külön figyelmet szentelünk a magyar mint idegen nyelv, a magyar irodalom, történelem és országismeret oktatási kérdéseinek, és olyan cikkeket is közölni kívánunk, amelyek az oktatásban vagy a továbbképzésben felhasználható szakanyagok, tankönyvek és módszerek ismertetésével vagy elemzésével foglalkoznak. Szívesen helyet adunk a hungarológia oktatásával és kutatásával kapcsolatos dokumentumoknak.”

 

Hungarológia 1993–2000

„A Hungarológia a tudományos, oktatásmódszertani valamint a kutatás- és oktatásszervezési kölcsönös tájékoztatás igényével kíván olyan ismereteket nyújtani, amelyek elsősorban a külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben végzett munka eredményeit közvetítik és segítik vagy ezekkel legalábbis szoros kapcsolatban állnak. E füzetek a szélesen értelmezett információ-szolgáltatás keretei között készséggel jelentetnek meg konferenciaanyagokat, előadásokat, regionális kapcsolattörténeti tanulmányokat, recenziókat stb. Mindezzel a Hungarológia c. füzet vállalja az intézet három korábbi kiadványának ( A Hungarológia Oktatása, Hungarológiai Ismerettár, Hungarológiai Hírlevél) hagyományait. A csekély különbség talán csak az, hogy a szerzői és a "fogyasztói" igényeket és egyeztetésüket az eddigieknél fokozotabban kívánjuk figyelembe venni, s ezért az egyes számokat szükségszerűen csak akkor bocsátjuk útjukra, amikor az alkotói és olvasói szándékok erre tárgyi-tartalmi szempontból a legmegfelelőbb alkalmat kínálják – vagyis kötetlen időrendben. A Hungarológiát kiadó Nemzetközi Hungarológiai Központ nem ragaszkodik a kizárólagos magyarnyelvűséghez, készségesen fogad és közöl idegen nyelven is minden szakmai szempontból figyelemreméltó írást, egyben az igényeknek megfelelően nyitott a tematikus ill. a vegyes tartalmú számok megjelentetésére is.”

Hungarologische Beiträge 1993–2006

„1989 wurde an der Universität Jyväskylä das Hungarologie-Projekt gegründet, dessen Aufgabe es ist, die Forschung und Lehre der Universität in Bezug auf Ungarn zu fördern. Als erste Veröffentlichung des Projekts erschien 1991 das Werk Kulttuurin Unkari (Kulturelles Ungarn), wo die in Jyväskylä gehaltenen Vorträge führender finnischer Kenner der ungarischen Kultur gesammelt sind. Die Beiträge des Bandes umreißen nicht nur jeweils ein Teilgebiet der ungarischen Kultur, sondern stellen auch einen Bezug zum finnischen Geistesleben her. Die nun vorliegenden Hungarologischen Beiträge sind der eigentlichen Arbeit des Hungarologie-Projektes enger verpflichtet als jene Veröffentlichung. Das Projekt legte von Anfang an großen Wert auf die internationale Öffnung auf der Grundlage einer genauen Kenntnis des jeweils eigenen kulturellen Ausgangspunkts. In diesem Sinne wurden verschiedene kontrastive Fragestellungen bevorzugt, deren Erarbeitung in Zusammenarbeit mit ungarischen Sachverständigen erfolgte. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit ausländischen Hungarologen angestrebt, die, ähnlich wie wir, das Ungarische aus einer auswertigen Perspektive heraus untersuchen. Diese Bestrebungen bilden auch den Hintergrund dieser Veröffentlichung. Die Beiträge der nichtfinnischen Kollegen geben einen Eindruck von der Unterrichtstätigkeit, mit der unsere Gäste die Arbeit unserer Universität bereichert haben. Die Beiträge der finnischen Kollegen reflektieren wiederum das auf Ungarn gerichtete Forschungsinteresse der Mitarbeiter der Humanistischen Fakultät. Der internationale Grundgedanke kommt nicht zuletzt auch in der Wahl des Deutschen, der traditionellen Vermittlungssprache der Finnougristik und der internationalen Ungarn-Forschung, als Veröffentlichungssprache zum Ausdruck. Published by University of Jyväskylä (Finnland).

Intézeti Szemle 1973–2001
A Nemzetközi Előkészítő Intézet (a Magyarországon felsőoktatási intézményben továbbtanulni kívánó külföldi diákok magyar nyelvi előkészítésére szakosodott, felsőoktatási jellegű intézmény) periodikuma az 1973-ban indult Intézeti Szemle. A publikációk nagy része (a nyelvi előkészítés megyar és nemzetközi tapasztalatai, a különböző nyelvcsaládokhoz tartozó diákok oktatásának nyelvészeti és módszertani problémái stb.) minden magyar nyelvet és hungarológiai tárgyakat oktató tanár számára érdekesek.

Magyar Lektori Konferenciák 1-6.

Az 1969 és 1985 között megtartott hat lektori konferencia anyaga, melynek cikkei a külországbéli magyar nyelvtanítás szakmai problémáival foglalkoznak.

Officina Hungarica 1993–2001

„Az Officina Hungaricával új tudományos sorozatot ad ki a Nemzetközi Hungarológiai Központ. E sorozat világnyelveken készül, ezáltal a hungarológiával kapcsolatos tudományos ismeretek minden eddiginél szélesebb körben válnak hozzáférhetővé. Terveink szerint az egyes kötetek olyan monografikus művek (pl. disszertációk), amelyek elsősorban külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben készültek, így a mindenkori vizsgálat tárgyát képező szakanyag a szerzők regionálisan is meghatározott műveltsége, szakképzettsége és kutatói gyakorlata révén egy sajátosan "kívülről" érvényesülő - szükségszerűen többnyire összehasonlító jellegű - hungarológiai látásmódot képes közvetíteni. Ez a szemlélet jelentős mértékben gazdagíthatja a magyarországi hungarológiai kutatások eredményeit, ugyanakkor a kutatott témákat a nyelvi hozzáférhetőségen túl tartalmilag is jobban megközelíthetővé teheti külföldön, mint ahogyan az egyik vagy másik, elsősorban hazai szempontokat érvényesítő, egyébként kifogástalan minőségű hungarológiai tárgyú tudományos munka esetében lehetséges. A sorozat mindezekért előnyben részesíti a külföldön készült monográfiákat, kivételesen azonban nem zárkózik el magyar szerzők műveitől sem, különösen ha ezek külföldi gyűjtő- vagy műhelymunka eredményeit összegezik. Az Officina Hungarica kötetlen időrendben és terjedelemben jelenik meg. Ahhoz, hogy egy-egy mű e sorozat részévé váljék, döntő jelentősége van a külföldi egyetemi hungarológiai intézményektől kapott szakmai véleményeknek és javaslatoknak.”

Studi Finno-Ugrici 1–4.

„Questa rivista è frutto del momento. Il momento della recessione dell'Occidente e della brutalità alla sue porte e più oltre, della politica che innalza la contabilità a dogma e si compiace come d'un successo della miseria che dilaga quanto più l'utile è in aumento, d'una nuova filosofia della storia secondo cui tutto s'è fermato poiché siamo all'ultima sponda, l'età d'oro mercantilista. Il momento anche in cui la democrazia è sostituita dall'illusione democratica poiché «la concorrenza politica appare evolvere, entro certi limiti, verso la pura formalità: i concorrenti producono la stessa cosa e la concorrenza consiste sia come scelta possibile tra differenze minime sia come pura possibilità di scelta» (Olivier Burgelin, La Communication de masse, Ed. SGPP, Parigi 1970, p. 51). Inoltre tutte le scelte sembrano condizionate dall'imperativo anonimo delle "esigenze di mercato" che tanto anonimo poi non è poiché il "mercato " di fatto è uno strato sociale che secondo i paesi va dal 2 al 20 % e possiede dal 60 al 90 % del patrimonio. La conseguenza è una frattura sociale e l'inconsistenza politica di una gran parte - dal 30 ali'80 % - della popolazione. Assente un equilibrio politico sostanziale, l'oscurantismo astuto pervade, perfido s'insinua, tracotante minaccia e s'impossessa di tutti ipoteri pubblici e dei mezzi della comunicazione. In quest'aria che soffoca, anche l'ultimo stagno - l'Università - è commosso da un 'agitazione inattesa e i più miti, più tranquilli, più solitari scoprono in sé un impegno imprevisto e la voglia del dialogo. Cosi sono nate da noi quasi nello stesso tempo due riviste - una slavistica e questa finno-ugrista e ne sta per sorgere una terza che sulla teoria della letteratura riprende il discorso interrotto degli amici scomparsi. Amici scomparsi sono presenti anche qui e la loro voce discuterà di nuovo attraverso il nostro commento: Lauri Posti e Aulis Joki, János Balázs ma pure Alessandro Bausani e Alessio Bombaci che non furono finnougristi, Väinö Kaukonen, József Szauder e Tibor Klaniczay com'anche Leone Pacini e Luigi Russo. I criteri di STUDI FINNO-UGRICI sono eclettici, nel senso che la rivista non vuole farsi l'espressione d'una teoria, ma unitari poiché si fondano sui principi della cultura laica: rigorosofilologismo, critica storico-letteraria che non si richiami a un 'estetica ma riporti ogni autore alla sua estetica, linguistica che non si chiuda nelle astrattezze ipotetico-deduttive ma sia storica: in somma rivista di pensiero critico e non specchio di premesse indiscutibili e apodissi logico-formali. Libera da pregiudizi ed aperta, essa spera d'essere un punto di ricerca e d'incontro.” Published by Istituto Universitario Orientale Di Napoli, Dipartimento Di Studi Dell'europa Orientale

Ungarn-Jahrbuch 1969–2000

Das Ungarn-Jahrbuch wurde 1969 von Georg Stadtmüller (1909–1985) im Rahmen des Ungarischen Instituts München als internationale‚ Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete‘ begründet. Die Zeitschrift kam von Band 1 (1969) bis Band 6 (1974/1975) im Verlag v. Hase & Koehler, Mainz, von Band 7 (1976) bis 18 (1990) im Verlag Dr. Dr. Rudolf Trofenik, München, heraus. Ab Band 19 (1991) obliegen die verlegerischen Aufgaben dem Verlag Ungarisches Institut München, der für den Vertrieb der gesamten Produktion zuständig ist. Als Herausgeber und Redakteure zeichnen die Mitarbeiter des Ungarischen Instituts München verantwortlich. Sie werden von einem 15-köpfigen internationalen Herausgeberausschuß unterstützt. Ab Band 26 (2002/2003) lautet der Untertitel Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Das Ungarn-Jahrbuch (UJb) macht einschlägige Arbeiten ungarischer und nichtungarischer Autorinnen und Autoren über die Geschichte, Kultur, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Ungarns sowie der mit Ungarn über mannigfaltige Beziehungen verbundenen Räume in deutscher oder einer anderen westlichen Sprache der internationalen Fachwelt zugänglich. Es fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zweigen der interdisziplinären Regionalwissenschaft Hungarologie. Sein zeitlicher Rahmen erstreckt sich vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Es besteht aus den Rubriken Abhandlungen, Forschungsberichte, Mitteilungen, Vorträge, Besprechungen sowie Chronik.

Jean Bérenger: Les „Gravamina” Remontrances des Dietes de Hongrie de 1655 a 1681. Recherches sur les fondements du droit d’Etat au XVIIe siecle

Dr. Tiborc Fazekas (szerk.): Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung 1774-1999

A Balassi Bálint Intézet Évkönyve 2003. Hungarológia a XXI. században

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében

Cognition and Visuality

Humanizmus, religio, identitástudat. Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről

Obál Béla: Hungarica Vitebergensia

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jelentése a Magyar Történet befejezéséről és a magyarság tudományos megismerését szolgáló Hungarológia sorozat további köteteiről.

 

Terjedelem: 72 ezer oldal, 7 GB